Pozostałe

Więcej pieniędzy i mianowań dla urzędników

Uchwała w sprawie częściowego podziału rezerwy celowej na zwiększenia wynagrodzeń wynikające ze zmian organizacyjnych i nowych zadań w państwowych jednostkach budżetowych w 2017 r.

Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie częściowego podziału rezerwy celowej na zwiększenia wynagrodzeń wynikające ze zmian organizacyjnych i nowych zadań w państwowych jednostkach budżetowych w 2017 r., przedłożoną przez ministra – członka Rady Ministrów. 

Uchwała dotyczy częściowego podziału rezerwy płacowej z przeznaczeniem na wsparcie realizacji priorytetowych zadań rządu wykonywanych przez:

 • ministra rozwoju i finansów – na realizację zadań przez pełnomocnika rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego;
 • ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej – na prowadzenie sekretariatu koordynującego ds. morskich w ramach grupy 16+1;
 • ministra środowiska – na nowe zadania nałożone na regionalne zarządy gospodarki wodnej, jeśli chodzi o organizację Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”;
 • ministra kultury i dziedzictwa narodowego – na nowe zadania wynikające z nowelizacji ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz obsługi programów ministra – Kultura Ludowa i Tradycyjna, Narodowe Kolekcje Sztuki Współczesnej, Regionalne Kolekcje Sztuki Współczesnej, Sztuki Wizualnej, a także na nowe zadania nałożone na Archiwum Akt Nowych w Warszawie, w związku z przejęciem archiwum po zlikwidowanym Ministerstwie Skarbu Państwa;
 • ministra sprawiedliwości – na nowe zadania przy obsłudze Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej;
 • ministra infrastruktury i budownictwa – na nowe zadania naprawcze związane z bezpieczeństwem w lotnictwie cywilnym, nałożone na Urząd Lotnictwa Cywilnego;
 • ministra infrastruktury i budownictwa oraz wojewodów – na nowe zadania wynikające z ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozów towarów, realizowanych przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego i wojewódzkie inspektoraty transportu drogowego;
 • ministra spraw wewnętrznych i administracji – na nowe zadania nałożone na Zakład Emerytalno-Rentowy w związku z wejściem w życie tzw. ustawy dezubekizacyjnej;
 • ministra spraw zagranicznych – na nowe zadania służb konsularnych dotyczące wsparcia nauczycieli oraz dzieci i młodzieży uczących się za granicą;
 • szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – na nowe zadania wynikające z ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym;
 • szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych – na nowe zadania wynikające z nowelizacji ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych;
 • Prokuratora Generalnego – na funkcjonowanie jednostek prokuratury, w związku z podziałem Prokuratury Rejonowej Warszawa-Mokotów w Warszawie, przez wyodrębnienie z niej Prokuratury Rejonowej Warszawa-Ursynów w Warszawie, właściwej dla dzielnic Ursynów i Wilanów;
 • wojewody mazowieckiego – na realizację zadań Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie.

Trzyletni plan limitu mianowań urzędników w służbie cywilnej na lata 2018-2020

Wcześniej Rada Ministrów przyjęła dokument "Trzyletni plan limitu mianowań urzędników w służbie cywilnej na lata 2018-2020, przedłożony przez szefa Służby Cywilnej". 

Ustalono trzyletni limit mianowań urzędników w służbie cywilnej: w 2018 r. – 350 osób, w 2019 r. – 420 osób, w 2020 r. – 490 osób.

Zdaniem rządu, stopniowe podnoszenie limitu mianowań powinno przyczynić się do zaangażowanego i rzetelnego wykonywania zadań w służbie cywilnej przez coraz bardziej wykwalifikowanych urzędników (mianowanie zawsze jest poprzedzone trudnym sprawdzianem kompetencji). Wyznaczone limity powinny też skłonić do związania się z administracją państwową, głównie ludzi młodych i w średnim wieku, zainteresowanych osobistym rozwojem i podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, którzy powierzone zadania będą wykonywać w sposób całkowicie profesjonalny, przyczyniając się w ten sposób do fachowego i sprawnego funkcjonowania administracji rządowej. 

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 23.1.2018

  Pranie pieniędzy oraz finansowanie terroryzmu ma być jeszcze bardziej utrudnione

  Rządowy projekt nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu przewiduje zwiększenie efektywności krajowego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzym, jak i finansowaniu (...)

 • 21.8.2018

  Znalezione pieniądze będzie można zatrzymać

  Nowelizacja przepisów znosi obowiązek przekazania staroście znalezionej niewielkiej kwoty pieniędzy – do 100 zł lub jej równowartości w walucie obcej. Dotychczas znalazca, jeśli (...)

 • 17.6.2018

  Zasada odpowiedzialności urzędników za naruszenie prawa

  Pracownicy administracji odpowiadają majątkowo za naruszenie prawa wobec przedsiębiorców. Przedsiębiorca może więc dochodzić odszkodowania w razie naruszenia prawa przez urzędnika. 

 • 28.9.2017

  Specustawa zdrowotna już obowiązuje

  Ustawa z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej ma na celu zwiększenie środków finansowych (...)

 • 6.3.2018

  Waluty wirtualne będą uregulowane

  Podmioty, które świadczą usługi wymiany waluty wirtualnej (w tym kryptowaluty), będą zawiadamiać Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF) o podejrzanych transakcjach. 1 marca (...)