Stosunek pracy

Dla cudzoziemca

Zatrudnianie cudzoziemców wymaga lepszych regulacji

Strona 1 z 2

Na polskim rynku pracy coraz bardziej brakuje pracowników. Jest to efekt głównie niskiej aktywności zawodowej Polaków, strukturalnego niedopasowania rynku pracy do potrzeb gospodarki oraz emigracji zarobkowej. Niezbędne staje się zatem zatrudnianie obcokrajowców. Jednak to, czy i jacy cudzoziemcy przyjadą do Polski, zależy od aktywnej i odpowiednio skoordynowanej polityki migracyjnej.

Rada Rynku Pracy przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan opracowała postulaty działań, których wprowadzenie poprawi polską politykę migracyjną. Postulujemy:

Zliberalizować zasady zatrudniania obywateli państw trzecich bez zezwolenia na pracę.

1. Dopuścić do polskiego rynku pracy obywateli innych krajów niż Ukraina, Białoruś i Federacja Rosyjska.
Polska nie stanowi kraju szczególnie atrakcyjnego dla przybyszów z zagranicy i prawdopodobnie w najbliższych latach   będzie przegrywać rywalizację o najlepszych pracowników. Poprawa sytuacji gospodarczej w Rosji i na Ukrainie ogranicza przyjazdy pracowników z tych państw. Konieczne jest zatem zdecydowanie szersze otwarcie.
Innym rozwiązaniem mogłoby być rozszerzenie listy zawodów, w których zezwolenie na pracę nie jest wymagane. Dotyczyłoby to profesji, na które jest szczególne zapotrzebowanie (np. informatyków, pracowników budowlanych).

2. Wydłużyć dopuszczalny okres zatrudnienia.
Obecnie obywatele wybranych państw mogą podejmować w Polsce pracę bez zezwolenia jedynie przez okres 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Jest to zbyt krótki czas, aby wzbudzić zainteresowanie podejmowaniem pracy w naszym kraju. Samo wyszkolenie pracownika przekracza często 3 miesiące, co powoduje, że zatrudnianie cudzoziemców pociąga za sobą zbyt wysokie koszty.
Ze względu na przygotowania do organizacji EURO2012, proponujemy wydłużenie dopuszczalnego czasu pracy bez zezwolenia do końca 2012 r. W tym okresie należałoby jednak prowadzić stały monitoring wpływu cudzoziemców na polski rynek pracy.

Uprościć procedury zatrudniania obcokrajowców.

1. Zlikwidować tzw. Test rynku pracy.
Możliwość zatrudnienia obcokrajowca istnieje dopiero, gdy pracodawca udowodni, że nie mógł znaleźć odpowiedniego kandydata na lokalnym rynku pracy.

W rezultacie, w sektorach, w których obcokrajowcy są najbardziej poszukiwani (np. budownictwo, rolnictwo) często pracują nielegalnie.

2. Ograniczyć dokumenty wymagane od pracodawcy w postępowaniu o wydanie zezwolenia na pracę.
Postulujemy przyjęcie zasady zaufania wobec wnioskodawcy i zastąpienie obowiązku przedstawiania informacji o typie własności i stanie zatrudnienia w przedsiębiorstwie, dowodach najmu lokalu czy kontaktach zagranicznych firmy, jedynie stosownym oświadczeniem podlegających sankcji prawnej.

3. Ograniczyć formalności mające wpływ na wydanie decyzji o przedłużeniu przyrzeczenia lub zezwolenia na pracę cudzoziemca.
Obecnie pracodawcy i zatrudniani cudzoziemcy zmuszeni są, nawet co roku, do przechodzenia przez wszystkie procedury uzyskiwania zezwolenia na pracę, tak jakby czynili to po raz pierwszy. Oznacza to, że pracodawca musi po raz kolejny dostarczyć blisko 20 dokumentów, w tym m. in. pisemną informację o tym, czy ktoś zgłosił się do pracodawcy w odpowiedzi na zamieszczone poprzez portal EURES ogłoszenie w sprawie pracy, która jest przedmiotem wniosku.

4. Znieść obowiązek spełniania przez pracodawcę szeregu wymogów w razie zmiany miejsca wykonywania pracy.
Pracodawca zmieniający siedzibę lub dokonujący zmiany miejsca pracy pracownika, np. na oddział w innym mieście, musi ponownie podjąć próbę „zastąpienia" go osobą lokalnie zarejestrowaną jako bezrobotna.

5. „Jedno okienko" - dla uzyskiwania zezwolenia na pracę i legalizacji pobytu
Uprościć procedurę uzyskiwania zezwolenia na pracę poprzez wprowadzenie jednego wniosku, składanego przez pracodawcę w jednym urzędzie, dotyczącego wydania zezwolenia na pracę i zarazem legalizacji pobytu w związku z zatrudnieniem. To urzędy wydające poszczególne dokumenty miałyby obowiązek koordynacji podejmowanych działań. Obecne czasochłonne i skomplikowane procedury skutecznie zniechęcają w wielu wypadkach do podjęcia legalnego zatrudnienia.

6. Znieść obowiązek osobistego odbioru dokumentów legalizujących pobyt.

Wprowadzić sankcję za niedotrzymanie przez urząd terminu wydania zezwolenia.

Zezwolenie na pracę dla obcokrajowca powinno zostać wydane w ciągu miesiąca od daty złożenia wniosku.

Obserwuj nas na:

Czytaj dalej (strona 1 z 2)

1

2

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: