e-prawnik.pl Porady prawne

Kiedy używanie znaku towarowego jest bezpodstawne? - opinia prawna

30.10.2009

Stan faktyczny

Używam oznaczenia swoich towarów określoną nazwą. W pewnym momencie zaczęły zgłaszać się do mnie osoby, informując mnie, że czynię to nielegalnie. Swoje stanowisko uzasadniają istnieniem tzw. praw ochronnych na znak towarowy. Kiedy używanie znaku towarowego można uznać za bezprawne?

Opinia prawna

Kiedy używanie znaku towarowego może być uznane za bezprawne

Ustawa – Prawo własności przemysłowej określa szereg przesłanek, których spełnienie stanowi bezprawne naruszenie prawa ochronnego znaku towarowego. Przesłanki te są różne w zależności od charakteru znaku towarowego. PrWłP wprowadza bowiem rozróżnienie znaków towarowych na znaki powszechnie znane, znaki renomowane i pozostałe. Do stwierdzenia naruszenia prawa do znaku towarowego nie będącego znakiem renomowanym ani znakiem powszechnie znanym wymagane jest łączne spełnienie następujących przesłanek :

  • bezpodstawne używanie znaku
  • istnienie prawa do znaku wynikającego z jego rejestracji na terenie Polski,
  • identyczność lub podobieństwo znaku,
  • identyczność lub podobieństwo towarów,
  • ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd.

Bezpodstawne używanie

Używanie znaku towarowego musi być bezpodstawne. Za ewentualną podstawę jego używania należy przyjąć czynność prawną rozporządzającą prawem ze znaku towarowego. Może to być np. umowa licencyjna zawarta z podmiotem uprawnionym do znaku towarowego. Brak takiej umowy czy tez brak prawa ochronnego na znak towarowy skutkuje bezpodstawnością jego używania.

Istnienie prawa do znaku wynikającego z jego rejestracji na terytorium Polski

Naruszonym może być znak towarowy prawidłowo zarejestrowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i korzystający na jej terytorium z ochrony. Znak ten korzysta z ochrony po jego rejestracji w Urzędzie Patentowym.

Jednakże w pewnych sytuacjach, znak towarowy pomimo braku jego rejestracji w Urzędzie Patentowym także korzysta z ochrony na terytorium RP. Jest to tzw. międzynarodowy znak towarowy, którego ochrona wynika z ratyfikowania przez Polskę Porozumienia Madryckiego o Międzynarodowej Rejestracji Znaków z dnia 14.04.1891 r. Zgodnie z art. 4 tego porozumienia: "Począwszy od rejestracji dokonanej w ten sposób w Biurze Międzynarodowym, ochrona znaku w każdym z Umawiających się Państw będzie taka sama, jak gdyby znak ten został tam bezpośrednio zgłoszony."

Identyczność lub podobieństwo znaku

Identyczność lub podobieństwo znaku używanego ze znakiem zarejestrowanym zachodzi wówczas, gdy dla tzw. przeciętnego obywatela, znaki nie będą się od siebie różniły lub też będą do siebie bardzo podobne.

Identyczność lub podobieństwo towarów

Znak towarowy przypisany jest dla określonych w jego zgłoszeniu towarów. Dlatego też bezprawne używanie znaku towarowego nastąpi wówczas, gdy odbywać się będzie w stosunku do towarów objętych zastrzeżonym znakiem towarowym. Do wykazania bezprawności używania znaku towarowego, towary te muszą spełniać warunek identyczności lub podobieństwa. Podobieństwo towarów zachodzi w sytuacji, gdy towary objęte znakiem towarowym oraz towary, na oznaczenie których bezpodstawnie użyto znaku towarowego są do siebie podobne ze względu na wygląd, spełniane funkcje itp.

Ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd

Spełnienie tej przesłanki bezprawnego naruszania prawa do znaku towarowego jest wymagane tylko w sytuacji, gdy zachodzi identyczność albo podobieństwo znaków towarowych przy jednoczesnej identyczności albo podobieństwie towarów. Jednakże w sytuacji tzw. podwójnej identyczności, tj. identyczności znaku towarowego z oznaczeniem używanym w obrocie przy jednoczesnej identyczności towarów, do których zarówno znak towarowy oznaczenie używane w obrocie się odnoszą, ustawa nie wymaga spełnienia tej przesłanki dla stwierdzenia bezprawności naruszenia prawa ochronnego (art. 296 ust. 2 pkt 1).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Re: Kiedy używanie znaku towarowego jest bezpodstawne? - opinia prawna

WACEK

1.4.2010 15:16:51

Re: Kiedy używanie znaku towarowego jest bezpodstawne? - opinia prawna

ROZUMIĘ ŻE JEŚLI JEDNA FIRMA MA ZNAK TOWAROWY NP.RURA A DRUGA FIRMA POSŁUGUJE SIĘ NAZWĄ PUH RURA ZAJMUJĄC SIĘ TAKĄ SAMĄ NP.SPRZEDAŻĄ ŁAMIE PRAWO


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ