Podatek VAT i akcyza

Po II czytaniu ustawy o VAT

Strona 1 z 3

W związku z drugim czytaniem projektu nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług (sprawozdanie Komisji w druku nr 978), które odbyło się 7 października 2008 r., Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan przesłała swoje stanowisko w sprawie do Przewodniczących Klubów i Kół Poselskich.

W opinii PKPP Lewiatan projekt w wersji przyjętej przez Komisję (druk nr 978), oprócz regulacji niewątpliwie pozytywnych wprowadzał nowe, niekorzystne dla przedsiębiorców rozwiązania. Stojąc na stanowisku, iż jest jeszcze szansa na poprawienie projektu, zwróciliśmy się z apelem o przeanalizowanie naszych uwag raz jeszcze i uwzględnienie ich podczas dalszych prac Parlamentu nad nowelizacją.

PKPP Lewiatan zaapelowała o spowodowanie, aby Sejm uchwalił ustawę nowelizującą ustawę o VAT, która w całości mogłaby być uznana za przełomową w zakresie warunków prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce i jednoznacznie mogłaby być odebrana jako korzystna dla przedsiębiorców.

Podczas II czytania w Sejmie do druku nr 978 zgłoszone zostały poprawki poselskie.

Jedną z nich była poprawka nr 15 dotycząca art. 87 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług (art. 1 pkt 41 druku 978), która wprowadza nowe zasady zwrotu podatnikom nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. Pozwała ona na zwrot różnicy kwoty podatku naliczonego nad należnym na obowiązujących zasadach, a więc wraz z odsetkami od kwoty zadeklarowanej, bez znaczenia, czy czynności organów podatkowych wykażą zasadność zwrotu w wysokości nie niższej niż zadeklarowana. Poprawka uzyskała pozytywną opinię Komisji Finansów Publicznych.

Niestety pozytywnej opinii nie uzyskała poprawka dotycząca wymogu posiadania odbioru faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługi, by można było dokonać obniżenia podstawy opodatkowania. Proponowany zapis art. 29 ust 4a ustawy o podatku od towarów i usług (poprawka nr 10) wymagał potwierdzenia odbioru faktury przez upływem terminu do złożenia deklaracji za dany okres rozliczeniowy. W opinii przedstawicieli Ministerstwa Finansów odbiór potwierdzenia mógłby nastąpić po terminie złożenia deklaracji.

Pozostałe poprawki nie zawierały postulatów zawartych w stanowisku PKPP Lewiatan.8 października Komisja Finansów publicznych zakończyła pracę nad zgłoszonymi poprawkami do projektu nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od towarów i usług oraz skierowała projekt do III czytania w Sejmie. Termin nie jest jeszcze znany.

Od 2005 r. przedsiębiorcy w Polsce czekają na zmianę ustawy o podatku od towarów i usług. Przygotowany w 2006 r. przez Radę Podatkową PKPP Lewiatan projekt nowelizacji ustawy o VAT stał się fundamentem wszystkich projektów kompleksowych nowelizacji ustawy o VAT, zarówno rządowych jak i poselskich, zgłaszanych w latach 2005 - 2008.

UWAGI PKPP Lewiatan do druku nr 978

Zapisy korzystne dla przedsiębiorców w projekcie ww. ustawy to np. wydłużenie terminu odliczenia podatku naliczonego, eliminacja sankcji 30%, wprowadzenie zasad szczególnych dla składów typu call-off, czy wprowadzenie możliwości odliczania podatku naliczonego od importu w deklaracji rozliczeniowej.

Projekt zawiera jednak kilka rozwiązań negatywnych, które jeśli projekt nie zostanie zmieniony w trakcie dalszych prac legislacyjnych, mogą wpłynąć na pogorszenie warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Poniżej przedstawiamy te zapisy:

1. Podatnicy nie będą mieli prawa do odsetek, w przypadku gdy urząd skarbowy przedłuży terminy zwrotu nadwyżki podatku naliczonego VAT
Propozycja brzmienia art. 87 ust. 2 przewiduje nowe zasady zwrotu podatnikom nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. Zgodnie z projektowanymi przepisami, jeśli przeprowadzone przez organ czynności wykażą zasadność zwrotu w wysokości nie niższej niż zadeklarowanej, urząd skarbowy wypłaci należną kwotę wraz z odsetkami od kwoty zadeklarowanej, w wysokości odpowiadającej opłacie prolongacyjnej stosowanej w przypadku odroczenia płatności podatku lub jego rozłożenia na raty. Zgodnie natomiast z obecnie obowiązującymi przepisami, w każdym przypadku, gdy czynności prowadzące do weryfikacji wnioskowanej kwoty zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym wykażą jego zasadność, zaś zwrot nastąpi z opóźnieniem, podatnikowi przysługuje zwrot podatku wraz z odsetkami odpowiadającymi opłacie prolongacyjnej.

Tak więc, w porównaniu do obecnych przepisów, wprowadzenie przepisów w proponowanym brzmieniu skutkowałoby bardzo istotnym pogorszeniem sytuacji podatników.

Obserwuj nas na:

Czytaj dalej (strona 1 z 3)

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: