Czy spółka partnerska może być zawiązana w celu wykonywania więcej niż jednego wolnego zawodu - opinia prawna

Stan faktyczny

Rozważam założenie spółki partnerskiej razem ze znajomym lekarzem. Ja jestem z zawodu rehabilitantem. Czy i na jakich warunkach możemy założyć spółkę partnerską? Czy możemy założyć razem inną spółkę na przykład cywilną lub jawną? Czy w spółce partnerskiej mogą być osoby wykonujące różne zawody? Jakie zawody mogą być wykonywane wspólnie z innymi w ramach spółki partnerskiej? Założenie jest takie, że będziemy mieli wspólnych pacjentów - osoby w starszym wieku- z tym, że każdy z nas będzie się obejmie określony zakres opieki nad nimi. Znajomy będzie leczył, kierował na rehabilitację, a ja będę się tą rehabilitacją zajmować.

Opinia prawna

Niniejsza opinia prawna została sporządzona na podstawie następujących aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2000 r., Nr 94, poz. 1037 ze zm.),

 • Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jedn. Dz. U. 2005 r., Nr 226, poz. 1943 ze zm.),

 • Ustawa z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (tekst jedn.Dz. U. z 2002 r,. Nr 123, poz. 1058),

 • Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (tekst jedn.Dz. U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1059 ze zm.),

 • Ustawa dnia 13 października 1994 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 31, poz. 359 ze zm.),

 • Ustawa z dnia 15 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 86 ze zm.),

 • Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 369 ze zm.).

Zgodnie z art. 86 i nast. kodeksu spółek handlowych spółką partnerską jest spółka osobowa, utworzona przez wspólników (partnerów) w celu wykonywania wolnego zawodu w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod własną firmą. Spółka może być zawiązana w celu wykonywania więcej niż jednego wolnego zawodu, chyba że odrębna ustawa stanowi inaczej.

Partnerami w spółce mogą być wyłącznie osoby fizyczne, uprawnione do wykonywania wolnych zawodów, określonych w art. 88 lub w odrębnej ustawie. Wykonywanie wolnego zawodu w spółce może być uzależnione od spełnienia dodatkowych wymagań przewidzianych w odrębnej ustawie.

Zgodnie z art. 88 ksh partnerami w spółce mogą być osoby uprawnione do wykonywania następujących zawodów: adwokata, aptekarza, architekta, inżyniera budownictwa, biegłego rewidenta, brokera ubezpieczeniowego, doradcy podatkowego, maklera papierów wartościowych, doradcy inwestycyjnego, księgowego, lekarza, lekarza dentysty, lekarza weterynarii, notariusza, pielęgniarki, położnej, radcy prawnego, rzecznika patentowego, rzeczoznawcy majątkowego i tłumacza przysięgłego. Powyższy przepis kodeksu spółek handlowych nie zawiera wśród powyższego katalogu wolnych zawodów rehabilitanta. Brak też innej ustawy, która przesądzałaby o takim charakterze Pana działalności. Katalog zawarty w art. 88 ksh nie jest co prawda katalogiem zamkniętym, lecz uznanie danej działalności za wolny zawód, który mógłby być wykonywany w spółce partnerskiej, wymaga regulacji ustawowej.

Nie ma natomiast przeszkód, by rehabilitant założył spółkę na przykład cywilną czy jawną z inną osobą. Pytanie tylko, czy może wejść w taką spółkę z lekarzem. Pomijając więc kwestie dotyczące możliwości założenia spółki partnerskiej przez osobę będącą rehabilitantem, a odnosząc się do możliwości współpracy lekarzy w ramach tej spółki, należy stwierdzić co następuje. Wykonywanie zawodu lekarza reguluje ustawa o zawodzie lekarza i lekarza stomatologa. Zgodnie z tą ustawą lekarze wykonują zawód w ramach indywidualnej praktyki, indywidualnej specjalistycznej praktyki lub praktyki grupowej.

Zgodnie z art. 50a w/w ustawy lekarze w celu udzielania świadczeń zdrowotnych mogą prowadzić grupową praktykę lekarską w formie spółki cywilnej lub partnerskiej, po uzyskaniu wpisu do rejestru grupowych praktyk lekarskich prowadzonego przez okręgową radę lekarską właściwą ze względu na miejsce wykonywania praktyki.

Zgodnie z brzmieniem tego przepisu, obowiązującym do dnia 26 września 2005 r. w ramach grupowej praktyki lekarskiej mogą być udzielane świadczenia zdrowotne wyłącznie przez lekarzy będących wspólnikami spółki cywilnej lub partnerskiej spełniających warunki określone w ustawie.

Przepis ten został uchylony ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Jak wskazano w uzasadnieniu powyższej ustawy wykonywanie indywidualnej, indywidualnej specjalistycznej lub grupowej praktyki lekarskiej nie będzie prowadzeniem zakładu opieki zdrowotnej. Indywidualnie praktykujący lekarz będzie mógł jednak zatrudnić osoby nie będące lekarzami (m.in. felczerzy, pielęgniarki, technicy medyczni, rehabilitanci, fizykoterapeuci) do wykonywania czynności pomocniczych (współpracy). Lekarz dentysta wykonujący indywidualną praktykę lekarską lub indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską, który został umieszczony na liście podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu będzie mógł również zatrudniać innego lekarza dentystę w okresie odbywania przez niego stażu podyplomowego.

Jak widać z powyższego ustawa o zawodzie lekarza ogranicza możliwość prowadzenia działalności w formie spółki handlowej do spółki partnerskiej oraz (spoza spółek handlowych) do spółki cywilnej. Zdaniem opiniującego zmiana przepisu art. 50a w/w ustawy nie oznacza jednak możliwości założenia spółki partnerskiej czy cywilnej z osobą, która nie jest lekarzem.

Co do łączenia wykonywania innych zawodów w ramach spółki partnerskiej, przepisy kodeksu spółek handlowych nie zawierają w tym zakresie żadnych ograniczeń. Ograniczenia te stwarzają jednak ustawy regulujące wykonywanie danego wolnego zawodu.

Zgodnie z art. 4a ustawy Prawo o adwokaturze adwokat wykonuje zawód w kancelarii adwokackiej, w zespole adwokackim oraz w spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej lub komandytowej, przy czym wspólnikami w spółkach cywilnej, jawnej i partnerskiej oraz komplementariuszami w spółce komandytowej mogą być wyłącznie adwokaci lub adwokaci i radcowie prawni, a także prawnicy zagraniczni wykonujący stałą praktykę na podstawie ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 126, poz. 1069), a wyłącznym przedmiotem działalności takich spółek jest świadczenie pomocy prawnej.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o radcach prawnych radca prawny wykonuje zawód w ramach stosunku pracy, na podstawie umowy cywilnoprawnej, w kancelarii radcy prawnego oraz w spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej lub komandytowej, przy czym wspólnikami w spółkach cywilnej, jawnej i partnerskiej oraz komplementariuszami w spółce komandytowej mogą być wyłącznie radcowie prawni lub radcowie prawni i adwokaci, a także prawnicy zagraniczni wykonujący stałą praktykę na podstawie ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 126, poz. 1069), a wyłącznym przedmiotem działalności takich spółek jest świadczenie pomocy prawnej.

Adwokat może więc wykonywać zawód w spółce partnerskiej wyłącznie z udziałem adwokatów lub adwokatów i radców prawnych lub prawników zagranicznych, a radca z udziałem radców lub radców i adwokatów lub prawników zagranicznych.

Zgodnie z ustawą o biegłych rewidentach i ich samorządzie do badania sprawozdań finansowych uprawnione są między innymi spółki cywilne, spółki jawne, spółki partnerskie lub spółki komandytowe z wyłącznym udziałem biegłych rewidentów.

W przypadku osób prawnych (spółek kapitałowych) badanie sprawozdań finansowych jest możliwe jeśli:

 • podmioty te zatrudniają do badania sprawozdań finansowych biegłych rewidentów,

 • większość członków zarządu stanowią biegli rewidenci, a jeżeli zarząd składa się z nie więcej niż 2 osób, to jedna z nich jest biegłym rewidentem,

 • większość głosów w organach nadzorczych (radach nadzorczych, komisjach rewizyjnych) posiadają biegli rewidenci, a w przypadku braku organów nadzorczych większość głosów posiadają wspólnicy lub udziałowcy będący biegłymi rewidentami,

 • opinie i raport z badania (przeglądu) sprawozdania finansowego podpisują, w imieniu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wyłącznie członkowie zarządu będący biegłymi rewidentami.

W związku z tym biegły rewident może wykonywać zawód jako wspólnik spółki partnerskiej wyłącznie z udziałem biegłych rewidentów.

Zgodnie z art. 27 ust. 1 pkt 1a ustawy o doradztwie podatkowym w brzmieniu obowiązującym od dnia 5 grudnia 2007 r. doradca podatkowy może wykonywać zawód m. in. jako osoba fizyczna prowadząca działalność we własnym imieniu i na własny rachunek lub jako uczestnik spółki niemającej osobowości prawnej, z wyjątkiem spółki komandytowo-akcyjnej.

Warunkiem jest, by komplementariuszami w spółce komandytowej oraz wspólnikami w pozostałych spółkach byli wyłącznie doradcy podatkowi.

Zgodnie z art. 4 § 3 ustawy Prawo o notariacie notariusz może prowadzić tylko jedną kancelarię. Kilku notariuszy może prowadzić jedną kancelarię na zasadach spółki cywilnej lub partnerskiej. W takim jednak wypadku każdy z notariuszy dokonuje czynności notarialnych we własnym imieniu i ponosi odpowiedzialność za czynności przez siebie dokonane. Notariusze nie mogą natomiast zakładać spółek w celu wykonywania zawodu z innymi prawnikami.


Zespół
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika