Wynagrodzenie

Obowiązki pracodawcy i pracownika

Pozostałe

Projekt zmiany ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy

Projektowana zmiana ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy ma przywrócić osobom możliwość ubiegania się o świadczenia z ustawy, których z różnych przyczyn nie mogły uzyskać. Projektodawca podkreśla, że jedną z przyczyn niewypłacenia świadczeń było przekroczenie ustawowego terminu na złożenie wniosków o wypłatę w trybie art. 43 ustawy.

PKPP Lewiatan wyraża negatywną opinię do przedłożonego projektu. Podstawę ubiegania się o świadczenia stanowił art. 43 ustawy, który  jako przepis przejściowy wyraźnie postanawiał, że osoby będące byłymi pracownikami lub członkami rodzin zmarłych pracowników lub zmarłych byłych pracowników, uprawnionymi do renty rodzinnej, których roszczenia pracownicze nie zostały zaspokojone przez syndyka, likwidatora lub byłego niewypłacalnego pracodawcę pomimo prawomocnego wyroku sądu, mogły w terminie do dnia 30 czerwca 2007 r. wystąpić z pisemnym wnioskiem do kierownika Biura Terenowego Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych o wypłatę świadczeń ze środków Funduszu z tytułu niezaspokojonych roszczeń, w zakresie zgodnym z art. 6 i 6a ustawy, o której mowa w art. 50 pkt 1 w brzmieniu obowiązującym w okresie, za który roszczenia nie zostały zaspokojone.

Biorąc pod uwagę termin wejścia w życie ustawy (1 października 2006 r.) należy stwierdzić, że zainteresowane osoby miały wystarczająco czasu (9 miesięcy) na złożenie wniosków o wypłatę świadczeń. Nie stanowi usprawiedliwienia fakt zaniedbania z ich strony i konieczność wprowadzenia zmiany przepisów w tym zakresie.
Projektodawca wskazuje, iż została podjęta akcja informacyjna (ulotki, ogłoszenia prasowe) - mimo to działania nie zachęciły (zmotywowały) osób uprawnionych do dochodzenia należnych im świadczeń.
Należy podkreślić, że termin obowiązywania przepisu przejściowego dawno już minął. Zgodnie z zasadami obowiązującego prawa podmioty nie mogą występować z roszczeniami, jeśli wymagane terminy upłynęły lub nastąpiło przedawnienie. 

Źródło: PKPP Lewiatan, www.pkpplewiatan.pl

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: