e-prawnik.pl Porady prawne

Budynek wielkopowierzchniowy

Pytanie:

Czy zgodnie z nowymi przepisami, w przypadku budowy obiektu handlowego o powierzchni powyżej 2000 m. kw., istnieje obowiązek konsultacji jego lokalizacji z władzami gmin sąsiednich do gminy, w której dany obiekt ma się znaleźć? Jaki przepis wprowadza tego typu regulacje? Jaka jest podstawa prawna, w przypadku starania się o lokalizację obiektu handlowego o pow. powyżej 2000m.kw., konieczności przygotowania opracowania wpływu tego obiektu na lokalny rynek pracy?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Budynek wielkopowierzchniowy

30.1.2004

Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym rada gminy ma za zadanie - w celu określenia polityki przestrzennej gminy, w tym lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego- podjąć uchwałę o przystąpieniu do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. To właśnie studium jest kluczowe w sytuacji opisanej w stanie faktycznym, gdyż w studium uwzględnia się uwarunkowania wynikające w szczególności z: 1) dotychczasowego przeznaczenia, zagospodarowania i uzbrojenia terenu; 2) stanu ładu przestrzennego i wymogów jego ochrony; 3) stanu środowiska, w tym stanu rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej, wielkości i jakości zasobów wodnych oraz wymogów ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego; 4) stanu dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej; 5) warunków i jakości życia mieszkańców, w tym ochrony ich zdrowia; 6) zagrożenia bezpieczeństwa ludności i jej mienia; 7) [*potrzeb i możliwości rozwoju gminy*]; 8) stanu prawnego gruntów; 9) występowania obiektów i terenów chronionych na podstawie przepisów odrębnych; 10) występowania obszarów naturalnych zagrożeń geologicznych; 11) występowania udokumentowanych złóż kopalin oraz zasobów wód podziemnych; 12) występowania terenów górniczych wyznaczonych na podstawie przepisów odrębnych; 13) stanu systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym stopnia uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej, energetycznej oraz gospodarki odpadami; 14) [*zadań służących realizacji ponadlokalnych celów publicznych*]. Tak więc z punktu 7 i 14 wynika konieczność opracowania wspomnianego w pytaniu planu wpływu budowy obiektu na lokalny rynek pracy. Poza tym w studium określa się także obszary, dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie przepisów odrębnych, w tym obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości, a także obszary rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 oraz obszary przestrzeni publicznej. Tak więc już studium musi przewidywać ewentualną możliwość powstania takiego obiektu. Poza tym wójt, burmistrz albo prezydent miasta, po podjęciu przez radę gminy uchwały o przystąpieniu do sporządzania studium, kolejno podejmuje szereg czynności. Jedną z nich jest także wystąpienie o opinie dotyczące rozwiązań przyjętych w projekcie studium - między innymi - do gmin sąsiednich. Opinia gmin sąsiednich konieczna jest także podczas uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który także nie może nie przewidywać obiektów przekraczających 2000 m. kw.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ