Budowa niezgodna ze zgłoszeniem

Pytanie:

Dokonane zostało zgłoszenie budowy budynku gospodarczego w trybie art. 29 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego. W trakcie budowy zgłoszonego budynku gospodarczego samowolnie dobudowano do budynku ubikację suchą ustawioną na nieskanalizowanym dole kloacznym. Czy popełniona samowola budowlana polegająca na budowie ubikacji jest rozbudową obiektu budowlanego, która legalizuje się we trybie art. 48 i 49 Prawa budowlanego, czy też jest to samowolnie odstąpienie od dokonanego zgłoszenia, do legalizacji którego mają zastosowanie przepisy art. 50 i 51 ustawy?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgłoszenia wymaga budowa wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, wiat i altan oraz przydomowych oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 25 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki.

Zastosowanie znajdzie tu, naszym zdaniem, art. 49 b. Zgodnie z nim właściwy organ nakazuje w drodze decyzji rozbiórkę obiektu budowlanego, lub jego części, będącego w budowie albo wybudowanego bez wymaganego zgłoszenia bądź pomimo wniesienia sprzeciwu przez właściwy organ. Decyzja o rozbiórce nie będzie jednak podjęta, jeżeli budowa taka jest zgodna z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a w szczególności ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo, w przypadku jego braku, ostatecznej, w dniu wszczęcia postępowania, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz nie narusza przepisów, w tym techniczno-budowlanych. W takiej sytuacji właściwy organ wstrzymuje postanowieniem - gdy budowa nie została zakończona - prowadzenie robót budowlanych oraz nakłada na inwestora obowiązek przedłożenia w terminie 30 dni określonych dokumentów. Ponadto organ ustala w drodze postanowienia wysokość opłaty legalizacyjnej. Na to postanowienie przysługuje zażalenie.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

wyzysk

12.12.2010 16:58:20

Re: Budowa niezgodna ze zgłoszeniem

złodziejska rzecz niebuduje niedoklada tylko dojenie pieniedzy


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: