Kara porządkowa w postępowaniu podatkowym.

Pytanie:

Jaka kara grozi za niestwienie się na wezwanie organu podatkowego wydane w trybie art. 155 ordynacji podatkowej?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Niezastosowanie się do wezwania organu podatkowego może spowodować nałożenie kary porządkowej na podstawie art. 262  Ordynacji podatkowej.

 

Zgodnie z art. 262 § 1 ord.pod. strona, pełnomocnik strony, świadek lub biegły, którzy mimo prawidłowego wezwania organu podatkowego:

1)   nie stawili się osobiście bez uzasadnionej przyczyny, mimo że byli do tego zobowiązani, lub

2)   bezzasadnie odmówili złożenia wyjaśnień, zeznań, wydania opinii, okazania przedmiotu oględzin lub udziału w innej czynności, lub

3)   bez zezwolenia tego organu opuścili miejsce przeprowadzenia czynności przed jej zakończeniem,

mogą zostać ukarani karą porządkową do 2.800 zł.

§ 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do osoby, która wyraziła zgodę na powołanie jej na biegłego.

§ 3. Przepis § 1 stosuje się również do:

1)   osób trzecich, które bezzasadnie odmawiają okazania przedmiotu oględzin;

2)   uczestników rozprawy, którzy poprzez swoje niewłaściwe zachowanie utrudniają jej przeprowadzenie.

§ 4. Kary porządkowej, o której mowa w § 1, nie stosuje się w przypadku przesłuchania strony w trybie art. 199.

§ 5. Karę porządkową nakłada się w formie postanowienia, na które służy zażalenie.

§ 5a. Termin płatności kary porządkowej wynosi 7 dni od dnia doręczenia postanowienia, o którym mowa w § 5.

§ 6. Organ podatkowy, który nałożył karę porządkową, może, na wniosek ukaranego, złożony w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia o nałożeniu kary porządkowej, uznać za usprawiedliwione niestawiennictwo lub niewykonanie innych obowiązków, o których mowa w § 1, i uchylić postanowienie nakładające karę.

 

Analizując powyższy przepis należy stwierdzić, że w przypadku, gdy świadek, który pomimo prawidłowego wezwania organu podatkowego nie stawił się osobiście, bez uzasadnionej przyczyny na żądanie organu podatkowego może zostać ukarany karą porządkową do 2.800 zł.

Kara porządkowa nakładana jest w formie postanowienia, na które służy zażalenie i powinna zostać zapłacona w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia o jej nałożeniu. Organ podatkowy, który nałożył karę porządkową, może - na wniosek ukaranego - złożony w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia o nałożeniu kary porządkowej, uznać za usprawiedliwione niestawiennictwo i uchylić postanowienie nakładające karę.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 11.4.2017

  Wysokość zastawu skarbowego i kary porządkowej w 2017 roku

  Kara porządkowa w postepowaniu podatkowym w 2017 roku może wynieść maksymalnie 2.800 zł. Wysokość zastawu skarbowego w 2017 roku może wynieść minimum 12.400 zł.

 • 24.11.2015

  Odpowiedzialność porządkowa pracowników (upomnienie, nagana)

  Do podstawowych obowiązków pracowniczych należy m.in. przestrzeganie regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku oraz przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa (...)

 • 19.5.2012

  CIT - Podatek dochodowy od osób prawnych

  Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych obowiązania są bez wezwania składać deklarację o wysokości dochodu (lub straty) osiągniętego od początku roku podatkowego i wpłacać na rachunek (...)

 • 2.10.2011

  Dowody w postępowaniu podatkowym

  Jednym z najistotniejszych etapów każdego postępowania jest postępowanie dowodowe. Podatnik może w zasadzie przedstawić jako dowód wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie (...)

 • 18.6.2013

  Na czym polega tajemnica zawodowa doradcy podatkowego?

  Z natury zawodu doradcy podatkowego (reprezentującego tzw. „zawód prawniczy”) wynika, że jest on powiernikiem tajemnic klientów, jak adwokaci i radcy prawni. Bez zagwarantowania poufności (...)