e-prawnik.pl Porady prawne

Czynności wymagane przy przekształceniu spółki osobowej

Pytanie:

Jakich czynności należy dokonać przy przekształcaniu spółki osobowej w spółkę z.o.o.?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Czynności wymagane przy przekształceniu spółki osobowej

4.3.2012

Zgodnie z art. 556 Kodeksu spółek handlowych do przekształcenia spółki wymaga się:

1) sporządzenia planu przekształcenia spółki wraz z załącznikami (projekt uchwały w sprawie przekształcenia spółki, projekt umowy albo statutu spółki przekształconej, wycena składników majątku (aktywów i pasywów) spółki przekształcanej, sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia na określony dzień w miesiącu poprzedzającym przedłożenie wspólnikom planu przekształcenia, przy zastosowaniu takich samych metod i w takim samym układzie, jak ostatnie roczne sprawozdanie finansowe) oraz opinią biegłego rewidenta,

2) powzięcia uchwały o przekształceniu spółki (uchwała musi być jednomyślna),

3) powołania członków organów spółki przekształconej,

4)zawarcia umowy spółki przekształconej (umowa spółki z o.o. wymaga formy aktu notarialnego),

5) dokonania w rejestrze wpisu spółki przekształconej i wykreślenia spółki przekształcanej (poprzez złożenie stosownych formularzy w sądzie gospodarczym właściwym dla miejsca siedziby spółki przekształcanej; wniosek o wpis przekształcenia do rejestru wnoszą wszyscy członkowie zarządu albo wspólnicy mający prawo reprezentacji spółki przekształconej).

Przy czym jak słusznie zauważył Mateusz Rodzynkiewicz „Należy zauważyć, że odrębnym od podjęcia uchwały przekształceniowej elementem procedury przekształceniowej jest zawarcie umowy albo podpisanie statutu spółki przekształconej (art. 556 pkt 4), jeszcze innym elementem zaś jest złożenie (po podjęciu uchwały przekształceniowej) oświadczenia o uczestnictwie w spółce przekształconej (art. 564). Oczywiście, wymaganie zawarcia umowy albo podpisania statutu spółki przekształconej dotyczy tylko tych wspólników spółki przekształcanej, którzy biorą udział w przekształceniu, czyli złożyli oświadczenie przewidziane w art. 564”1.

1Rodzynkiewicz Mateusz „Najnowsze wydanie…”

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ