Wniesienie aportem samochodu z zagranicy do spółki z o. o. działającej w Polsce – opinia prawna (stan prawny aktualny do 19 marca 2004 r.)

Stan faktyczny:

Jakich formalności należy dopełnić i jakie opłaty ponieść chcąc, w drodze wniesienia aportem, przekazać samochód z Francji spółce z o.o. działającej w Polsce?

Opinia prawna

Podwyższenie kapitału

Podjęcie decyzji o przystąpieniu przedsiębiorcy zagranicznego do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, prowadzącej działalność na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wymaga przede wszystkim podjęcia przez tę spółkę uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego. Uchwała ta jest zasadniczo zmianą umowy spółki i wymaga formy aktu notarialnego, chyba, że podwyższenia kapitału dokonuje się na mocy postanowień dotychczasowej umowy spółki, wtedy uchwała nie wymaga formy aktu notarialnego. Jeżeli spółka jest dopiero tworzona - należy w umowie spółki wskazać, że wspólnik wnosi w zamian za udziały w spółce wkład niepieniężny oraz dokładnie określić rodzaj tego wkładu (samochodu). Niezwykle ważną sprawą jest, w kontekście przepisów celnych, bardzo dokładne określenie w uchwale wspólników o podwyższeniu kapitału zakładowego, bądź w umowie spółki samochodu, który ma być przedmiotem aportu. Jednym słowem - trzeba określić ten pojazd tak dokładnie jak to tylko możliwe. Konieczne jest podanie w szczególności: marki, roku produkcji, tablic rejestracyjnych, numerów silnika, nadwozia, podwozia, a także dowodu rejestracyjnego francuskiego tego pojazdu. W uchwale powinna być wskazana ilość i wartość udziałów obejmowanych za aport, a także podane szczegółowe dane dotyczące wspólnika wnoszącego aport (art. 158 k.s.h.). Co do zasady wartość udziałów powinna odpowiadać wartości aportu. Ta deklarowana wartość pojazdu będzie podstawą dla obliczania należności z tytułu podatku VAT.
Od podwyższenia kapitału w spółce z o.o. (jak również od zawiązania spółki z o.o.) należy uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych, zgodnie z art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, w wysokości 0,5%.

Podstawą opodatkowania jest wysokość kapitału zakładowego spółki (lub wysokość kapitału podwyższanego). Obowiązek podatkowy dla spółki powstaje z chwilą podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego, zaś deklaracja powinna być złożona oraz podatek zapłacony w terminie 14 dni.

W przypadku przystąpienia wspólnika do spółki konieczne jest złożenie przez niego oświadczenia o objęciu udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki. Zgodnie z art. 259 k.s.h. oświadczenie nowego wspólnika (a zatem osoby, która przystępuje do spółki) powinno zawierać przystąpienie do spółki oraz objęcie udziału lub udziałów o oznaczonej wartości nominalnej. Oświadczenie takie wymaga formy aktu notarialnego. Następnie podwyższenia kapitału (bądź zawiązanie nowej spółki) powinno być zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym. W celu rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego konieczne jest przedłożenie w KRS m.in.: prawidłowo wypełnionych formularzy KRS; aktu notarialnego lub uchwały wspólników o podwyższeniu kapitału zakładowego; oświadczenie nowego wspólnika o objęciu udziałów (podwyższenie), oświadczenie członków Zarządu, że wkłady na pokrycie kapitału zostały wniesione. Aport powinien stanowić własność osoby, która wnosi go do spółki. Osoba ta powinna przynajmniej mieć prawo rozporządzania przedmiotem aportu.

W myśl ustalonego poglądu doktryny z chwilą rejestracji podwyższenia kapitału spółki zobowiązanie do przeniesienia własności samochodu na spółkę przenosi tę własność (zastosowanie ma art. 155 § 1 k.c.). Zatem to spółka importuje samochód stanowiący wkład jej wspólnika. Ponieważ podwyższenie kapitału, dla swej skuteczności wymaga zarejestrowania tego faktu, a także odnotowania faktu wniesienia wkładu niepieniężnego w KRS, przy przekroczeniu granicy konieczne będzie przedłożenie aktualnego odpisu z KRS spółki, gdzie odnotowany będzie fakt wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki.

Sprowadzenie samochodu z zagranicy

Po dopełnieniu czynności związanych z objęciem udziałów przez wspólnika, konieczne jest faktyczne wniesienie przez niego wkładu do spółki. Oznacza to konieczność sprowadzenia samochodu z Francji, a co za tym idzie - dopełnienie procedur celnych oraz zobowiązań podatkowych. Na podstawie § 1 pkt 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001r. (Dz. U. Nr 156 poz. 1820) w sprawie określenia zwolnień celnych innych niż określone w art. 1901-19041 kodeksu celnego, przywóz towarów z zagranicy jest zwolniony od cła, jeżeli jego przedmiotem są środki trwałe stanowiące przedmiot wkładu niepieniężnego przedsiębiorcy zagranicznego.


W myśl przepisów kodeksu celnego (art. 1902 pkt 4) za środki trwałe - uważa się sprowadzone z zagranicy towary kompletne lub w częściach (mające cechy kompletności) i zdatne do użytku w momencie przywozu oraz o trwałości pozwalającej na ich używanie przynajmniej przez 3 lata, ujęte w jednej fakturze. Z kolei za przedsiębiorcę zagranicznego uważa się (kodeks celny nie zawiera definicji tego pojęcia jednak można przyjąć analogiczną definicję zawartą w ustawie prawo działalności gospodarczej) osobę zagraniczną wykonującą działalność gospodarczą zagranicą. W tym kontekście jeżeli wkład byłby wnoszony przez osobę fizyczną - aby uznać ją za przedsiębiorcę konieczne byłoby prowadzenie przez nią działalności gospodarczej zagranicą.

Ważnym zastrzeżeniem jest, że skorzystanie ze zwolnienia od cła w zakresie wnoszonego aportem do spółki samochodu jest uwarunkowane nieodstępowaniem samochodu przez spółkę przez okres 3 lat!
Do zgłoszenia celnego o objęcie procedurą dopuszczenia do obrotu należy dołączyć:

 1. Umowę spółki (ew. uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego) - z dokładnie określonym przedmiotem aportu!
 2. Aktualny odpis spółki z rejestru handlowego (wraz z odnotowanym podwyższeniem kapitału zakładowego spółki w związku z wniesieniem aportu)
 3. Dokumenty o nadaniu spółce REGON i NIP
 4. Deklaracja SAD (karty 6,7,8) - formularz można wypełnić na granicy
 5. Faktura VAT (podstawa do pobrania przez urząd celny VAT)
 6. deklarację wartości celnej (DWC) - powinna być złożona w oryginale
 7. dokument potwierdzający pochodzenie towarów (świadectwo przewozowe EUR 1) - uzyskuje się za granicą.

Jeżeli czynności związane ze sprowadzeniem samochodu do Polski są dokonywane przez przedstawiciela spółki (nie: osoby uprawnionej do reprezentacji) konieczne jest dołączenie do zgłoszenia celnego dokumentu pełnomocnictwa.
W odniesieniu do używanych pojazdów samochodowych, należy dołączyć także:

 • oryginał zagranicznego dokumentu rejestracyjnego pojazdu lub zaświadczenia o wyrejestrowaniu pojazdu albo innego dokumentu urzędowego kraju wysyłki, jeżeli pojazd był wcześniej rejestrowany,
 • zaświadczenie o przeprowadzonym z pozytywnym wynikiem badaniu technicznym pojazdu (badania przeprowadzone we Francji).

W sytuacji, gdy przedmiotem aportu ma być pojazd nowy należy rozważyć koszty, jakie będą ponoszone w związku z przewożeniem tego pojazdu na „lawecie”. Jest także możliwość wjechania nowym pojazdem na terytorium RP, lecz w tym celu należy dokonać czasowej rejestracji pojazdu w odpowiednim urzędzie. W przypadku przysługującego zwolnienia od cła - różnica w tym zakresie pomiędzy przewożeniem przez granicę samochodu nowego i używanego nie jest istotna. Sprowadza się do tego, że w przypadku pojazdu używanego konieczne jest przedłożenie przy dokonywaniu odprawy celnej dodatkowych dokumentów dotyczących pojazdu.

Import samochodu osobowego przez spółkę podlega opodatkowaniu podatkiem VAT (art. 2 ust. 2 ustawy o VAT). Spółka jest podatnikiem tego podatku (art. 5 ust. 3 ustawy o VAT). Podatek VAT pobierany jest przez urząd celny jako płatnika podatku, jednak wysokość podatku należy wykazać w zgłoszeniu celnym (dokument SAD). Stawka podatku na import samochodów wynosi 22%. Podatek ten nie podlega jednak odliczeniu wbrew ogólnym zasadom pomniejszania podatku naliczonego o podatek należny z uwagi na szczególną regulację art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT w zakresie nabywania samochodów osobowych o dopuszczalnej ładowności do 500 kg.

Rejestracja pojazdu w Polsce

Jeżeli pojazd zarejestrowany jest już we Francji ma odpowiednie tablice rejestracyjne i kierujący nim przekraczając granicę ma przy sobie dowód rejestracyjny pojazdu - samochód dopuszczany jest do ruchu na terytorium RP na okres 30 dni. Po tym czasie należy postarać się o rejestrację samochodu we właściwym urzędzie (urząd miasta/gminy właściwy dla siedziby spółki).

Dokumenty konieczne dla rejestracji pojazdu to:

 1. Wniosek o zarejestrowanie pojazdu,
 2. Dowód własności pojazdu /wraz z tłumaczeniem przez tłumacza przysięgłego/,
 3. Dowód rejestracyjny albo dokument potwierdzający zarejestrowanie pojazdu lub jego wyrejestrowanie, jeżeli pojazd był zarejestrowany za granicą (wraz z tłumaczeniem przez tłumacza przysięgłego),
 4. Dowód odprawy celnej przywozowej,
 5. Dokument określający tożsamość właściciela (dla osoby prawnej wyciąg z rejestru sądowego oraz zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON),
 6. Zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego wraz z dokumentem identyfikacyjnym pojazdu /Stacja Okręgowa lub uprawniona/ - w oryginale,
 7. Potwierdzenie wniesienia opłaty.

Przykładowo można podać, kwoty opłat:

 • za wydanie tablic rejestracyjnych dla samochodu - 80 zł,
 • za wydanie dowodu rejestracyjnego - 33 zł,
 • za wydanie nalepki kontrolnej - 16,50 zł,
 • za wydanie karty pojazdu - 55 zł.

Należy podkreślić, że w związku z rozbieżnościami w zakresie praktyki w poszczególnych urzędach, wskazane jest przed dokonaniem czynności zasięgnięcie opinii odnośnie wymaganych dokumentów w konkretnym urzędzie.


Michał Włodarczyk

Radca Prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika