Aktualizacja operatu ewidencji gruntów

Pytanie:

"Czy fakt naniesienia na mapy geodezyjne budynków w sytuacji gdy nie były wcześniej wykazane jest aktualizacją operatu ewidencji gruntów i budynków (czy przepisy dopuszczają możliwość zmiany map w inny sposób niż przez aktualizację) i czy w sytuacji niewątpliwego zlecenia przez gminę prac , mogły one zostać przyjęte do państwowego zasobu w inny sposób niż na wniosek gminy?"

Odpowiedź prawnika: Aktualizacja operatu ewidencji gruntów

 

Zasady aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków zostały określone w Rozporządzeniu Ministra rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2001 r., Nr 38 poz. 454). Aktualizacja operatu ewidencyjnego następuje przez wprowadzenie udokumentowanych zmian do bazy danych ewidencyjnych. Zgodnie z § 45 ust. 2 rozporządzenia do aktualizacji operatu stosuje się odpowiednio § 35 rozporządzenia.

Zatem źródłami danych ewidencyjnych niezbędnych do przeprowadzenia aktualizacji będą:

  • materiały i informacje zgromadzone w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym

  • wyniki pomiarów fotogrametrycznych

  • wyniki terenowych pomiarów geodezyjnych

  • dane zawarte w innych ewidencjach i rejestrach, prowadzonych na podstawie odrębnych przepisów przez: sądy, organy administracji publicznej oraz państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne

  • dane zawarte w dokumentach udostępnionych przez zainteresowane osoby, organy i jednostki organizacyjne

  • dane zawarte w dokumentacji architektoniczno - budowlanej gromadzonej i przechowywanej przez organy administracji publicznej

  • wyniki oględzin

Dane zawarte w ewidencji podlegają aktualizacji z urzędu lub na wniosek osób, organów i jednostek organizacyjnych władających nieruchomościami lub sprawującymi nad nimi zarząd. Aktualizacji danych dokonuje się z urzędu zgodnie z § 46 ust. 2 na podstawie przedłożonych dokumentów, którymi będą:

a) prawomocne orzeczenia sądowe, akty notarialne, ostateczne decyzje administracyjne, akty normatywne

b) opracowania geodezyjne i kartograficzne, przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zawierające wykazy zmian danych ewidencyjnych

c) dokumentacja architektoniczno - budowlanej gromadzona i przechowywana przez organy administracji publicznej

d) ewidencje publiczne prowadzone na podstawie innych przepisów

Ponieważ w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym znajdują się m.in. opracowania powstałe w wyniku wykonanych prac geodezyjnych i kartograficznych, do których zalicza się pomiary sytuacyjno - wysokościowe, to naszym zdaniem jest to podstawa do dokonania aktualizacji map geodezyjnych z urzędu przez starostwo.

Odpowiedź na drugie Pana pytanie znajduje się w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz. Zgodnie z § 7 rozporządzenia po zakończeniu prac geodezyjnych lub kartograficznych wykonawca przekazuje dokumentację do zasobu w formie i zakresie przewidzianych w standardach technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie. Wykonawcami są z kolei podmioty prowadzące działalność gospodarczą, a także inne jednostki organizacyjne utworzone zgodnie z przepisami prawa lub osoby działające w imieniu tej jednostki organizacyjnej, jeżeli przedmiot ich działania obejmuje prowadzenie tych prac.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika