Adopcja - ojciec biologiczny

Pytanie:

Jestem mężatką i mam jedno dziecko. Obecnie jestem w ciąży, a ojcem przyszłego dziecka jest inny mężczyzna - żonaty, bezdzietny, bez szans na posiadanie własnego dziecka z obecną małżonką. Czy prawo pozwala na nadanie temu dziecku nazwiska biologicznego ojca i czy mogłabym zrzec się praw do wychowania przyszłego dziecka na rzecz jego biologicznego ojca?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Skutki w postaci nadania dziecku nazwiska jego biologicznego ojca oraz przyznanie ojcu praw rodzicielskich można osiągnąć w na kilka sposobów. Oto one: 1. biologiczny ojciec dziecka wraz ze swoją małżonką (lub sam) może dziecko przysposobić (zaadoptować). Dla dokonania tej czynności niezbędne jest wszczęcie przed sądem odpowiedniego postępowania, a także wyrażenie zgody rodziców dziecka. W tym konkretnym przypadku potrzebna byłaby zgoda Pani, czyli matki, oraz Pani męża (dlatego, że w myśl prawa to on jest ojcem dziecka, gdyż dziecko urodziło się w trakcie trwania małżeństwa; zgoda Pani męża nie byłaby potrzebna, gdyby zaprzeczono jego ojcostwu). W wyniku adopcji dziecko pod względem prawnym stanie się potomkiem ojca biologicznego i jego małżonki, uzyska więc ich nazwisko, a oni będą opiekunami prawnymi dziecka. W akcie urodzenia dziecka zostanie jednak umieszczona wzmianka, że miało miejsce przysposobienie, o czym w przyszłości dziecko może się dowiedzieć. 2.By zapobiec odkryciu prawdy przez dziecko, jeżeli rodzice sobie tego nie życzą, można posłużyć się instytucją przysposobienia całkowitego. Skutkiem zastosowania tej instytucji jest m.in. fakt sporządzenia dla dziecka całkiem nowego aktu urodzenia, w którym jako rodzice biologiczni uwidocznieni są przysposabiający. Dziecko nie ma więc możliwości odkrycia, kto jest jego biologicznym rodzicem, w każdym razie nie dowie się tego z akt urzędowych. By jednak doprowadzić do adopcji całkowitej, rodzice dziecka (czyli Pani i Pani mąż) muszą wyrazić przed sądem zgodę na przysposobienie swego dziecka w przyszłości bez wskazania osoby przysposabiającego, przy czym zgody tej nie można wyrazić wcześniej niż z upływem sześciu tygodni od urodzenia się dziecka. Oczywiście i w tym przypadku dziecko uzyska nazwisko przysposabiających, a oni uzyskają nad dzieckiem władzę rodzicielską. Zauważyć ponadto należy, że każda z form przysposobienia prowadzi do pozbawienia dotychczasowych rodziców wszelkich praw rodzicielskich, nie tylko uprawnień związanych z wychowaniem dziecka. 3.Trzecia możliwość jest najbardziej czasochłonna, niemniej najlepiej oddaje rzeczywistość. Otóż biologiczny ojciec dziecka może dokonać jego uznania. By to jednak uczynić, najpierw musi dojść do zaprzeczenia ojcostwa Pani męża. W tym celu należy wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa; z powództwem może wystąpić Pani albo Pani mąż. Proces nie powinien trwać długo z uwagi na to, że nikt z Państwa nie kwestionuje zasadności powództwa. Po uprawomocnieniu się orzeczenia sądu, biologiczny ojciec dziecka może przed sądem albo przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego uznać dziecko. Do ważności takiego uznania potrzebna będzie Pani zgoda. Jeżeli ojcostwo dziecka zostanie ustalone w powyższy sposób, dziecko będzie nosić nazwisko ojca (chyba że ten za Pani zgodą oświadczy, że dziecko będzie nosić nazwisko matki). Natomiast władza rodzicielska, odmiennie od dwóch powyższych przypadków, przysługiwać będzie zarówno matce, czyli Pani, oraz ojcu, czyli ojcu biologicznemu. Gdyby nie chciała Pani pełnić przysługującej jej władzy rodzicielskiej, sąd opiekuńczy może powierzyć jej wykonywanie ojcu biologicznemu, Panią zaś ograniczyć do wykonywania tylko określonych obowiązków. Jeśli jednak chce Pani zostać pozbawiona pełni praw rodzicielskich, a także pozbawiona prawa osobistej styczności z dzieckiem, należy posłużyć się którąkolwiek z form adopcji.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 25.3.2015

  Urlop macierzyński - Najważniejsze informacje o urlopie macierzyńskim

  W ostatnim czasie weszło w życie wiele nowelizacji prawa pracy, regulujących na nowych zasadach uprawnienia zawiązane z macierzyństwem przysługujące pracownikom. Wydłużono okresy pozostawania (...)

 • 12.11.2012

  Urlop wychowawczy - zasady przyznawania

  Pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wysokości od 20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie i 31 tygodni w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, (...)

 • 26.10.2018

  Dla kogo rodzicielskie świadczenie uzupełniające, tzw. „Mama 4+”?

  Celem projektu jest zapewnienie podstawowych środków na utrzymanie dla osób, które zrezygnowały z pracy lub jej nie podjęły ze względu na wychowywanie co najmniej czwórki (...)

 • 8.9.2017

  Urlopy dla rodziców

  Od stycznia do lipca br. z urlopów dla rodziców skorzystało ponad 500 tys. osób w tym 402 tys. kobiet i 97,3 tys. mężczyzn. To ponad 20 tys. więcej niż w analogicznym okresie (...)

 • 25.8.2010

  Zasady dziedziczenia w przypadku adopcji

  Zarówno przysposobiony, jak i przysposabiający, mają prawo do dokonywania swobodnych rozrządzeń w drodze testamentu. Natomiast przepisy różnicują sytuację dziedziczenia ustawowego (...)