Wynagrodzenie

Urlopy pracownicze

Podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli przebywających na urlopie dla poratowania zdrowia

W związku z licznie wyrażanymi wątpliwościami dotyczącymi wysokości minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego przysługującego nauczycielom przebywającym na urlopie dla poratowania zdrowia, Ministerstwo Edukacji Narodowej przedstawiło następującą opinię:

W myśl art. 73 ust. 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) nauczyciel w okresie przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia zachowuje prawo do comiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku za wysługę lat oraz prawo do innych świadczeń pracowniczych, w tym dodatków socjalnych. W powyższym przepisie nie określono dodatkowych warunków dotyczących zasad i sposobu wypłacania należnego wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela w zależności od świadczenia lub nieświadczenia przez niego pracy. Ponadto z przepisu jednoznacznie wynika, iż nauczyciel zachowuje prawo do wynagrodzenia zasadniczego, a nie do stawki wynagrodzenia. Brak jest zatem podstaw do dokonywania w tym zakresie wykładni i interpretacji, których skutkiem jest pomniejszenie dochodu należnego z tego tytułu.

Obecne brzmienie przepisu art. 73 zostało wprowadzone art. 1 pkt 30) ustawy z dnia 15 lipca 2004 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 179, poz. 1845). Wskazanym w uzasadnieniu celem zmiany było doprecyzowanie zapisów poprzez zastąpienie poprzednio obowiązującego, niejednoznacznego zwrotu „płatny urlop dla poratowania zdrowia" wyszczególnieniem konkretnych i należnych składników płacy (wynagrodzenie zasadnicze i dodatek za wysługę lat). Nie może być wątpliwości zatem co do treści przepisu, zarówno w sferze wykładni celowościowej, jak i historycznej przepisu.

Należy przede wszystkim podkreślić, iż art. 30 ust. 5 pkt 1) Karty Nauczyciela jest upoważnieniem wyszczególniającym jedynie zakres zadań dla ministra właściwego ds. oświaty i wychowania, wymagających uregulowania w rozporządzeniu. Przy czym zawarte w tym przepisie odwołanie do wymiaru „pensum" ma związek z możliwością znacznego zróżnicowania wymiaru pensum (art. 42 ust. 7) oraz wysokości pobieranej stawki wynagrodzenia zasadniczego, o którym mowa w art. 30 ust. 5 pkt 2) (w związku z art. 42 ust 4a - pensum podwyższone). Z treści ustawowych upoważnień dla poszczególnych organów nie można wywodzić praw podmiotowych, lub ich ograniczać.

Błędne jest utożsamienie wynagrodzenia za urlop dla poratowania zdrowia nauczyciela z zasiłkiem chorobowym przyznawanym po 33 dniu przebywania na długotrwałym zwolnieniu i które nie będąc wynagrodzeniem za pracę podlega szczególnym uregulowaniom w zakresie określania jego wysokości uregulowanym w przepisach ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 267 z późn. zm.). Zasiłek chorobowy bowiem nie będąc wynagrodzeniem nie podlega jednocześnie przepisom dotyczącym podwyższania wynagrodzenia.

Reasumując, przez użyty w art. 73 ust. 5 Karty Nauczyciela zwrot „zachowuje prawo" należy rozumieć prawo nauczyciela przebywającego na urlopie dla poratowania zdrowia do wynagrodzenia zasadniczego aktualnie obowiązującego, a zatem również podwyższonego od 1 stycznia br. - zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyzywania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 42, poz. 257).

Źródło: www.men.gov.pl

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Teresa

6.9.2010 19:38:37

Re: Podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli przebywających na urlopie dla poratowania zdrowia

W roku 1995 lub 1998( nie jestem pewna, po którym porodzie) przebywałam na urlopie macierzyński w okresie podwyżki wynagrodzenia. Początkowo otrzymywałam wyższe pobory, ale wkrótce księgowa poinformowała mnie,że nauczycielowi na urlopie nie przysługuje podwyżka. W ratach musiałam zwrócić nadpłatę. Czy słusznie?


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 16.12.2011

  Ochrona zdrowia nauczyciela

  Niezależnie od przysługującego nauczycielowi i członkom jego rodziny prawa do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego, organy prowadzące szkoły przeznaczą corocznie w budżetach odpowiednie środki (...)

 • 28.6.2017

  Urlop dla poratowania zdrowia

  Urlop dla poratowania zdrowia jest szczególnym uprawnieniem przysługującym nauczycielom. Jest szczególnym świadczeniem pracowniczym, zbliżonym do instytucji urlopu wypoczynkowego, przysługującym (...)

 • 9.6.2018

  Zawieszenie działalności gospodarczej przez przedsiębiorców wpisanych do CEIDG

  Od 30 kwietnia 2018 r. każdy przedsiębiorca wpisany do CEIDG ma możliwość zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej bezterminowo lub też na dowolny wskazany okres. 

 • 13.12.2018

  Kolejne podwyżki dla nauczycieli

  Już od 1 stycznia 2019 roku pensje nauczycieli wzrosną o kolejne 5%. To druga transza wprowadzanych od kwietnia bieżącego roku podwyżek wynagrodzeń nauczycieli. W sumie od 1 kwietnia 2018 r. do 1 (...)

 • 27.5.2017

  Bazy ofert pracy dla nauczycieli

  W okresie wprowadzania nowego ustroju szkolnego ustawodawca zobowiązał dyrektorów szkół do zamieszczania informacji o wolnych stanowiskach pracy na stronach internetowych kuratoriów (...)