Stosunek pracy

Spółka z o.o.

Ochrona przy obniżonym wieku emerytalnym, zwolnienie z pracy członka zarządu - opinia prawna

Strona 1 z 3

Stan faktyczny

 

Pracuję w spółce z o.o. na stanowisku kierowniczym. Mam 56 lat i 8 miesięcy. Mam też udokumentowany 15 letni staż pracy w warunkach szczególnych uprawniający do przejścia na emeryturę w wieku 60 lat. Mój stosunek pracy nawiązany jest z firmą na podstawie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony, między pracodawcą, który reprezentowany jest przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej a mną jako pracownikiem. Te określenia: umowa o pracę, pracodawca i pracownik są zawarte w treści umowy. Umowa przewiduje, że będę cytuję: „świadczyć pracę związaną z pełnieniem funkcji Członka Zarządu - Dyrektora Technicznego i wykonywać obowiązki zgodnie do stosownych postanowień Spółki, Kodeksu Pracy, Kodeksu Handlowego oraz Regulaminu Zarządu”. Spółka obecnie przeżywa trudności i dlatego szuka oszczędności również poprzez redukcję zatrudnienia, a także zmniejszenia ilości osób w zarządzie spółki. W umowie spółki jest zapis, że członka zarządu można odwołać w każdej chwili z ważnych powodów. Moje pytanie jest związane z odwołaniem mnie takie:

 1. Czy może być rozwiązany ze mną stosunek pracy poprzez wypowiedzenie umowy o pracę podpisane jak sądzę przez prezesa zarządu? W szczególności czy jestem chroniony na mocy art. 39 kodeksu pracy przewidującego zakaz rozwiązywania umowy o pracę z osobą, której brakuje 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego? Znalazłem bowiem stanowisko w publikacji serii Biblioteczka Pracownicza, pt. Kodeks Pracy wraz z komentarzem tom I autorstwa Franciszka Małysza, że podlegam ochronie i na dowód czego autor przytacza wyrok SN z dnia 29.07.97r. I PKP 227/97 OSNAP 1998, nr 11, poz. 326. Więcej orzecznictwa w tej sprawie nie znalazłem.

 2. Czy zanim zostanie mi wręczone wypowiedzenie umowy o pracę musi ono być poprzedzone odwołaniem z funkcji członka zarządu, czy też taka kolejność nie musi być zachowana?

 3. Czy przed wręczeniem mi wypowiedzenia musi być ono poprzedzone konsultacją związkową? W spółce działa kilka organizacji związkowych i w każdej chwili mogę wstąpić przecież do któregoś związku zawodowego. Do tej pory praktykowano, że każde wypowiedzenie umowy o pracę z pracownikiem, który nie wskazał organizacji związkowej, która będzie go bronić, poprzedzone było zapytaniem skierowanym do wszystkich związków zawodowych o wyrażenie swego stanowiska w tej sprawie.

Opinia prawna 

Niniejsza opinia prawna została sporządzona na podstawie następujących aktów prawnych:

 • Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. 1998 r., Nr 21, poz. 94 ze zmianami),

 • Ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o związkach zawodowych (Dz. U. 2001 r., Nr 79, poz. 854 ze zmianami).

Ochrona przedemerytalna stosunku pracy

Zgodnie z przepisem art. 39 kodeksu pracy (dalej: kp) pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku.

W doktrynie prezentowany był dotychczas pogląd, że przepis art. 39 k.p. dotyczy wyłącznie „normalnego” wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn), nie obejmuje natomiast swym zakresem wcześniejszego wieku emerytalnego. Uważano więc, że ochroną przewidzianą we wskazanym przepisie nie są objęci pracownicy, którzy z osiągnięciem wcześniejszego wieku emerytalnego nabyliby prawo do emerytury.

Pogląd ten został zweryfikowany w kierunku uznania, iż przepis art. 39 k.p. obejmuje swym zakresem również wcześniejszy wiek emerytalny. Zdaniem Sądu Najwyższego, które wyraził w wyroku z dnia 28 marca 2002 r. (I PKN 141/2001, OSNP 2004, nr 5, poz. 86), tezy wyrażone wcześniej nie mogą dotyczyć sytuacji, w których pracownik nabywa prawo do emerytury wcześniej z uwagi na pracę w szczególnym charakterze lub z uwagi na pracę w warunkach szczególnych. Jest to bowiem odmienna sytuacja, „gdy obniżony wiek emerytalny nie jest przywilejem wynikającym z „pozapracowniczego” statusu prawnego uprawniającego do skorzystania z wcześniejszych uprawnień emerytalnych, ale jest wiekiem ustalonym powszechnie dla określonych kategorii pracowników wykonujących takie prace lub zawody, które według ustawowo potwierdzonych obiektywnych kryteriów łączą się z utratą sprawności psychofizycznej niezbędnej do wykonywania określonej pracy w wieku biologicznym niższym od ogólnego (powszechnego) wieku emerytalnego.

Polub nas na Facebooku:

Czytaj dalej (strona 1 z 3)

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

GRAZYNA

20.7.2014 9:20:37

Re: Ochrona przy obniżonym wieku emerytalnym, zwolnienie z pracy członka zarządu - opinia prawna

Witam! MAM 57LAT, JESTEM Z 23 LETNIM STARZEM PRACY W OSTATNICH 4 LATACH OPIEKOWALAM SIE MAMA, MIALAM ZASILEK OPIEKUNCZY. MAMA ZMARLA CZY W TAKIM WYPADKU NALEZY MI SIE ZASILEK PRZEDEMERYTALNY


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 13.10.2017

  Szczególna ochrona stosunku pracy pracowników korzystających z urlopu wychowawczego

  Szczególna ochrona stosunku pracy pracowników korzystających z urlopu wychowawczego, a także pracowników uprawnionych do urlopu wychowawczego, korzystających z prawa wykonywania (...)

 • 17.7.2018

  Odwołanie i rezygnacja z funkcji członka zarządu

  W którym momencie wygasa mandat członka zarządu? Czy zawsze można odwołać członka zarządu? Jaki wpływ na umowę o pracę ma wygaśnięcie mandatu? Porada opisuje zasady dotyczące powyższych (...)

 • 20.12.2013

  Emerytury częściowe w 2014 roku

  Nowelizacja systemu emerytur jaka miała miejsce na początku 2013 roku wprowadziła nieznaną dotychczas instytucję emerytury częściowej. Zgodnie z nowymi założeniami prawo do emerytury warunkowane (...)

 • 21.10.2017

  Emerytury i renty w 2018 r.

  Prognozuje się, że wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2018 r. wyniesie nie mniej niż 102,7%. Te osoby uprawnione, które podejmują decyzję o kontynuowaniu aktywności zawodowej przed (...)

 • 9.2.2018

  Wykonujący uciążliwe prace mogą wcześniej przejść na emeryturę

  Kierowca samochodu ciężarowego, który ubocznie wykonywał czynności konwojenta, ładowacza lub spedytora w odniesieniu do przewożonego ładunku, może liczyć na emeryturę według „starych (...)