Samochód osobowy z zagranicy wniesiony aportem do spółki z o. o. działającej w Polsce - opinia prawna

Podjęcie decyzji o przystąpieniu przedsiębiorcy zagranicznego do spółki z ograniczona odpowiedzialnością, prowadzącej działalność na terytorium RP wymaga przede wszystkim podjęcia przez tę spółkę uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego. Uchwała ta jest zasadniczo zmianą umowy spółki i wymaga formy aktu notarialnego, chyba, że podwyższenia kapitału dokonuje się na mocy postanowień dotychczasowej umowy spółki, wtedy uchwała nie wymaga formy aktu notarialnego.
Jeżeli spółka jest dopiero tworzona - należy w umowie spółki wskazać, że wspólnik wnosi w zamian za udziały w spółce wkład niepieniężny oraz dokładnie określić rodzaj tego wkładu (samochodu). Niezwykle ważną sprawą jest, w kontekście przepisów celnych, bardzo dokładne określenie w uchwale wspólników o podwyższeniu kapitału zakładowego, bądź w umowie spółki samochodu, który ma być przedmiotem aportu. Jednym słowem - trzeba określić ten pojazd tak dokładnie jak to tylko możliwe. Konieczne jest podanie w szczególności: marki, roku produkcji, tablic rejestracyjnych, numerów silnika, nadwozia, podwozia, a także dowodu rejestracyjnego tego pojazdu kraju, z którego pochodzi. W uchwale powinna być wskazana ilość i wartość udziałów obejmowanych za aport, a także podane szczegółowe dane dotyczące wspólnika wnoszącego aport (art. 158 k.s.h.). Co do zasady wartość udziałów powinna odpowiadać wartości aportu. Ta deklarowana wartość pojazdu będzie podstawą dla obliczania należności z tytułu podatku VAT.
Od podwyższenia kapitału w spółce z o.o. (jak również od zawiązania spółki z o.o.) należy uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych, zgodnie z art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, w wysokości zależnej od wysokości podwyższanego kapitału:

 • do 20 000 zł - w wysokości 1%
 • od 20 000 zł do 30 000 zł - w wysokości 200 zł + 0,5% nadwyżki ponad 20 000zł
 • ponad 30 000 zł - w wysokości 250 zł + 0,1% nadwyżki ponad 30 000 zł.

Podstawą opodatkowania jest wysokość kapitału zakładowego spółki (lub wysokość kapitału podwyższanego). Obowiązek podatkowy dla spółki powstaje z chwilą podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego, zaś deklaracja powinna być złożona oraz podatek zapłacony w terminie 14 dni.


W przypadku przystąpienia wspólnika do spółki konieczne jest złożenie przez niego oświadczenia o objęciu udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki. Zgodnie z art. 259 k.s.h. oświadczenie nowego wspólnika (a zatem osoby, która przystępuje do spółki) powinno zawierać przystąpienie do spółki oraz objęcie udziału lub udziałów o oznaczonej wartości nominalnej. Oświadczenie takie wymaga formy aktu notarialnego.
Następnie podwyższenia kapitału (bądź zawiązanie nowej spółki) powinno być zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym. W celu rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego konieczne jest przedłożenie w KRS m.in.:

 • prawidłowo wypełnionych formularzy KRS;
 • aktu notarialnego lub uchwały wspólników o podwyższeniu kapitału zakładowego;
 • oświadczenie nowego wspólnika o objęciu udziałów (podwyższenie),
 • oświadczenie członków Zarządu, że wkłady na pokrycie kapitału zostały wniesione.

Aport powinien stanowić własność osoby, która wnosi go do spółki. Osoba ta powinna przynajmniej mieć prawo rozporządzania przedmiotem aportu.
W myśl ustalonego poglądu doktryny z chwilą rejestracji podwyższenia kapitału spółki zobowiązanie do przeniesienia własności samochodu na spółkę przenosi tę własność (zastosowanie ma art. 155 § 1 k.c.). Zatem to spółka importuje samochód stanowiący wkład jej wspólnika. Ponieważ podwyższenie kapitału, dla swej skuteczności wymaga zarejestrowania tego faktu, a także odnotowania faktu wniesienia wkładu niepieniężnego w KRS, przy przekroczeniu granicy konieczne będzie przedłożenie aktualnego odpisu z KRS spółki, gdzie odnotowany będzie fakt wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki.

Po dopełnieniu czynności związanych z objęciem udziałów przez wspólnika, konieczne jest faktyczne wniesienie przez niego wkładu do spółki. Oznacza to konieczność sprowadzenia samochodu z zagranicy, a co za tym idzie - dopełnienie procedur celnych oraz zobowiązań podatkowych. Na podstawie § 1 pkt 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001r. (Dz. U. Nr 156 poz. 1820) w sprawie określenia zwolnień celnych innych niż określone w art. 1901-19041 kodeksu celnego, przywóz towarów z zagranicy jest zwolniony od cła, jeżeli jego przedmiotem są środki trwałe stanowiące przedmiot wkładu niepieniężnego przedsiębiorcy zagranicznego.


W myśl przepisów kodeksu celnego za środki trwałe - uważa się sprowadzone z zagranicy towary kompletne lub w częściach (mające cechy kompletności) i zdatne do użytku w momencie przywozu oraz o trwałości pozwalającej na ich używanie przynajmniej przez 3 lata, ujęte w jednej fakturze. Z kolei za przedsiębiorcę zagranicznego uważa się (kodeks celny nie zawiera definicji tego pojęcia jednak można przyjąć analogiczną definicję zawartą w ustawie prawo działalności gospodarczej) osobę zagraniczną wykonującą działalność gospodarczą zagranicą. W tym kontekście jeżeli wkład byłby wnoszony przez osobę fizyczną - aby uznać ją za przedsiębiorcę konieczne byłoby prowadzenie przez nią działalności gospodarczej za granicą.

Ważnym zastrzeżeniem jest, że skorzystanie ze zwolnienia od cła w zakresie wnoszonego aportem do spółki samochodu jest uwarunkowane nieodstępowaniem samochodu przez spółkę przez okres 3 lat!

Do zgłoszenia celnego o objęcie procedurą dopuszczenia do obrotu należy dołączyć:

 1. Umowę spółki (ew. uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego) - z dokładnie określonym przedmiotem aportu!
 2. Aktualny odpis spółki z rejestru handlowego (wraz z odnotowanym podwyższeniem kapitału zakładowego spółki w związku z wniesieniem aportu)
 3. Dokumenty o nadaniu spółce REGON i NIP
 4. Deklaracja SAD (karty 6,7,8) - formularz można wypełnić na granicy
 5. Faktura VAT (podstawa do pobrania przez urząd celny VAT)
 6. deklarację wartości celnej (DWC) - powinna być złożona w oryginale
 7. dokument potwierdzający pochodzenie towarów (świadectwo przewozowe EUR 1) - uzyskuje się je w kraju, z którego samochód pochodzi.

Jeżeli czynności związane ze sprowadzeniem samochodu do Polski są dokonywane przez przedstawiciela spółki (nie: osoby uprawnionej do reprezentacji) konieczne jest dołączenie do zgłoszenia celnego dokumentu pełnomocnictwa.

W odniesieniu do używanych pojazdów samochodowych, należy dołączyć także:

 1. oryginał zagranicznego dokumentu rejestracyjnego pojazdu lub zaświadczenia o wyrejestrowaniu pojazdu albo innego dokumentu urzędowego kraju wysyłki, jeżeli pojazd był wcześniej rejestrowany,
 2. zaświadczenie o przeprowadzonym z pozytywnym wynikiem badaniu technicznym pojazdu (badania przeprowadzone za granicą).

W sytuacji, gdy przedmiotem aportu ma być pojazd nowy należy rozważyć koszty, jakie będą ponoszone w związku z przewożeniem tego pojazdu na „lawecie”. Jest także możliwość wjechania nowym pojazdem na terytorium RP, lecz w tym celu należy dokonać czasowej rejestracji pojazdu w odpowiednim urzędzie.
W przypadku przysługującego zwolnienia od cła - różnica w tym zakresie pomiędzy przewożeniem przez granicę samochodu nowego i używanego nie jest istotna. Sprowadza się do tego, że w przypadku pojazdu używanego konieczne jest przedłożenie przy dokonywaniu odprawy celnej dodatkowych dokumentów dotyczących pojazdu.

Import samochodu osobowego przez spółkę podlega opodatkowaniu podatkiem VAT (art. 2 ust. 2 ustawy o VAT). Spółka jest podatnikiem tego podatku (art. 5 ust. 3 ustawy o VAT). Podatek VAT pobierany jest przez urząd celny jako płatnika podatku, jednak wysokość podatku należy wykazać w zgłoszeniu celnym (dokument SAD). Stawka podatku na import samochodów wynosi 22%. Podatek ten nie podlega jednak odliczeniu wbrew ogólnym zasadom pomniejszania podatku naliczonego o podatek należny z uwagi na szczególną regulację art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT w zakresie nabywania samochodów osobowych o dopuszczalnej ładowności do 500 kg.

Jeżeli pojazd zarejestrowany jest już za granicą, ma odpowiednie tablice rejestracyjne i kierujący nim przekraczając granicę ma przy sobie dowód rejestracyjny pojazdu - samochód dopuszczany jest do ruchu na terytorium RP na okres 30 dni. Po tym czasie należy postarać się o rejestrację samochodu we właściwym urzędzie (urząd miasta/gminy właściwy dla siedziby spółki).

Dokumenty konieczne dla rejestracji pojazdu to:

 1. Wniosek o zarejestrowanie pojazdu
 2. Dowód własności pojazdu /wraz z tłumaczeniem przez tłumacza przysięgłego/,
 3. Dowód rejestracyjny albo dokument potwierdzający zarejestrowanie pojazdu lub jego wyrejestrowanie, jeżeli pojazd był zarejestrowany za granicą /wraz z tłumaczeniem przez tłumacza przysięgłego/.
 4. Dowód odprawy celnej przywozowej.
 5. Dokument określający tożsamość właściciela (dla osoby prawnej wyciąg z rejestru sądowego oraz zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON)
 6. Zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego wraz z dokumentem identyfikacyjnym pojazdu /Stacja Okręgowa lub uprawniona/ - w oryginale.
 7. Potwierdzenie wniesienia opłaty.

Przykładowo można podać, kwoty opłat:

 • za wydanie tablic rejestracyjnych dla samochodu - 80 zł
 • za wydanie dowodu rejestracyjnego - 33 zł,
 • za wydanie nalepki kontrolnej - 16,50 zł,
 • za wydanie karty pojazdu - 55 zł.

W związku z rozbieżnościami w zakresie praktyki w poszczególnych urzędach, wskazane jest przed dokonaniem czynności zasięgnięcie opinii odnośnie wymaganych dokumentów w konkretnym urzędzie.


Michał Włodarczyk

Radca Prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika