Pozostałe

PKPP Lewiatan o rządowym planie stabilności i rozwoju

PKPP Lewiatan od ponad 5 tygodni apelował do rządu o przyjęcie planu, który osłaniałby polską gospodarkę przed skutkami światowego kryzysu finansowego. Kolejne wersje pakietu antykryzysowego Konfederacji były przekazywane podczas spotkań z min. J. Rostowskim, prezesem S. Skrzypkiem i przewodniczącym S. Kluzą, a także przesłane Ministerstwu Gospodarki, kancelariom Premiera i Prezydenta. 

Dobrze się stało, że taki plan został wreszcie ogłoszony. Dobrze, że realizuje, choć w części, postulaty przedsiębiorców i przedstawicieli sektora finansowego.

Nasze postulaty dotyczyły przede wszystkim:

 • gwarancji dla depozytów bankowych, w tym także korporacyjnych,

 • gwarancji dla kredytów międzybankowych,

 • wzmocnienia pakietu zaufania NBP,

 • szybkiego uchwalenia ustawy o Komitecie Stabilności Finansowej, nowelizacji ustawy o BFG, ustawy o instrumentach wsparcia dla instytucji finansowych

 • utrzymania w ryzach deficytu finansów publicznych, co daje pole do obniżania stóp procentowych

 • podtrzymania akcji kredytowej dla przedsiębiorstw dzięki poszerzeniu systemu gwarancji kredytowych przez instytucje poręczeniowe

 • szybszego wykorzystywania środków unijnych

 • wspierania inwestycji infrastrukturalnych

 • wspierania inwestycji przez umożliwienie 100% amortyzacji

 • przyspieszenia reformy prawa gospodarczego

 • zmiany stanowiska KE w sprawie pakietu klimatycznego

 • działań dla szybkiej poprawy bezpieczeństwa energetycznego

 • konieczności konsultacji działań antykryzysowych z przedsiębiorcami i bankowcami

 • rewizji budżetu 2009

 • porozumienia ponad podziałami, by unikać przepychanek politycznych wokół działań antykryzysowych.


Rządowy „Plan stabilności i rozwoju" na wiele z tych postulatów odpowiada.

To krok w dobrym kierunku, byle tylko szybko został realizowany.

Cieszy deklaracja utrzymania zaplanowanego wcześniej deficytu, mimo prognozy mniejszych wpływów do budżetu. Tym ważniejsze stało się podpisanie przez prezydenta RP ustawy o emeryturach pomostowych.

Podpisana przez Prezydenta nowela ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym podnosi poziom gwarancji depozytów osób fizycznych do 50 000 Euro, daje też możliwość szybkiego reagowania w razie potrzeby podniesienia wysokości gwarancji.

Nie rozwiązany został problem depozytów korporacyjnych, co może powodować ich odpływ do krajów dających pełne gwarancje. Mamy nadzieję, że pilne prace nad ustawą o instrumentach wsparcia dla instytucji finansowych i zapowiadana ustawa o rekapitalizacji instytucji finansowych pozwolą rozwiązać i ten problem.

Ważnym instrumentem Planu, zgodnie z naszymi postulatami, jest zapewnienie większej dostępności kredytów dla przedsiębiorstw przez wzrost limitu poręczeń i gwarancji. Teraz istotne są zapisy szczegółowe, by jak najpełniej te gwarancje wykorzystać i by nie utknęły one w gąszczu proceduralnych zabezpieczeń i obwarowań.

Plan uwzględnia postulat przyspieszenia wydatkowania środków z funduszy unijnych. Pytanie, jak przy obecnych opóźnieniach realizacji bieżących projektów uda się rządowi takie przyspieszenie osiągnąć.

Nie do końca zgadzamy się z planem zwiększania popytu inwestycyjnego wyłącznie przez inwestycje infrastrukturalne w branży teleinformatycznej czy w odnawialne źródła energii. Ta część pakietu, podobnie jak możliwość 100 proc. amortyzacji dla wszystkich firm, a nie tylko nowo tworzonych, wymaga, zdaniem PKPP Lewiatan dyskusji.

Projekt nie mówi jednak o obniżeniu pozapłacowych kosztów pracy, uproszczeniach w systemie podatkowym, uelastycznieniu prawa pracy oraz stworzeniu możliwości stosowania elastycznych form zatrudnienia, ograniczeniu kosztów administracyjnych. Na te bariery wskazują natomiast najczęściej przedstawiciele MSP. Dobrym rozwiązaniem byłaby również możliwość zaliczania 100% inwestycji w koszty uzyskania przychodu. Niezbędne są także regulacje pozwalające na terminowe płatności sektora publicznego wobec podmiotów prywatnych.

W Polsce koniunktura gospodarcza z pewnością osłabi się, skutki światowego kryzysu finansowego, choć nie tak dotkliwe dla naszego kraju, powinny być impulsem do zmiany myślenie o gospodarce. Plan rządowy jest pierwszym krokiem w tym kierunku, na tym jednak poprzestać nie można.

Mamy nadzieję, że przedstawiony plan nie jest planem zamkniętym i będzie uzupełniany w konsultacji z przedsiębiorcami.

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan
Warszawa, 1 grudnia 2008 r. 

Źródło: PKPP Lewiatan - www.pkpplewiatan.pl

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 28.2.2019

  Konsultuj Strategię Rozwoju Rynku Kapitałowego

  Ministerstwo Finansów opublikowało projekt Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego (SRRK). Projekt został przekazany do konsultacji publicznych, uzgodnień międzyresortowych oraz zaopiniowania (...)

 • 20.10.2017

  Ustawa o rynku mocy - już wkrótce

  Głównym celem proponowanych przepisów jest zapewnienie ciągłości i stabilności dostaw energii elektrycznej dla przemysłu i gospodarstw domowych. Rynek mocy ma stworzyć efekt zachęty (...)

 • 16.1.2019

  Przepisy o hodowli zwierząt gospodarskich

  W rządowym projekcie ustawy kompleksowo uregulowano kwestie hodowli i rozrodu zwierząt gospodarskich. Przewidziano w niej rozwiązania, które zapewnią prawidłowe stosowanie rozporządzenia unijnego (...)

 • 28.3.2017

  Rząd przyjął Plan Rozwoju Elektromobilności w Polsce

  Celem Planu jest stworzenie warunków dla rozwoju elektromobilności Polaków (tj. transporu elektrycznego), rozwój przemysłu związanego z tym nowym sektorem oraz stabilizacja sieci (...)

 • 15.10.2004

  Odpowiedzialność za zobowiązania podzielonej spółki

  W związku z podziałem spółek powstaje problem ewentualnego przejęcia zobowiązań podzielonej spółki. W doktrynie wyróżnia się kilka ogólnych zasad dotyczących tej materii. (...)