Budowa tarasu

Pytanie:

Do domu jednorodzinnego chciałbym dobudować taras. Taras miałby przylegać do budynku (od dwóch lat są już zamontowane drzwi tarasowe), miałby poniżej 0,5 m wysokości i ok. 40 m kw. powierzchni, głównym materiałem do budowy miałoby być drewno. Czy muszę w tym celu wykonać jakieś czynności administracyjne?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 28 ust. 1 prawa budowlanego:  Roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, z zastrzeżeniem art. 29-31.

Pojęcie robót budowlanych definiuje art. 3 pkt 7 tej ustawy jako: budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego; przy czym budowa wg pkt 6 tego samego art. to:  wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego;

Art. 29 prawa budowlanego zawiera wyliczenie sytuacji w których uzyskanie pozwolenia na budowę nie jest konieczne. Są to następujące sytuacje:

1) obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej: 

a) parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, 

b) płyt do składowania obornika, 

c) szczelnych zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę o pojemności do 25 m3

d) naziemnych silosów na materiały sypkie o pojemności do 30 m3 i wysokości nie większej niż 4,50 m, 

e) suszarni kontenerowych o powierzchni zabudowy do 21 m2

2) wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, wiat i altan oraz przydomowych oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 25 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki; 

3) indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50 m3 na dobę; 

 4) altan i obiektów gospodarczych na działkach w rodzinnych ogrodach działkowych o powierzchni zabudowy do 25 m2 w miastach i do 35 m2 poza granicami miast oraz wysokości do 5 m przy dachach stromych i do 4 m przy dachach płaskich; 

5) wiat przystankowych i peronowych; 

6) budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 20 m2, służących jako zaplecze do bieżącego utrzymania linii kolejowych, położonych na terenach stanowiących własność Skarbu Państwa i będących we władaniu zarządu kolei; 

7)  wolno stojących kabin telefonicznych, szaf i słupków telekomunikacyjnych; 

8) parkometrów z własnym zasilaniem; 

9)  boisk szkolnych oraz boisk, kortów tenisowych, bieżni służących do rekreacji; 

10) miejsc postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie; 

11) zatok parkingowych na drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych; 

 12) tymczasowych obiektów budowlanych, niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie określonym w zgłoszeniu, o którym mowa w art. 30 ust. 1, ale nie później niż przed upływem 120 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu; 

13)  gospodarczych obiektów budowlanych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, przeznaczonych wyłącznie na cele gospodarki leśnej i położonych na gruntach leśnych Skarbu Państwa; 

14) obiektów budowlanych piętrzących wodę i upustowych o wysokości piętrzenia poniżej 1 m poza rzekami żeglownymi oraz poza obszarem parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych oraz ich otulin; 

15) przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni do 30 m2

16) pomostów o długości całkowitej do 25 m i wysokości, liczonej od korony pomostu do dna akwenu, do 2,50 m, służących do: 

a) cumowania niewielkich jednostek pływających, jak łodzie, kajaki, jachty, 

b) uprawiania wędkarstwa, 

c) rekreacji; 

17) opasek brzegowych oraz innych sztucznych, powierzchniowych lub liniowych umocnień brzegów rzek i potoków górskich oraz brzegu morskiego, brzegu morskich wód wewnętrznych, niestanowiących konstrukcji oporowych;

18) pochylni przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych; 

19) instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych; 

20) przyłączy: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych; 

21) urządzeń pomiarowych, wraz z ogrodzeniami i drogami wewnętrznymi, państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej i państwowej służby hydrogeologicznej: 

a) posterunków: wodowskazowych, meteorologicznych, opadowych oraz wód podziemnych, 

b) punktów: obserwacyjnych stanów wód podziemnych oraz monitoringu jakości wód podziemnych, 

c) piezometrów obserwacyjnych i obudowanych źródeł;

22) obiektów małej architektury; 

23) ogrodzeń; 

24) obiektów przeznaczonych do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót budowlanych, położonych na terenie budowy, oraz ustawianie barakowozów używanych przy wykonywaniu robót budowlanych, badaniach geologicznych i pomiarach geodezyjnych; 

25) tymczasowych obiektów budowlanych stanowiących wyłącznie eksponaty wystawowe, niepełniących jakichkolwiek funkcji użytkowych, usytuowanych na terenach przeznaczonych na ten cel; 

26) znaków geodezyjnych, a także obiektów triangulacyjnych, poza obszarem parków narodowych i rezerwatów przyrody; 

27)  instalacji telekomunikacyjnych w obrębie budynków będących w użytkowaniu. 

Planowana przez Państwa budowa nie mieści się w żadnym z tych punktów, stąd też konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę. W tym celu należy złożyć wniosek o pozwolenie na budowę do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanego (np.: starosty). Zgodnie z art. 33 ust. 2 prawa budowlanego do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć:  

1)  cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7, aktualnym na dzień opracowania projektu;

2) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane; 

3) decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 

W zależności od charakteru budowy, prawo budowlane przewiduje wiele szczegółowych wymogów, które należy spełnić, aby uzyskać pozwolenie na budowę.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: