e-prawnik.pl Porady prawne

Gdzie może powstać punkt apteczny - opinia prawna

13.5.2005

Stan faktyczny

Zgodnie z prawem farmaceutycznym punkty apteczne można tworzyć na terenach wiejskich. Proszę podać definicję takiego terenu. Czy terenem wiejskim jest sołectwo, jeśli sołectwo podlega pod gminę miejską?

Opinia prawna

Niniejsza opinia prawna została sporządzona na podstawie:

  • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 1998 r., Nr 157, poz.1031);
  • Ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. 2001 r., Nr 126, poz. 1381 ze zmianami).

Przepisy prawne nie regulują wprost pojęcia „teren wiejski”, którym posługuje się przepis artykułu 70 prawa farmaceutycznego. Z tego powodu, próba określenia tego pojęcia możliwa jest tylko na podstawie przepisów innych aktów prawnych.

Sołectwo

Zgodnie z ustawową definicją sołectwa, jest ono jednostką pomocniczą samorządu terytorialnego w gminie. Zakres działania i organizację sołectwa określa statut gminy. Organem ustawodawczym sołectwa jest zebranie wiejskie, organami wykonawczymi są sołtys i rada sołecka (organ pomocniczy), wybierani przez mieszkańców wsi.

Z samej tylko definicji, należałoby stwierdzić, iż skoro sołectwo jest jednostką pomocniczą gminy wiejskiej, to jest także na pewno obszarem, który należy zakwalifikować jako teren wiejski. Sołectwo nie może więc „podlegać” pod gminę miejską, gdyż z natury rzeczy jest jednostką pomocniczą gminy wiejskiej. Być może jednak, iż sołectwo będące przedmiotem Pana zainteresowania jest jednostką pomocniczą gminy miejsko - wiejskiej bądź obszarem wiejskim w gminie miejsko - wiejskiej, gdyż i takie jednostki administracyjne zostały przewidziane w podziale administracyjnym kraju. We wspomnianym podziale administracyjnym kraju wyróżnia się więc:

  • gminy miejskie,
  • gminy wiejskie,
  • gminy miejsko - wiejskie,
  • a także miasta i
  • obszary wiejskie w gminach miejsko - wiejskich oraz
  • dzielnice i delegatury w gminach miejskich.

Z powyższego wynika, iż sołectwo - siłą rzeczy - musi zostać zakwalifikowane jako teren wiejski, także w rozumieniu art. 70 ust. 3 Prawa farmaceutycznego.

Należy przy tym wspomnieć, iż gminą miejsko - wiejską jest taka gmina, na terenie której jedna z miejscowości posiada status miasta. Toteż jest to kolejne potwierdzenie na to, iż nawet wspomniane przez Pana „podleganie sołectwa pod gminę miejską” nie może tu mieć znaczenia, gdyż skoro wyodrębnione zostało sołectwo, to gmina musi być co najmniej miejsko - wiejska, tak więc jest to teren wiejski. Samo nawet nazewnictwo organów sołectwa wskazuje na to, iż jest to teren wiejski.

Z powyższych rozważań wynika, iż nic nie stoi na przeszkodzie, by zgodnie z art. 70 prawa farmaceutycznego, punkt apteczny został usytuowany na terenie sołectwa będącego jednostką pomocniczą jednej z gmin miasta na prawach powiatu (powiat grodzki).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ