Te zmiany w prawie mają odmienić pośredniaki

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra pracy i polityki społecznej.

Wzrost zatrudnienia dzięki lepszemu dostosowaniu ofert urzędów pracy do potrzeb bezrobotnych - to podstawowy cel proponowanej regulacji.

Cel ten ma zostać osiągnięty przez zwiększenie skuteczności działań podejmowanych przez urzędy pracy na rzecz bezrobotnych, a w efekcie efektywniejsze wydatkowanie środków na ich aktywizację. Wzrost zatrudnienia ma być rezultatem ściślejszej współpracy urzędów pracy z pracodawcami i gminami oraz wykorzystania potencjału agencji zatrudnienia w aktywizacji bezrobotnych oddalonych od rynku pracy. Nowe regulacje mają zapewnić wsparcie osobom dopiero wchodzącym na rynek pracy i starszym, aby się na nim utrzymały. W pierwszym przypadku będą realizowane działania, które pomogą ludziom młodym w znalezieniu pracy, w drugim – służące podnoszeniu kwalifikacji przez starszych pracowników i tworzenie zachęt do ich zatrudnienia.

Porady prawne

W związku z tym zaproponowano zmiany, dzięki którym możliwe będzie:

Poprawienie efektywności działania urzędów pracy

Przewidziano powiązanie wysokości środków przekazywanych z Funduszu Pracy powiatom na wynagrodzenia pracowników powiatowych urzędów pracy z efektami ich działania. Premiowani będą pracownicy pracujący bezpośrednio z klientami indywidualnymi i instytucjonalnymi (doradcy klienta indywidualnego, doradcy klienta instytucjonalnego), a także kadra kierownicza tych urzędów, które uzyskają najlepsze wyniki w „doprowadzaniu" bezrobotnych do zatrudnienia.

Założono także zmianę algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w województwie, z uwzględnieniem efektów działań aktywizacyjnych urzędów pracy. Zmiana rozdysponowania środków FP według nowego algorytmu, który uwzględnia liczbę bezrobotnych, stopę bezrobocia oraz efektywność działań na rzecz aktywizacji bezrobotnych – powinna przyczynić się do stworzenia zachęty dla urzędów, aby skuteczniej znajdowały pracę dla bezrobotnych. W praktyce im wyższą efektywność działań aktywizacyjnych osiągną urzędy w danym roku, tym większa pula środków trafi do nich w następnym.

Poprawienie jakości usług świadczonych bezrobotnym stosownie do ich potrzeb

Przewidziano wzmocnienie indywidualnego podejścia do klientów powiatowych urzędów pracy, które zapewni system profilowania pomocy dla bezrobotnych. Wprowadzenie tego systemu pozwoli powiatowym urzędom pracy skuteczniej pomagać w wejściu lub powrocie na rynek pracy osobom najbardziej potrzebującym takiego wsparcia.

W nowych regulacjach chodzi o zapewnienie szybszej i lepiej dostosowanej pomocy dla bezrobotnych, a także zwiększenie efektywności podejmowanych działań przez urzędy. Konkretny bezrobotny otrzyma konkretną pomoc adekwatną do swoich potrzeb i możliwości aktywizacyjnych. W rezultacie bezrobotny zostanie przypisany do jednego z trzech profili:

1) w pierwszym profilu znajdą się bezrobotni aktywni, dla których podstawowym wsparciem będą usługi pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego i w bardzo ograniczonym zakresie inne formy wsparcia, np. szkolenia oraz dotacje i pożyczki na działalność gospodarczą.

2) do drugiego profilu należeć będą bezrobotni wymagający wsparcia, którzy korzystać będą ze wszystkich usług i instrumentów rynku pracy, jakie oferują powiatowe urzędy pracy. Takie osoby będą np. kierowane na szkolenia i staże.

3) w trzecim profilu znajdą się bezrobotni oddaleni od rynku pracy, zarówno tacy, którzy z różnych powodów są zagrożeni wykluczeniem społecznym, jak i ci którzy z własnego wyboru nie są zainteresowani zatrudnieniem lub uchylają się od legalnej pracy. Urzędy pracy przekażą obsługę tych osób innym podmiotom. W praktyce działania pomocowe na rzecz takich osób będą realizowane, w ramach zlecania usług aktywizacyjnych, przez agencje zatrudnienia lub organizacje pozarządowe albo w ramach Programu Aktywizacja i Integracja (PAI), realizowanego przez powiatowy urząd pracy i ośrodek pomocy społecznej. Na podstawie tego programu bezrobotny otrzyma wieloaspektowe wsparcie mające na celu przezwyciężenie istniejących deficytów i pomoc w podjęciu zatrudnienia. Bezrobotny, który bez uzasadnionej przyczyny odmówi uczestnictwa lub z własnej winy przerwie udział w działaniach realizowanych w ramach PAI – zostanie pozbawiony statusu bezrobotnego.

Tworzenie miejsc pracy i powrót do zatrudnienia osób bezrobotnych, w tym powracających na rynek pracy po przerwie związanej z wychowywaniem dziecka

Zaproponowano kilka nowych instrumentów.

Grant na telepracę - instrument kierowany do pracodawcy albo przedsiębiorcy za zatrudnienie w formie telepracy bezrobotnych rodziców powracających na rynek pracy (wychowujących co najmniej jedno dziecko w wieku do 6 lat) oraz bezrobotnych, którzy zrezygnowali z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z uwagi na konieczność sprawowania opieki nad osobą zależną.

Na podstawie umowy zawartej ze starostą pracodawca albo przedsiębiorca otrzyma z Funduszu Pracy grant do wysokości 6-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego rodzica lub bezrobotnego sprawującego opiekę nad osobą zależną. Pracodawca w umowie zagwarantuje utrzymanie zatrudnienia przez 12 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy lub przez 18 miesięcy w wymiarze ½ etatu - w przypadku nie wywiązania się z tego warunku będzie musiał zwrócić grant (w proporcjonalnej wysokości) z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia jego otrzymania. Natomiast całkowity zwrot grantu z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia jego otrzymania - następował będzie w przypadku użycia środków niezgodnie z umową lub ich niewykorzystania.

Świadczenie aktywizacyjne - byłoby przyznawane pracodawcy z Funduszu Pracy za zatrudnienie skierowanych przez powiatowy urząd pracy bezrobotnych, powracających na rynek pracy po przerwie związanej z wychowywaniem dziecka (np. po urlopie wychowawczym) oraz za bezrobotnych, którzy zrezygnowali z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z uwagi na konieczność sprawowania opieki nad osobą zależną.

Świadczenie to będzie wypłacane pracodawcy przez 12 miesięcy (w wysokości 1/2 minimalnego wynagrodzenia) lub 18 miesięcy (w wysokości 1/3 minimalnego wynagrodzenia) za zatrudnienie bezrobotnego rodzica lub bezrobotnego sprawującego opiekę nad osobą zależną. W pierwszym przypadku pracodawca ma zagwarantować zatrudnienie takiego bezrobotnego przez kolejne 6 miesięcy, w drugim - przez 9 miesięcy. W sytuacji rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę w trakcie uzyskiwania świadczenia lub nie wywiązania się ze zobowiązania dotyczącego zatrudnienia przez co najmniej 6 i 9 miesięcy – będzie on musiał zwrócić uzyskane świadczenia z odsetkami ustawowymi liczonymi od całości kwoty wszystkich wypłaconych świadczeń od dnia wypłaty pierwszego.

Pożyczka z Funduszu Pracy na utworzenie stanowiska pracy lub podjęcie działalności gospodarczej.

O pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej będą mogły ubiegać się osoby fizyczne: poszukujący pracy absolwenci szkół i wyższych uczelni w okresie 48 miesięcy od dnia otrzymania dyplomu; bezrobotni zarejestrowani w PUP; studenci ostatniego roku uczelni wyższych.

Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej ma być udzielana do wysokości 20-krotnego przeciętnego wynagrodzenia i będzie podlegała oprocentowaniu na zasadach preferencyjnych. Okres jej spłaty nie będzie dłuższy niż 7 lat, z możliwością skorzystania z 12-miesięcznego okresu karencji w spłacie kapitału.

O pożyczkę na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego (w tym bezrobotnego skierowanego przez PUP) będą mogły ubiegać się także: podmioty prowadzące działalność gospodarczą; niepubliczne szkoły i przedszkola; żłobki lub kluby dziecięce tworzone i prowadzone przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej; producenci rolni będący osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, zamieszkującymi lub mającymi siedzibę w Polsce, oraz będący posiadaczami gospodarstwa rolnego lub prowadzący dział specjalny produkcji rolnej.

Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego, w tym skierowanego przez powiatowy urząd pracy, będzie udzielana do wysokości 6-krotnego przeciętnego wynagrodzenia i ma podlegać oprocentowaniu na zasadach preferencyjnych. Trzeba ją będzie spłacić w ciągu 3 lat. Pożyczkobiorcom nie będzie przysługiwało prawo do karencji w jej spłacie.

Programy regionalne - chodzi o inicjowanie programów, które realizowane będą we współpracy z powiatowymi urzędami pracy na rzecz grup bezrobotnych wskazanych na podstawie diagnozy sytuacji na regionalnym rynku pracy. Z wnioskiem o zainicjowanie takiego programu do marszałka województwa będą mogli wystąpić: starostowie, wojewódzka rada rynku pracy, wojewódzka komisja dialogu społecznego.

Trójstronne umowy szkoleniowe - będą zawierane przez starostę z pracodawcą i instytucją szkoleniową. Będzie w nich położony nacisk na pozyskiwanie umiejętności pod potrzeby konkretnego pracodawcy. Pracodawcy deklarowaliby w umowie zatrudnienie bezrobotnego po odbytym szkoleniu, a w zamian za to w umowie byłyby określone umiejętności i kwalifikacje zawodowe wymagane przez pracodawcę od kandydatów do pracy.

Wsparcie pracodawców zatrudniających młodych pracowników

Zaproponowano, aby bezrobotnym do 25 roku życia urząd pracy przedstawiał propozycje pracy, stażu lub podniesienia kwalifikacji w ciągu 4 miesięcy od dnia rejestracji. Jest to zgodne z wytycznymi dokumentu Gwarancje dla młodzieży w ramach Inicjatywy dla młodych.

Przewidziano nowe instrumenty adresowane do bezrobotnych do 30 roku życia, które będą ich motywować do samodzielnego poszukiwania pracy. Będzie to:

bon szkoleniowy - gwarantuje sfinansowanie szkolenia samodzielnie wybranego przez bezrobotnego, które jest niezbędne do podjęcia zatrudnienia, a także dodatkowych kosztów z tym związanych (dojazdu, zakwaterowania) do wysokości przeciętnego wynagrodzenia;

bon stażowy - gwarantuje skierowanie młodego bezrobotnego na staż do pracodawcy przez niego wskazanego (warunkiem skierowania na staż będzie zobowiązanie pracodawcy do zatrudnienia bezrobotnego po jego odbyciu);

bon zatrudnieniowy - gwarantuje zrefundowanie pracodawcy, który zatrudni bezrobotnego do 30 roku życia na 18 miesięcy, części kosztów wynagrodzenia wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne;

bon na zasiedlenie - osobom do 30 roku życia zapewni środki w kwocie nie wyższej niż dwukrotność przeciętnego wynagrodzenia za pracę, która pozwoli pokryć koszty związane z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej poza miejscem zamieszkania.

Zaplanowano też refundację pracodawcom kosztów poniesionych składek na ubezpieczenia społeczne za bezrobotnych do 30 roku życia, skierowanych przez urząd pracy, którzy podejmują pierwszą pracę. Refundacja obejmie okres do 6 miesięcy, a jej wysokość nie może przekroczyć miesięcznie minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie odrębnych przepisów. Przewiduje się nałożenie na pracodawcę obowiązku dalszego zatrudniania takiej osoby przez okres 6 miesięcy po rygorem zwrotu refundacji.

Wsparcie pracodawców zatrudniających bezrobotnych w wieku 50 PLUS

Starosta będzie mógł przyznać pracodawcy albo przedsiębiorcy dofinansowanie do wynagrodzenia za zatrudnionego bezrobotnego, który ma więcej niż 50 lat. Wysokość dofinansowania z Funduszu Pracy nie będzie mogła przekroczyć 30 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę. Dofinansowanie będzie przysługiwać przez okres: 12 miesięcy w przypadku zatrudnienia bezrobotnych, którzy ukończyli 50 lat, a nie ukończyli 60 lat oraz 24 miesięcy w przypadku bezrobotnych, którzy ukończyli 60 lat. Pracodawca będzie musiał zagwarantować zatrudnienie bezrobotnego po zakończeniu refundacji, przez czas równy co najmniej połowie okresu refundacji, czyli odpowiednio: 6 i 12 miesięcy.

Wsparcie pracodawców w podnoszeniu kwalifikacji pracowników - Utworzenie Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Krajowy Fundusz Szkoleniowy ma powstać ze środków Funduszu Pracy. Będzie z niego finansowane kształcenie i szkolenie pracowników. W pierwszym etapie KFS ma wspierać kształcenie ustawiczne pracowników powyżej 45 roku życia, a w późniejszym okresie także pozostałych.

Proponowane przepisy mają wejść w życie po 14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych regulacji, dla których przewidziano inne terminy obowiązywania.


Zespół
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • asia 2015-11-23 10:59:16

    zmiany sa potrzebne i dobrze że coś próbuje się robić. Jeśli nie spróbujemy ruszyć Urzędów Pracy i wymóc nową ustawą zmiany myślenia po jednej i drugiej stronie to nic się nie zmieni! Sama korzystałam ze szkoleń aktywizacyjnych w PUP w Poznaniu. Pani rekruterka i doradca personalny z którym miałam zajęcia (ekspert spoza urzędu)otworzyła mi oczy na wiele spraw. Uświadomiła, ze szukanie pracy to nie tylko wysyłanie CV i czekanie aż ktoś zadzwoni... jak tylko zaczęłam naprawdę aktywnie szukać to znalazłam dwie prace! Życzę wszystkim: bezrobotnym i urzędnikom aby zmiany okazały się zmainami na lepsze.

  • bookbis 2015-11-06 17:34:01

    Te wszystkie zmiany mają jedynie służyć urzędnikom tam pracującym a nie bezrobotnym. Pieniądze w jeszcze większym stopniu będą marnowane na nieptrzebne i nie adekwatne szkolenia, które nie bedą przynosić żadnych rezultatów; bo jeśli ktoś ma się przeszkolić do nowej pracy to tylko w danym zakładzie i tam powinny pójść przede wszystkim pieniądze. Z kolei urzędnicy na siłe bedą wciskać prace np kulawemu prace listonosza i skończy się na tym ,że GUS ogłosi ,że nagle spadło bezrobocie- bo pozabierają zasiłki ,bo przecięż "nie chcą oni pracować"


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika