Agencja pośrednictwa pracy a umowa o pracę

Pytanie:

Prowadzę agencję pośrednictwa pracy w zakresie pośrednictwa do pracy za granicą. Wysyłam osoby do pracy w Holandii. W Holandii osoby przeze mnie wysłane podpisują umowę o pracę z pracodawcą holenderskim. Z moją agencją osoby wysyłane podpisują jedynie umowę (lub zawierają podobną umowę ustną) o spełnienie zadań przez moją agencję tzn.: że osobom wysyłanym gwarantujemy transport zakwaterowanie i zatrudnienie u pracodawcy holenderskiego, z którym umowa o pracę zostanie podpisana w Holandii. Czy powinienem podpisywać umowy o pracę osób zgłaszających się do mojej agencji z pracodawcą holenderskim w mojej agencji w Polsce? Czy moja agencja powinna dokonywać wpłaty składek na Fundusz Pracy za osoby wysyłane do pracodawcy holenderskiego? Czy osoby pracujące za granicą zamieszkałe w Polsce powinny wpłacać składki na Fundusz Pracy w Polsce?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Agencja pośrednictwa pracy z osobą, którą chce skorzystać z jej usług powinna zawrzeć odpowiednią umowę. Umowa taka powinna określać:

  • pracodawcę zagranicznego,
  • okres zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
  • rodzaj oraz warunki pracy i wynagrodzenia, a także przysługujące osobie kierowanej do pracy świadczenia socjalne,
  • obowiązki i uprawnienia osoby kierowanej do pracy oraz agencji pośrednictwa pracy,
  • zakres odpowiedzialności cywilnej stron w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zawartej między agencją pośrednictwa pracy a obywatelem polskim, w tym stronę pokrywającą koszty dojazdu i powrotu osoby skierowanej do pracy w przypadku niewywiązania się pracodawcy zagranicznego z warunków umowy oraz tryb dochodzenia związanych z tym roszczeń,
  • kwotę należną agencji pośrednictwa pracy z tytułu faktycznie poniesionych kosztów związanych ze skierowaniem do pracy za granicą,
    - informację o trybie i warunkach dopuszczania cudzoziemców do rynku pracy w państwie wykonywania pracy,
  • ewentualnie inne zobowiązania stron.

Samą umowę o pracę osoba korzystająca z Pana usług powinna podpisać już na miejscu, z zagranicznym pracodawcą.
Zakładamy, iż w pytaniu chodzi o Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Dochodami Funduszu są:

1) składki płacone przez pracodawców,
2) odsetki od lokat nadwyżek finansowych Funduszu,
3) zapisy i darowizny,
4) dobrowolne wpłaty pracodawców,
5) odsetki od zwrotu sum wypłaconych tytułem świadczeń, zwróconych po terminie,
6) dodatnia różnica wartości ze sprzedaży nieruchomości i praw z nią związanych i jej równowartości, o której mowa w ust. 2,
7) dotacja budżetowa,
8) dochody z tytułu zbycia przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. akcji i udziałów objętych przez Funduszu przed dniem 1 stycznia 2002 r.

Przychodami natomiast są:

1) zwroty sum wypłaconych tytułem świadczeń pracowniczych oraz równowartość w nieruchomościach i związanych z nimi prawach przejętych przez Fundusz za niespłacone w terminie wierzytelności Funduszu z tytułu wypłaconych świadczeń oraz ustanowionych zabezpieczeń, 
2) inne przychody określone w odrębnych przepisach.

Zatem agencja pośrednictwa pracy nie ma obowiązku wpłacania kwot z tego tylko tytułu, że pośredniczy na rynku pracy. Pracownicy także nie mają obowiązku uiszczania opłat czy też składek na rzecz tego funduszu. Obowiązek taki leży po stronie pracodawcy, czyli osoby fizycznej lub jednostki organizacyjnej zatrudniającej pracowników w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, z wyjątkiem zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY