Jak zrezygnować z rozpoczętego przekształcenia spółki cywilnej w sp. z o.o. na rzecz przekształcenia w spółkę jawną - opinia prawna

Stan faktyczny 

Spółka cywilna zamierzała przekształcić się w spółkę z o.o. W tym celu złożyła w sądzie stosowne dokumenty. Sąd wyznaczył biegłego w celu weryfikacji dokumentów. Jednak wspólnicy spółki cywilnej rozmyślili się i nie chcą tworzyć sp. z o.o., tylko spółkę jawną. Jak powinien wyglądać wniosek wycofujący prośbę o przekształcenie spółki cywilnej w spółkę z o.o.? Jakie dane należy w nim zawrzeć? Czy sąd pobiera za to opłaty? 

Opinia prawna 

Porady prawne

Niniejsza opinia prawna została sporządzona na podstawie następujących aktów prawnych:

  • Ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 1964 r., Nr 43, poz. 296 ze zmianami),

  • Ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2000 r., Nr 94 poz. 1037 ze zmianami),

  • Ustawy z dnia 13 czerwca 1967 roku o kosztach sądowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r., Nr 9 poz. 88 ze zmianami),

  • Ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. 2005 r., nr 167, poz. 1398 ze zmianami). 

Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego, wspólnicy spółki cywilnej zamierzali przekształcić ją w spółkę z ograniczona odpowiedzialnością i w tym celu zapewne dokonali pierwszych czynności wymienionych w przepisach ksh, to jest: sporządzili plan przekształcenia, przyjęli go i złożyli do Sądu, zgodnie z art. 559 § 2 ksh wniosek o wyznaczenie biegłego rewidenta przez Sąd.  

Zakładamy na podstawie przedstawionego przez Państwa stanu faktycznego, że żadna z uchwał koniecznych do przekształcenia nie została jeszcze podjęta (zwłaszcza uchwała o przekształceniu), a został tylko zatwierdzony plan przekształcenia, w którym znalazły się projekty w/w uchwał i wyznaczono biegłego do wydania opinii.

Jak wynika z opisu, Sąd wydał postanowienie o wyznaczeniu biegłego. Niestety wydanie takiego postanowienia i sporządzenie opinii przez biegłego może skutkować dla wspólników koniecznością pokrycia kosztów wynikających z przeprowadzenia opinii.  

Jeżeli zatem wspólnicy spółki cywilnej nie zawarli umowy spółki z o.

o. w formie aktu notarialnego (nie podjęli uchwały o przekształceniu w formie notarialnej, a jedynie przyjęli plan przekształcenia i złożyli go wraz z projektami uchwał do Sądu), a więc spółka z o.o. nie powstała, możliwa jest rezygnacja z przekształcenia lub też zmiana jego sposobu. W Państwa przypadku chodzi o zmianę sposobu przekształcenia z przekształcenia spółki cywilnej w spółkę z o.o. na przekształcenie jej w spółkę jawną. Zakładamy też przy tym, że nie zachodzą w Państwa sytuacji przesłanki z art. 26 ust. 4 kodeksu spółek handlowych, to jest, że Państwa spółka cywilna nie podlega takiemu przekształceniu obowiązkowo (przekroczony w 2 latach obrotowych przychód powodujący konieczność prowadzenia ksiąg rachunkowych) - wtedy bowiem jest obowiązek zgłoszenia przekształcenia w terminie 3 mcy od końca ostatniego roku obrotowego. 

W opisanej przez Państwa sytuacji zmiana decyzji co do sposobu przekształcenia jest możliwa i w pierwszej kolejności wymaga podjęcia uchwały wspólników spółki cywilnej, uchylającej przyjęty plan przekształcenia w sp. z o.o. oraz uchwały o rezygnacji z zamiaru przekształcenia w sp. z o.o. i podjęcia uchwały o przekształceniu w spółkę jawną. Przy przekształceniu spółki cywilnej w spółkę jawną nie ma obowiązku sporządzania planu przekształcenia ani też uzyskiwania opinii biegłego. Przekształcenie to następuje na zasadach wskazanych w art. 26 § 1-3 ksh, na podstawie uchwały wspólników s.c. z chwilą wpisu spółki jawnej do rejestru. Koszty tego wpisu to 1000 zł wpisu sądowego oraz 500zł opłaty za ogłoszenie w Monitorze sądowym i gospodarczym.  

Jeżeli opinia biegłego nie jest jeszcze sporządzona, zalecam załączenie w/w uchwał do pisma w sprawie cofnięcia wniosku o wyznaczenie biegłego. Należy jednak w takim przypadku liczyć się z koniecznością utraty wniesionego wpisu sądowego od wniosku o wyznaczenie biegłego wspomnianych powyżej kosztów sporządzenia opinii.


Zespół
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika