e-prawnik.pl Porady prawne

Czy prokurent powinien złożyć wniosek o upadłość?

Pytanie:

Spółkę z o.o. reprezentuje samodzielnie jedyny członek zarządu, obcokrajowiec, przebywający co do zasady za granicą. Spółkę może też reprezentować prokurent, wpisany do KRS (samodzielnie). Wiadomo, że prokurent MOŻE zgłosić upadłość, jeśli pojawiły się np. niezapłacone zobowiązania. Ale... Czy prokurent powinien (musi) zgłosić upadłość i jakie grożą mu ewentualnie konsekwencje, jeśli tego nie zrobi?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Czy prokurent powinien złożyć wniosek o upadłość?

2.7.2013

Odpowiedzialność karna za niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości została przewidziana w art. 586 ustawy Kodeks spółek handlowych.

 

art. 586 k.s.h.

Kto, będąc członkiem zarządu spółki albo likwidatorem, nie zgłasza wniosku o upadłość spółki handlowej pomimo powstania warunków uzasadniających według przepisów upadłość spółki - podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

 

Przestępstwo to jest popełniane przez zaniechanie, tj. wówczas gdy nie jest złożony wniosek o ogłoszenie upadłości. Zgłoszenie upadłości powinno nastąpić, jeżeli zachodzą ku temu warunki określone w powołanej powyżej ustawie Prawo upadłościowe i naprawcze. W myśl przepisów prawa upadłościowego i naprawczego zarząd, likwidator oraz inne osoby uprawnione do reprezentowania spółki obowiązani są, nie później niż w ciągu dwóch tygodni od dnia powstania stanu niewypłacalności, złożyć w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości (art. 21 ust. 1 prawa upadłościowego i naprawczego). Wniosek powinien być złożony w terminie dwóch tygodni od dnia powstania stanu niewykonywania przez spółkę jej zobowiązań lub ujawnienia faktu, że majątek spółki nie wystarcza na zaspokojenie długów.

 

Powyższy przepis służy wzmocnieniu odpowiedzialności cywilnej określonej w art. 299 k.s.h. i art. 21 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1361 z późn. zm.). Sprawcą przestępstwa, o którym mowa w tym przepisie, może być tylko członek zarządu lub likwidator, którzy umyślnie popełnili przestępstwo. Przepis ten nie odnosi się do innych organów spółki (rady nadzorczej, komisji rewizyjnej), prokurentów, pełnomocników, ponieważ nie mają oni obowiązku zgłoszenia upadłości (tak również: Andrzej Kidyba  w Komentarzu aktualizowanym do art. 586 Kodeksu spółek handlowych). Prokurent nie ma więc obowiązku zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ