e-prawnik.pl Porady prawne

Cesja wierzytelności - przelew

Pytanie:

Czym jest cesja wierzytelności? Jak do niej dochodzi? Jakie wywołuje skutki? Czy istnieją wymagania co do formy?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Cesja wierzytelności - przelew

13.8.2012

Cesja to sformułowanie potoczne, w języku prawnym dla określenia cesji wierzytelności funkcjonuje pojęcie przelewu. Jego istotą jest zmiana podmiotowa po stronie wierzyciela. Zgodnie z postanowieniami Kodeksu cywilnego:

„Art. 509. § 1. Wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania.
§ 2. Wraz z wierzytelnością przechodzą na nabywcę wszelkie związane z nią prawa, w szczególności roszczenie o zaległe odsetki."

Przelew jest umową, z mocy której wierzyciel-cedent przenosi na nabywcę-cesjonariusza wierzytelność przysługującą mu wobec dłużnika. Przelew wierzytelności nie może pogorszyć sytuacji dłużnika.

Wierzytelność - z wyjątkiem związanej z dokumentem na okaziciela i zabezpieczonej hipoteką - przechodzi na nabywcę solo consensu, tj. przez sam fakt zawarcia umowy. Umowa ta może być w zasadzie zawarta w dowolnej formie. Mają tu zastosowanie przepisy ogólne Kodeksu cywilnego co do formy czynności prawnych. Celem i skutkiem przelewu jest przejście wierzytelności na nabywcę. W wyniku przelewu przechodzi na nabywcę ogół uprawnień przysługujących dotychczasowemu wierzycielowi, który zostaje wyłączony ze stosunku zobowiązaniowego, jaki go wiązał z dłużnikiem. Wierzytelność przechodzi na nabywcę w takim stanie, w jakim była w chwili zawarcia umowy o przelew, a więc ze wszystkimi związanymi z nią prawami i brakami (np. przedawnieniem) - tak Helena Ciepła w: Dmowski Stanisław, Sychowicz Marek, Ciepła Helena, Kołakowski Krzysztof, Wiśniewski Tadeusz, Żuławska Czesława, Gudowski Jacek, Bieniek Gerard Najnowsze wydanie: Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania. Tom I Warszawa 2009 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis (wydanie IX) ss. 851.

Zasadniczo umowa przelewu może być zatem zawarta nawet w formie ustnej. Jeśli jednak wierzytelność jest stwierdzona pismem, to przelew tej wierzytelności także powinien nastąpić w formie pisemnej (art. 511 kc). Niezachowanie formy pisemnej nie powoduje jednak nieważności umowy przelewu, bo takiego skutku w tym przypadku ustawodawca nie zastrzega (art. 73 § 1 kc). Niedochowanie formy pisemnej będzie powodowało problemy dowodowe, bo co do zasady, wykluczona jest wówczas, w razie sporu sądowego, możliwość powoływania dowodu ze świadków oraz przesłuchania stron. Dla skutecznego przeniesienia wierzytelności przyszłych konieczne jest wskazanie w umowie przelewu co najmniej: umowy łączącej dotychczasowego wierzyciela i dłużnika, z której wynika obowiązek jakichś świadczeń, osób dłużnika i wierzyciela oraz zakresu, w jakim wierzytelność zostaje przeniesiona.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ