Spółka cywilna

Jakie są skutki oświadczenia woli złożonego dla pozoru?

Jakie są skutki oświadczenia woli złożonego dla pozoru?

27.7.2021

Zgodnie z Kodeksem cywilnym, nieważne jest oświadczenie woli złożone drugiej stronie za jej zgodą dla pozoru. Pozorność polega zatem na złożeniu oświadczenia woli (które stanowi składnik czynności prawnej, np. umowy) w sposób świadomy i swobodny dla pozoru drugiej stronie, (...)

Wystąpienie wspólnika ze spółki cywilnej

Wystąpienie wspólnika ze spółki cywilnej

14.10.2020

Pomimo tego, iż Wspólnicy spółki cywilnej dążą do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego, z czasem wizje poszczególnych wspólników co do prowadzenia biznesu mogą okazać się rozbieżne. Wówczas każdy wspólnik dysponuje prawem wystąpienia (...)

Spółka cywilna - Zasady funkcjonowania, wady i zalety spółki cywilnej

Spółka cywilna - Zasady funkcjonowania, wady i zalety spółki cywilnej

20.12.2017

Spółka cywilna jest umową pomiędzy osobami fizycznymi bądź osobami prawnymi, na podstawie której wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony a w szczególności poprzez wniesienie wkładów. (...)

Spółka cywilna a upadłość

Spółka cywilna a upadłość

5.12.2016

Spółka cywilna, jako umowa prawa cywilnego między wspólnikami będącymi co do zasady przedsiębiorcami, nie ma zdolności upadłościowej. Polski system prawa odmawia jej statusu przedsiębiorcy. Przedsiębiorcami są jednak jej wspólnicy i oni mają zdolność upadłościową. (...)

Dla kogo zwolnienie od kosztów sądowych?

Dla kogo zwolnienie od kosztów sądowych?

6.7.2015

Prowadzenie postępowania sądowego wiąże się z kosztami dla strony postępowania, które mogą okazać się dość wysokie.

Czy zmiany osobowe wspólników spółki cywilnej wpływają na zakres ich odpowiedzialności względem wierzyciela?

Czy zmiany osobowe wspólników spółki cywilnej wpływają na zakres ich odpowiedzialności względem wierzyciela?

23.1.2015

Spółka cywilna jest umową zawieraną przez przedsiębiorców, w wyniku której wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego.

Zakładanie spółki cywilnej - Kto i w jaki sposób może założyć spółkę cywilną?

Zakładanie spółki cywilnej - Kto i w jaki sposób może założyć spółkę cywilną?

21.5.2014

Ten tekst pomoże Ci podjąć decyzję o tym, czy warto założyć spółkę cywilną. Spółka cywilna jest umową, w której dwie lub więcej osób wyraża wolę współpracy dla osiągnięcia jakiegoś wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób (...)

Podatek od czynności cywilnoprawnych - zawarcie i zmiana umowy spółki

Podatek od czynności cywilnoprawnych - zawarcie i zmiana umowy spółki

4.7.2012

Wśród czynności cywilnoprawnych będących przedmiotem opodatkowania na podstawie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych jest również umowa spółki (akt założycielski), a także zmiana tej umowy. Powyższe czynności podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych w wysokości (...)

Przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich a VAT

Przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich a VAT

10.4.2012

Usługi twórców i artystów wykonawców w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wynagradzane w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania są opodatkowane 7% stawką (...)

Czy jest możliwe skuteczne zawieszenie działalności gospodarczej spółki handlowej?

Czy jest możliwe skuteczne zawieszenie działalności gospodarczej spółki handlowej?

16.11.2009

20 września 2008 r. weszła w życia ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Wśród licznych zmian, nowelizacja ta reguluje kwestię zawieszenia działalności gospodarczej. Zgodnie z dodanym art. 14a ustawy o (...)

Prawa autorskie wspólników czy spółki cywilnej - opinia prawna

Prawa autorskie wspólników czy spółki cywilnej - opinia prawna

21.10.2009

Twórca ma wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu. Zasada ta odnosi się także do wspólników spółki cywilnej. Sam fakt istnienia spółki cywilnej - a także odnosząca się do jej wspólników (...)

Wystąpienie wspólnika ze spółki cywilnej - opinia prawna

Wystąpienie wspólnika ze spółki cywilnej - opinia prawna

31.7.2009

Przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą wspólnie z trzema wspólnikami na podstawie umowy spółki cywilnej. Obecnie chce z niej z niej odejść i prowadzić dalej, samodzielnie, działalność gospodarczą. Jakie muszą być przygotowane dokumenty do odejścia? Jak i w jakim stopniu wspólnicy (...)

Zakładanie firmy w tzw. jednym okienku

Zakładanie firmy w tzw. jednym okienku

22.7.2009

Drugą fazę od dawna planowanej generalnej nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej ma zaś stanowić ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Uprościła ona zakładanie działalności gospodarczej (...)

Jak zmienić skład osobowy spółki cywilnej - opinia prawna

Jak zmienić skład osobowy spółki cywilnej - opinia prawna

3.4.2009

Określenie „spółka cywilna” dotyczy umowy zawieranej pomiędzy co najmniej dwoma wspólnikami, przez zawarcie której zobowiązują się oni dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów. Wypowiedzenie (...)

Obowiązkowe przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną - stan prawny obowiązujący do dnia 7 stycznia 2009 roku

Obowiązkowe przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną - stan prawny obowiązujący do dnia 7 stycznia 2009 roku

3.3.2009

Zarówno spółka cywilna, jak i spółka jawna są spółkami osobowymi. Jednak istnieją pomiędzy nimi pewne różnice. Spółka jawna została częściowo wyodrębniona od jej wspólników. Spółka cywilna jest umową pomiędzy osobami fizycznymi, (...)

Zmiany w ksh - spółki osobowe

Zmiany w ksh - spółki osobowe

27.2.2009

Jeśli jesteś wspólnikiem spółki cywilnej lub jawnej bądź zamierzasz założyć taką spółkę, warto zapoznać się ze zmianami wprowadzonymi do Kodeksu spółek handlowych ustawą z dnia 12 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa została (...)

Drobni przedsiębiorcy a VAT - stan prawny na 1 styczeń 2008 r.

Drobni przedsiębiorcy a VAT - stan prawny na 1 styczeń 2008 r.

16.1.2008

Przepisy regulujące podatek VAT zawiera ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług. Szczególne uregulowania odnoszą się do drobnych przedsiębiorców. Są oni zwolnieni od podatku, jeżeli wartość sprzedaży towarów lub usług nie przekroczyła u nich określonych wartości. (...)

Nieważność oświadczenia o wystąpieniu wspólnika ze spółki cywilnej - opinia prawna

Nieważność oświadczenia o wystąpieniu wspólnika ze spółki cywilnej - opinia prawna

10.7.2006

Zgodnie z art. 863 § 2 kodeksu cywilnego (k.c.) wspólnik nie może domagać się podziału majątku spółki w czasie trwania spółki. Zatem jeżeli wspólnik pozostanie w spółce, jedyne czego może się domagać, to wypłata zysku pod koniec roku obrachunkowego. Należy podkreślić, że na obowiązek (...)

Rozliczeniowy i podatkowy aspekt wypowiedzenia przez wspólnika umowy spółki cywilnej - opinia prawna

Rozliczeniowy i podatkowy aspekt wypowiedzenia przez wspólnika umowy spółki cywilnej - opinia prawna

26.5.2006

Z trzyosobowej spółki cywilnej występuje jeden ze wspólników. W jaki sposób dokonuje się rozliczeń między wspólnikami w razie rezygnacji jednego z nich z prowadzenia działalności? Zasady rozliczenia z występującym ze spółki wspólnikiem spółki cywilnej reguluje art. 871 kodeksu cywilnego. (...)

Co zrobić, gdy wycofuje się jeden ze wspólników dwuosobowej spółki cywilnej? – opinia prawna

Co zrobić, gdy wycofuje się jeden ze wspólników dwuosobowej spółki cywilnej? – opinia prawna

3.3.2006

Spółka cywilna jest stosunkiem zobowiązaniowym co najmniej dwóch osób, które zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów. W sytuacji, gdy liczba wspólników ulegnie zmniejszeniu do (...)

Odpowiedzialność wspólników za długi spółki cywilnej - opinia prawna

Odpowiedzialność wspólników za długi spółki cywilnej - opinia prawna

6.7.2005

Zgodnie z art. 864 Kodeksu cywilnego (dalej: k.c.) wspólnicy spółki cywilnej odpowiadają za zobowiązania tej spółki solidarnie. Przepis ten ma charakter bezwzględnie obowiązujący, co oznacza, że wspólnicy nie mogą - ze skutkiem wobec osób trzecich, uprawnionych z tytułu zobowiązań spółki (...)

Obowiązek wpisu do ewidencji przedsiębiorców - opinia prawna

Obowiązek wpisu do ewidencji przedsiębiorców - opinia prawna

1.3.2005

W ustawie o swobodzie działalności gospodarczej oczywiście także zamieszczono definicję przedsiębiorcy. Przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca (...)

Zasady odpowiedzialności wspólników spółki cywilnej - opinia prawna

Zasady odpowiedzialności wspólników spółki cywilnej - opinia prawna

7.2.2005

W przedstawionym stanie faktycznym mamy do czynienia z obowiązkiem spłaty zadłużenia, jakie powstało w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej przez dwójkę wspólników w formie spółki cywilnej. W pierwszej części niniejszej opinii przedstawiona zostanie zasada odpowiedzialności wspólników (...)

1

2

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne