Potwierdzenie wypłaty wynagrodzenia - opinia prawna

Stan faktyczny

Pracownik otrzymywał wynagrodzenie za pracę w formie gotówki bezpośrednio na budowie. Zatrudniony był na kontrakcie w Niemczech, na podstawie umowy o pracę. Niestety nie były podpisywane przez pracowników listy płac, są tylko świadkowie - kierownik budowy, brygadzista - którzy mogą potwierdzić fakt otrzymania wynagrodzenia. W piśmie przedprocesowym prawnik pracownika potwierdził również fakt otrzymywania wynagrodzenia. W trakcie procesu kwestionuje fakt otrzymywania wynagrodzenia - chce aby przedstawić podpisane przez pracownika listy płac, które istnieją, ale nie są przez niego podpisane. Czy istnieje przepis prawny, który mówi o tym, że pracownik musi podpisać odbiór wynagrodzenia?

Opinia prawna

Zagadnienie sposobu wypłacania pracownikom wynagrodzenia może normować układ zbiorowy, regulamin wynagrodzenia bądź indywidualnie umowa o pracę. W omawianym przypadku zakładamy, że w żadnych z nich (o ile istnieją) nie ma mowy o potrzebie pokwitowania wypłaty przez pracownika. Nie istnieje przepis mówiący wprost o konieczności podpisania przez pracownika odbioru wynagrodzenia. Z art. 86 Kodeksu pracy, który normuje reguły wypłacania wynagrodzenia, wynika jedynie, iż zasadą jest wypłata gotówki do rąk pracownika, chyba że pracownik na wypłatę wynagrodzenia w innej formie wyrazi zgodę na piśmie lub gdy tak stanowi układ zbiorowy pracy. Artykuł ten nie wskazuje jednak, iż pracownik musi podpisać odbiór wynagrodzenia. W tym miejscu należy wskazać, iż zgodnie z regulacją art. 462 kodeksu cywilnego może Pan, spełniając świadczenie – wypłacając wynagrodzenie – żądać od pracownika pokwitowania, a gdy ten odmawia, może Pan powstrzymać się od świadczenia albo złożyć kwotę wynagrodzenia do depozytu sądowego.

Odrębną kwestią jest obowiązek pracodawcy do prowadzenia dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy. W zakresie tej dokumentacji mieści się także dokumentacja dotycząca odbioru wynagrodzenia za pracę. Pracodawca zakłada i prowadzi odrębnie dla każdego pracownika imienną kartę (listę) wypłacanego wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą. Prawidłowo prowadzona dokumentacja nie musi w każdym przypadku zawierać podpisów pracownika.

Tak dzieje się przykładowo w przypadku wypłaty wynagrodzenia w innej formie niż gotówką, np. przelewem na rachunek bankowy pracownika. Natomiast w wypadku gdy pracownik otrzymuje wypłatę gotówką, wydaje się, iż fakt ten powinien być potwierdzony jego podpisem - brak takiego podpisu sugeruje sądowi nieprawidłowości w prowadzonej dokumentacji. Nie wydaje się wystarczające zaznaczanie przez pracodawcę na liście nazwisk pracowników, który z nich otrzymał wypłatę. Należy przy tym wskazać na art. 281 kodeksu pracy, który penalizuje brak prowadzonej dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy, a więc także związanych z wypłatą wynagrodzenia. W takim wypadku pracodawca podlega karze grzywny.

Pana problem mieści się także na płaszczyźnie kwestii dowodowych. Będzie Pan musiał udowodnić przed sądem fakt wypłaty wynagrodzenia, np. poprzez zeznania świadków (kierownika budowy, brygadzisty). Pana dowody musiałyby być jednak na tyle silne, aby nie pozostawić sądowi żadnych wątpliwości co do faktu wypłacenia pracownikowi wynagrodzenia. W podobnych sytuacjach sąd co do zasady daje wiarę pracownikowi. W Pańskiej sytuacji korzystną okolicznością jest to, iż uprzednio prawnik potwierdził fakt otrzymania wynagrodzenia.

Niniejsza opinia została sporządzona na podstawie następujących aktów prawnych:

  • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. 1998 r., Nr 21, poz. 94 ze zmianami),
  • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, (Dz.U. 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zmianami),
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. 1996 r., Nr 62, poz. 286 ze zmianami).

Michał Włodarczyk

Radca Prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika