Czy należy mi sie odprawa?

Pytanie:

Do dnia 1 lipca 2013 r. przebywam na urlopie wychowawczym. W czasie jego trwania zlikwidowano dział, w którym pracowałam. Po powrocie spodziewam się albo wypowiedzenia umowy o pracę albo zmiany stanowiska i niższej pensji. W przypadku zaproponowania mi zmiany stanowiska i niższej pensji nie zgodzę się i będę chciała rozwiązać umowę o pracę (najchętniej za porozumieniem stron). Czy będzie mi się wówczas należała odprawa?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Z opisu stanu faktycznego wynika, iż powodem ewentualnego wypowiedzenia warunków pracy będzie likwidacja obecnego stanowiska pracy. W zaistniałej sytuacji zastosowanie znajdzie więc ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z dnia 22 maja 2003 r.). Warunkiem jest jednak to, by pracodawca zatrudniał co najmniej 20 pracowników. Ponadto, zasadniczo w tym przypadku przyczyny niedotyczące pracownika powinny stanowić wyłączny powód wypowiedzenia.

 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 powyższej ustawy, pracownikowi, w związku z rozwiązaniem stosunku pracy w ramach grupowego zwolnienia (odpowiednio w przypadku zwolnienia w tzw. „trybie indywidualnym”), przysługuje odprawa pieniężna w wysokości:

  1)   jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata;

  2)   dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat;

  3)   trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat.

 

 

Słusznie wskazuje Krzysztof W. Baran w Komentarzu do art. 8 ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, odprawa pieniężna przysługuje nie tylko w przypadku wypowiedzenia "definitywnego", ale również zmieniającego warunki pracy lub/i płacy, w sytuacji gdy pracownik nie zaaprobował zaproponowanych mu przez pracodawcę warunków. Stanowisko to znajduje swe potwierdzenie również w judykaturze Sądu Najwyższego, w której przyjęto, że rozwiązanie stosunku pracy w trybie wypowiedzenia zmieniającego, a nie "definitywnego" ma znaczenie tylko dla oceny, czy przyczyny niedotyczące pracownika stanowią wyłączny powód uzasadniający rozwiązanie stosunku pracy. Jeżeli bowiem pracownikowi zaproponowano odpowiednią pracę, to odmowa jej przyjęcia może być w pewnych przypadkach traktowana jako współprzyczyna rozwiązania stosunku pracy. Prawdziwość zamiaru dokonania wypowiedzenia zmieniającego może być dowiedziona tylko wówczas, gdy warunki pracy lub/i płacy zostały formalnie wypowiedziane, a więc gdy pracownikowi zaproponowano na piśmie nowe stanowisko lub nową pracę. W praktyce oznacza to, że nie pozbawia pracownika prawa do odprawy przeprowadzenie z nim nieformalnych rozmów na temat przekształcenia jego stosunku pracy.

 

Złożenie zatem wypowiedzenia zmieniającego nie zwalnia pracodawcy z wypłaty odprawy, jeśli proponowane warunki były zdecydowanie niekorzystne i pracownik nie przyjął ich z uzasadnionych i racjonalnych przyczyn. Jeżeli jednak dawano mu odpowiednią pracę, to odmowę wolno potraktować jako współprzyczynę rozstania. W konsekwencji pozbawia go to prawa do odprawy finansowej.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY