Kara porządkowa w postępowaniu podatkowym.

Pytanie:

"Jaka kara grozi za niestwienie się na wezwanie organu podatkowego wydane w trybie art. 155 ordynacji podatkowej?"

Odpowiedź prawnika: Kara porządkowa w postępowaniu podatkowym.

Niezastosowanie się do wezwania organu podatkowego może spowodować nałożenie kary porządkowej na podstawie art. 262  Ordynacji podatkowej.

 

Zgodnie z art. 262 § 1 ord.pod. strona, pełnomocnik strony, świadek lub biegły, którzy mimo prawidłowego wezwania organu podatkowego:

1)   nie stawili się osobiście bez uzasadnionej przyczyny, mimo że byli do tego zobowiązani, lub

2)   bezzasadnie odmówili złożenia wyjaśnień, zeznań, wydania opinii, okazania przedmiotu oględzin lub udziału w innej czynności, lub

3)   bez zezwolenia tego organu opuścili miejsce przeprowadzenia czynności przed jej zakończeniem,

mogą zostać ukarani karą porządkową do 2.800 zł.

§ 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do osoby, która wyraziła zgodę na powołanie jej na biegłego.

§ 3. Przepis § 1 stosuje się również do:

1)   osób trzecich, które bezzasadnie odmawiają okazania przedmiotu oględzin;

2)   uczestników rozprawy, którzy poprzez swoje niewłaściwe zachowanie utrudniają jej przeprowadzenie.

§ 4. Kary porządkowej, o której mowa w § 1, nie stosuje się w przypadku przesłuchania strony w trybie art. 199.

§ 5. Karę porządkową nakłada się w formie postanowienia, na które służy zażalenie.

§ 5a. Termin płatności kary porządkowej wynosi 7 dni od dnia doręczenia postanowienia, o którym mowa w § 5.

§ 6. Organ podatkowy, który nałożył karę porządkową, może, na wniosek ukaranego, złożony w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia o nałożeniu kary porządkowej, uznać za usprawiedliwione niestawiennictwo lub niewykonanie innych obowiązków, o których mowa w § 1, i uchylić postanowienie nakładające karę.

 

Analizując powyższy przepis należy stwierdzić, że w przypadku, gdy świadek, który pomimo prawidłowego wezwania organu podatkowego nie stawił się osobiście, bez uzasadnionej przyczyny na żądanie organu podatkowego może zostać ukarany karą porządkową do 2.800 zł.

Kara porządkowa nakładana jest w formie postanowienia, na które służy zażalenie i powinna zostać zapłacona w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia o jej nałożeniu. Organ podatkowy, który nałożył karę porządkową, może - na wniosek ukaranego - złożony w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia o nałożeniu kary porządkowej, uznać za usprawiedliwione niestawiennictwo i uchylić postanowienie nakładające karę.

Najważniejsze informacje prawne w jednym miejscu - obserwuj nas na Google News!


Magdalena Sławińska-Rzemek

Doradca podatkowy

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika