Koncesje i zezwolenia

Powstanie System Rejestracji Broni

Zgodnie z unijną dyrektywą... 

MSWiA przekazało do uzgodnień międzyresortowych projekt ustawy zastępującej ustawę z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. Konieczność wprowadzenia nowych przepisów wynika z postanowień unijnych dyrektyw oraz rozporządzeń. Jedną z ważniejszych zmian będzie utworzenie Systemu Rejestracji Broni.

Zgodnie z proponowanymi przepisami, System Rejestracji Broni (SRB) będzie zawierał dane o broni palnej do użytku cywilnego znajdującej się w legalnym posiadaniu na terenie Polski. Upoważnione organy (m.in. Policja) będą miały stały dostęp do systemu - umożliwi to uzyskanie online danych o historii konkretnej sztuki broni, jej posiadaczu a także informacji m.in. o miejscu przechowywania broni, jej użyczeniu, pozbawieniu jej cech użytkowych, zniszczeniu czy utracie. Dzięki temu właściwe organy będą mogły na bieżąco prowadzić działania kontrolne, żeby zapewnić bezpieczeństwo obrotu bronią. Obowiązek utworzenia skomputeryzowanego systemu rejestracji broni palnej został nałożony na wszystkie państwa członkowskie na podstawie unijnych przepisów. Do głównych celów zmian należą m.in. uszczelnienie systemu kontroli przepływu broni w Unii Europejskiej, a także ograniczenie nielegalnego wytwarzania broni.

Obecnie w Polsce funkcjonują dwa systemy, w których rejestrowane są dane związane z bronią palną przeznaczoną do użytku cywilnego: Krajowy System Informacyjny Policji (KSIP) obejmujący rejestr „BROŃ” – administrowany przez Komendanta Głównego Policji – oraz System Ewidencji Broni Prywatnej Kadry, objęty klauzulą niejawności i administrowany przez Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej. Nie uwzględniają one jednak historii broni od momentu jej wytworzenia do jej zniszczenia, co czynić będzie SRB.

Nowa ustawa zastąpi dotychczasową ustawę z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

Ewidencja broni

Ustawa przewiduje, że przedsiębiorcy samodzielnie, poprzez System Rejestracji Broni, będą dokonywać ewidencji wytworzonej, nabytej lub sprzedanej broni palnej w elektronicznych księgach ewidencyjnych. Przedsiębiorcy, po zakończeniu działalności koncesjonowanej, nie będą już także przekazywać ksiąg ewidencyjnych do MSWiA - będą one bowiem archiwizowane w Systemie. Ułatwione będzie również informowanie właściwych organów o fakcie sprzedaży broni – informacja o sprzedaży zostanie wprowadzona do systemu przez przedsiębiorcę, dzięki czemu nie będzie on już musiał o tym fakcie zawiadamiać właściwych organów odrębnymi pismami. Obowiązkiem uzyskania koncesji zostaną objęci rusznikarze, którym powierzana będzie broń do naprawy lub remontu – będą oni także ewidencjonować przyjętą broń. Nie będzie trzeba natomiast ewidencjonować broni historycznej – ustawą nie zostanie objęta broń palna rozdzielnego ładowania przystosowana do strzelania wyłącznie przy użyciu prochu czarnego, wytworzona przed 1885 rokiem, a także repliki i przekroje broni niezdolne do miotania pocisków jeżeli nie zawierają istotnych komponentów broni palnej, które można wykorzystać w broni palnej – na posiadanie takiej broni nie będzie potrzebne pozwolenie. Wymogiem ewidencji nie zostanie też objęta broń wpisana na Listę Skarbów Dziedzictwa Narodowego, do rejestru zabytków, wojewódzkiej ewidencji zabytków i inwentarza muzeum będącego instytucją kultury.

Zgodnie z projektem, wprowadzony zostanie jednolity, ustalony przepisami dyrektywy, wzór oznakowania broni palnej oraz jej komponentów.

Koncesje

Proponowane przepisy nie zmienią znacząco warunków, jakie będzie musiał spełnić przedsiębiorca ubiegający się o koncesję. Organem wydającym koncesje nadal będzie MSWiA, nie zmieni się też czas, na jaki udzielana będzie koncesja (5-50 lat). Przedsiębiorcy nie będą musieli wymieniać koncesji, które do tej pory zostały im udzielone – będą jednak musieli spełnić określone wymogi techniczne, aby prowadzić ewidencję w SRB. W latach 2003-2017 MSWiA wydało 1558 koncesji w zakresie m.in. wytwarzania broni i amunicji.

Potrzeba zmian

Chodzi o wdrożenie prawa UE:

 1. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 258/2012 z dnia 14 marca 2012 r. wdrażającego art. 10 Protokołu NZ przeciwko nielegalnemu wytwarzaniu i obrotowi bronią palną, jej częściami i komponentami oraz amunicją, uzupełniającego Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej (protokół NZ w sprawie broni palnej), oraz ustanawiające zezwolenia na wywóz i środki dotyczące przywozu i tranzytu dla broni palnej, jej części  i komponentów oraz amunicji (Dz. Urz. UE L 94/1 z 30.3.2012); termin implementacji: 30 września 2013 r.; aktualnie przepisy rozporządzenia wykonywane są wprost przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji; Przyczyną i potrzebą wprowadzenia rozwiązań planowanych w tym projekcie jest określenie zasad dotyczących zezwoleń na wywóz oraz środki dotyczące przywozu i tranzytu w odniesieniu do broni palnej zdefiniowanej w dyrektywie Rady 91/477/EWG z dnia 18 czerwca 1991 r. w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni (Dz.Urz. WE L 256 z 13.09.1991);
 2. dyrektywy Rady 91/477/EWG z dnia 18 czerwca 1991 r. w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni (Dz.Urz. WE L 256 z 13.09.1991). Przyczyną i potrzebą wprowadzenia rozwiązań planowanych w tym projekcie jest zapewnienie przez państwa członkowskie prowadzenia skomputeryzowanego scentralizowanego lub zdecentralizowanego systemu rejestracji broni palnej zdefiniowanej w tej dyrektywie. Stąd projekt wprowadza przepisy ustalające funkcjonowanie i wdrożenie w RP Skomputeryzowanego Systemu Rejestracji Broni Palnej (SSRBP).

Ponadto konieczność aktualizacji przepisów zawartych w ustawie z uwagi na znaczny upływ czasu od jej uchwalenia i zmianę otoczenia prawnego, a w szczególności pojęć (definicji) odnoszących się do broni i amunicji, wynikających wprost z przepisów ww. dyrektywy 477/91.

Zgodne z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 258/2012 z dnia 14 marca 2012 r., do ustawy zostaną wprowadzone:

 1. definicje odnoszące się do broni palnej w związku z jej: wywozem oraz wywozem czasowym do krajów trzecich, tranzytem poprzez kraj trzeci do kraju trzeciego;
 2. zasady wydawania zezwoleń na ww. wywozy broni palnej, procedury uproszczone w zakresie wywozu czasowego i powrotnego broni palnej na wniosek przedsiębiorców albo podmiotów którym została udzielona koncesja na wytwarzanie lub obrót bronią palną;
 3. środki niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa procedur udzielania zezwoleń oraz weryfikacji ich autentyczności;
 4. zasady i okres przechowywania dokumentów mających związek z wywozem i przywozem broni palnej;
 5. przepisy karne.   

Z kolei według z art. 4 dyrektywy Rady 91/477/EWG z dnia 18 czerwca 1991 r. w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni, do ustawy zostaną wprowadzone przepisy:

 1. ustalające nowe zasady rejestracji przez koncesjonowanych przedsiębiorców broni palnej w Skomputeryzowanym Systemie Rejestracji Broni Palnej (SRB) od momentu jej: wytworzenia, nabycia, w tym importu do momentu jej sprzedaży osobom albo podmiotom, którym wydano właściwe pozwolenie na posiadanie broni palnej;
 2. znoszące obowiązek prowadzenia ewidencji broni palnej wytworzonej, nabytej albo sprzedanej oraz przesyłania informacji do właściwych organów o dokonanej sprzedaży broni palnej, przechowywania ww. dokumentów, ponieważ ww. obowiązki będą wykonywane przez SRB;
 3. określające środki zapewniające dostęp do SRB właściwym organom, prowadzącym sprawy mające związek z posiadaniem lub użyciem broni palnej;
 4. środki niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa danych przesyłanych do SRB oraz utrzymywanych i przetwarzanych w SRB,
 5. przepisy karne.

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Chłop pańszczyźni

16.10.2018 3:31:16

Re: Powstanie System Rejestracji Broni

Rejestracji zatem podlegać będzie wszystko i za sporym haraczem comiesięcznym dla współorganizacji i w porozumieniu dla ORMO powsinogow , oraz wszelkich korporacji prawniczo - konowalskich._zwlasza przy zakupie buta powyżej 40 i koszuli z nr 39 oraz gumiaków i cepa bojowego dla obrony ojczyznypRL w celu umocnienia zasług magdalenkowych,z szczególnym uwzględnieniem wszech działaczy WUML ,dla zdławienia wszech pozostałych ,wyszczególnienie by pognębić zasłużonych dla niezależności wolności ojczyzny oraz demokracji jakby to nie nazwać ...! Oraz wszystkich zasłużonych emerytów ...


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 21.8.2018

  Minister rezygnuje z dalszego rozbrajania Polaków...

  W trakcie konsultacji dotyczących projektu ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią (...)

 • 19.11.2018

  Powstanie nowy Krajowy System Poboru Opłat

  Ministerstwo Infrastruktury i Ministerstwo Cyfryzacji rozpoczęły prace nad unowocześnieniem poboru opłat na drogach krajowych. Nowy krajowy system ma zastąpić rozwiązanie funkcjonujące od 2011 (...)

 • 25.12.2004

  Nowe zasady dotyczące rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy wprowadziło nowe zasady rejestracji bezrobotnych. Określa ono tryb rejestracji, sposób prowadzenia (...)

 • 15.4.2018

  Broń dla wojsk obcych

  Nowe przepisy umożliwią wyposażenie żołnierzy obcych wojsk stacjonujących w Polsce w broń i amunicję znajdującą się na wyposażeniu Sił Zbrojnych RP.

 • 10.3.2017

  Rusza system monitorowania drogowego przewozu towarów

  To narzędzie do walki z nieuczciwymi podmiotami, które nielegalnie handlują m.in. paliwami płynnymi, olejami roślinnymi, alkoholem całkowicie skażonym oraz suszem tytoniowym lub wyłudzają (...)