Obywatelstwo

Dla cudzoziemca

Inwestycje

Podpisanie umowy dotyczącej rozmieszczenia na terytorium RP rakiet przechwytujących oraz przyjęcie polsko-amerykańskiej deklaracji o współpracy strategicznej

Strona 1 z 4

W dniu 20 sierpnia 2008 r. w Warszawie Minister Spraw Zagranicznych pan Radosław Sikorski oraz Sekretarz Stanu USA pani Condoleezza Rice podpisali Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych dotyczącą rozmieszenia na terytorium RP antybalistycznych obronnych rakiet przechwytujących oraz przyjęli Deklarację w sprawie współpracy strategicznej między Rzeczypospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki. Dokumenty te stanowią ważny krok w rozwoju i intensyfikacji współpracy strategicznej pomiędzy oboma państwami.

Umowa ma charakter prawnie wiążący i będzie w Polsce ratyfikowana za zgodą Sejmu wyrażoną w ustawie. Stanowi podstawę do budowy na terytorium Polski Bazy, w które zostanie rozmieszczonych 10 nienuklearnych rakiet przechwytujących. Stanie się ona częścią globalnego systemy Obrony Przeciwrakietowej (Missile Defense, MD) Stanów Zjednoczonych. Zagadnienia dotyczące statusu Sił Zbrojnych USA na terytorium RP oraz dwustronnej współpracy naukowo-technicznej, gospodarczej i przemysłowej zostaną uregulowane w odrębnych porozumieniach, których negocjacje zostaną niebawem podjęte przez obie strony.

Podpisana w dniu dzisiejszym Umowa obejmuje preambułę, 19 artykułów, jeden załącznik oraz mapę Bazy. Umowa określa podstawy prawne dla utworzenia i działania Bazy na terytorium RP. W Umowie uregulowano takie kwestie, jak: (1) zasady budowy, utrzymania Bazy, w której będą rozmieszczone rakiety przechwytujące; (2) dowództwo nad Bazą, włączając w to podział kompetencji w Bazie między dowódcą polskim i amerykańskim; (3) reguły używania Bazy przez siły amerykańskie; (4) zasady dostępu do Bazy; (5) współpraca między organami RP i USA w zakresie bezpieczeństwa Bazy; (6) zasady użycia rakiet przechwytujących rozmieszczonych w Bazie; (7) ochrona środowiska, zdrowia i życia ludzkiego; (8) zobowiązania finansowe wynikające dla obu stron z realizacji Umowy; (9) odpowiedzialność związana z użyciem systemu.

Teren Bazy pozostanie własnością RP - Polska zachowa suwerenne prawa nad jej obszarem. Baza zostanie udostępniona stronie amerykańskiej na potrzeby realizacji zawartej Umowy. Na obszarze Bazy będzie obowiązywało prawo polskie. Baza będzie znajdować się pod polskim dowództwem, a na jej terenie będzie stale obecna polska jednostka wojskowa. Ponadto, polski dowódca Bazy będzie miał dostęp do wszystkich jej stref. Strona polska będzie także ustanawiać procedury dostępu do Bazy.

Umowa zobowiązuje USA do zapewnienia bezpieczeństwa Polsce oraz obrony RP przed atakiem rakietami balistycznymi za pomocą całego amerykańskiego systemu obrony przeciwrakietowej . Zawiera również zobowiązania USA do opracowania, we współpracy z Polską, tzw. planu ewentualnościowego, określającego działania, które zostaną podjęte w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa Bazy. Ponadto, Umowa zapewnia udział Polski w procesie opracowywania zasad użycia systemu obrony przeciwrakietowej oraz określa zakres danych, jakie Polska będzie otrzymywać z całego systemu (na poziomie równym innym Sojusznikom współpracującym w ramach systemu z USA).

Umowa jest ważną częścią wysiłków, jakie Polska, Stany Zjednoczony oraz nasi sojusznicy z NATO podejmują na rzecz obrony przed narastającymi zagrożeniami. Uzupełni także system obronny Polski o nowy rodzaj uzbrojenia. Dyslokacja na terytorium Polski amerykańskich rakiet przechwytujących wzmocni oraz uzupełni istniejącą współpracę w zakresie bezpieczeństwa między Polską a USA oraz przyczyni się do utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. Intencją obu stron jest ponadto, by instalacje te zostały w przyszłości powiązane z systemem obrony przeciwrakowej NATO, dla budowy którego silnym impulsem były decyzje szczytu państw-członków Sojuszu Północnoatlantyckiego w Bukareszcie w kwietniu 2008 r.

Deklaracja polityczna

Deklaracja polityczna potwierdza zobowiązanie Stanów Zjednoczonych do zapewnienia bezpieczeństwa Polski i wszelkich obiektów amerykańskich rozmieszczonych na jej terytorium. Strony zobowiązują się również do wspólnych działań  przeciwko pojawiającym się militarnym i pozamilitarnym zagrożeniom wywołanym przez strony trzecie.

Obserwuj nas na:

Czytaj dalej (strona 1 z 4)

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

ankaje

21.8.2008 4:8:41

Re: Podpisanie umowy dotyczącej rozmieszczenia na terytorium RP rakiet przechwytujących oraz przyjęcie polsko-amerykańskiej deklaracji o współpracy strategicznej

Czy nam się opłaci ta tarcza???


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY