e-prawnik.pl Porady prawne

Czy mogę iść na urlop wychowawczy?

Pytanie:

Proszę Państwa o informację czy jeżeli mój maż jest na świadczeniu pielęgnacyjnym na nasze dziecko, czy mogę iść na urlop wychowawczy?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Czy mogę iść na urlop wychowawczy?

Zgodnie z art. 186 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. 1998 r. Nr 21 poz. 94, dalej k.p.), pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesięcy ma prawo do urlopu wychowawczego w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Do sześciomiesięcznego okresu zatrudnienia wlicza się poprzednie okresy zatrudnienia. Z powyższego przepisu wynika, że prawo do urlopu wychowawczego nie jest uzależnione od braku możliwości zapewnienia opieki dziecku przez innego domownika jak również opieka osoby udającej się na urlop nie musi mieć charakteru wyłącznego. Prawo do tego urlopu jest także niezależne od okoliczności, czy drugi rodzic ma status pracownika. Natomiast jeżeli oboje rodzice lub opiekunowie są pracownikami, z urlopu wychowawczego w tym samym czasie może skorzystać tylko jedno z nich - stosownie do ich wyboru. Ograniczenie to nie obowiązuje przez okres 4 miesięcy korzystania z urlopu wychowawczego (art. 186 § 6 k.p.). W konkluzji prawa z faktu, że ojciec dziecka sprawuje już opiekę nad dzieckiem nie wynika zakaz udzielenia Pani urlopu wychowawczego, chyba, że ojciec dziecka również jest pracownikiem i korzysta z urlopu wychowawczego – w takim wypadku urlop wychowawczy może być łącznie wykorzystany przez rodziców- pracowników tylko przez 4 miesiące.

Sprawa inaczej prezentuje się na gruncie ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 2015 r., nr 114 j.t., dalej u.ś.r.). Zgodnie z art. 10 ust. 4 tej ustawy w przypadku równoczesnego korzystania z urlopu wychowawczego przez oboje rodziców lub opiekunów prawnych dziecka przysługuje jeden dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w czasie przebywania na urlopie wychowawczym. Powyższe tyczy się jednak tylko sytuacji przebywania na urlopie wychowawczym przez oboje rodziców. W przypadku natomiast pobierania świadczenia pielęgnacyjnego, może być ona odebrane Pani mężowi jeżeli w czasie przebywania na urlopie wychowawczym będzie Pani pobierać dodatek, o którym mowa w art. 10 u.ś.r. Zgodnie bowiem z art. 17 ust. 5 pkt 4 tej ustawy świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje jeżeli:

1) członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10 u.ś.r.; 

2) na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10.

Potrzebujesz porady prawnej?