Zmiany w dozorze technicznym

Nowelizacja ustawy o dozorze technicznym wprowadza przepisy umożliwiające szybsze pozyskiwanie i wprowadzanie do użytku w jednostkach podległych MON lub przez niego nadzorowanych urządzeń podlegających dozorowi technicznemu, które zostały wyprodukowane w innym państwie.

Cel ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o dozorze technicznym

Celem ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o dozorze techniczny jest wzmocnienie obronności Rzeczypospolitej Polskiej przez wprowadzenie przepisów umożliwiających szybsze pozyskiwanie i wprowadzanie do użytku w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych urządzeń podlegających dozorowi technicznemu, które zostały wyprodukowane w innym państwie, na potrzeby tych jednostek organizacyjnych.

Zmiany te mają również na celu doprecyzowanie zasad dotyczących wykonywania dozoru technicznego nad urządzeniami technicznymi należącymi do wojsk obcych (sojuszniczych) przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Porady prawne

Jakie zmiany wprowadza nowelizacja?

Ustawa o zmianie ustawy o dozorze technicznym:

1) rozszerza zakres wyłączeń stosowania przepisów ustawy o dozorze technicznym określonych w art. 20a 

            Dotychczasowy art. 20a ustawy o dozorze technicznym stanowi, że przepisów:

  • art. 8 ust. 1–3 (regulującego obowiązek wytwarzania urządzeń technicznych na podstawie dokumentacji technicznej uzgodnionej z organem właściwej jednostki dozoru technicznego w zakresie zgodności tej dokumentacji z warunkami technicznymi dozoru technicznego, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej),
  • art. 9 (regulującego obowiązek posiadania przez zakład wytwarzający, naprawiający lub modernizujący uprawnienia wydanego w formie decyzji administracyjnej przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej),
  • art. 13 ust. 1 pkt 4 (regulującego obowiązek przeprowadzenia, w toku wytwarzania urządzeń technicznych objętych dozorem technicznym uproszczonym, przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego, badania typu oraz sprawdzenia, czy urządzenia są wytwarzane zgodnie z warunkami określonymi w art. 9 ust. 4 ustawy, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej) oraz
  • art. 20 (regulującego obowiązek uprzedniego uzgodnienia wymagań technicznych z organem właściwej jednostki dozoru technicznego, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej)

- nie stosuje się do urządzeń technicznych zgodnie z prawem wyprodukowanych lub dopuszczonych do obrotu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej albo w Republice Turcji (art. 20a pkt 1), jak również zgodnie z prawem wyprodukowanych w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (art. 20a pkt 2).

            Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o dozorze technicznym dokonuje wyłączenia powyższych obowiązków również wobec urządzeń technicznych:

  • zgodnie z prawem wyprodukowanych w innym państwie na potrzeby jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych (art. 20a pkt 3),
  • należących do wojsk obcych przebywających na terytorium RP w ramach umów międzynarodowych (art. 20a pkt 4);

2) umożliwia odstąpienie od wymogu:

  • posiadania zaświadczenia kwalifikacyjnego wydanego przez polską jednostkę dozoru technicznego, potwierdzającego umiejętność praktycznego wykonywania czynności konserwujących i obsługujących urządzenia techniczne oraz znajomość warunków technicznych dozoru technicznego, norm i przepisów prawnych w tym zakresie, w przypadku wojsk obcych przebywających na terytorium RP, obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne należące do tych wojsk lub za które wojska te są odpowiedzialne. Przepis dotyczy wojsk obcych w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 23 września 1999 r. o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium oraz zasadach udzielania pomocy wojskom sojuszniczym i organizacjom międzynarodowym, tj. żołnierzy wojsk obcych i personelu cywilnego im towarzyszącego;
  • wykonywania przez Wojskowy Dozór Techniczny dozoru technicznego nad urządzeniami technicznymi oraz urządzeniami do odzyskiwania par paliwa zainstalowanymi i eksploatowanymi w jednostkach sił zbrojnych państw obcych przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli tak przewidziano w przepisach szczególnych lub umowach międzynarodowych. 

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika