Spółka cywilna a KPiR a dwóch wspólników, czy należy prowadzić dwie takie księgi?

Pytanie:

"Spółka cywilna, księga przychodów i rozchodów a dwóch (lub więcej) wspólników. Czy w przypadku spółki cywilnej, w skład której wchodzi dwóch wspólników, spółka rozliczająca się księgą przodów i rozchodów - należy prowadzić dwie takie księgi (osobna dla każdego ze wspólników), czy prowadzi się jedną wspólną? "

Odpowiedź prawnika: Spółka cywilna a KPiR a dwóch wspólników, czy należy prowadzić dwie takie księgi?

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r.w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U. nr 152, poz. 1475 z późn. zm.) określa sposób prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, a także szczegółowe warunki, jakim powinna odpowiadać ta księga, aby stanowiła dowód pozwalający na określenie zobowiązań podatkowych, oraz szczegółowy zakres obowiązków związanych z jej prowadzeniem. Określa również terminy zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o prowadzeniu księgi. W myśl tego rozporządzenia  spółki cywilne osób fizycznych są obowiązane prowadzić księgę, według wzoru ustalonego w załączniku nr 1 do aktualnego rozporządzenia. Księga przychodów i rozchodów pozwala na rozliczanie się z urzędem skarbowym.

Podmiotami zobowiązanymi do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów są zasadniczo:

  • osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, wykonujące działalność gospodarczą;

  • jak również osoby;

  • wykonujące działalność na podstawie umów agencyjnych i umów na warunkach zlecenia, zawartych na podstawie odrębnych przepisów;

  • prowadzące działy specjalne produkcji rolnej, jeżeli osoby te zgłosiły zamiar prowadzenia tej księgi;

  • duchowni, którzy zrzekli się opłacania zryczałtowanego podatku dochodowego.

Z obowiązku tego zwolnione są natomiast osoby: opłacające podatek dochodowy w formach zryczałtowanych, wykonujące wyłącznie usługi przewozu osób i towarów taborem konnym, wykonujące zawód adwokata wyłącznie w zespole adwokackim, lub dokonujące sprzedaży środków trwałych po likwidacji działalności.

Podatkowej księgi przychodów i rozchodów nie prowadzą natomiast wymienione na wstępie podmioty (osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie), jeżeli ich przychody za poprzedni rok podatkowy wyniosły w walucie polskiej co najmniej równowartość 800.

000 euro. Dodatkowo, osoba fizyczna, spółka cywilna osób fizycznych, spółka jawna osób fizycznych lub spółka partnerska, może prowadzić księgi rachunkowe również od początku następnego roku podatkowego, jeżeli przychody za poprzedni rok podatkowy są niższe niż równowartość w walucie polskiej 800.000 euro, co w przeliczeniu na złote stanowi na br. kwotę 3.022.000 zł.
Podatnicy są zobowiązani do założenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, a w razie obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży, również tej ewidencji, na dzień 1 stycznia roku podatkowego lub na dzień rozpoczęcia działalności w ciągu roku podatkowego.
W przypadku, kiedy działalność jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, zawiadomienie o prowadzeniu księgi rachunkowej składają wszyscy wspólnicy naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania każdego z nich. Mają na to zawiadomienie 20 dni od dnia jej założenia.
Ważne jest, aby wniosek był złożony co najmniej na 30 dni przed rozpoczęciem miesiąca, od którego zwolnienie miałoby być zastosowane, a w razie rozpoczęcia wykonywania działalności lub powstania obowiązku prowadzenia księgi w ciągu roku podatkowego - w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia tej działalności lub powstania obowiązku prowadzenia księgi.
Podatnik może również zlecić prowadzenie księgi biuru rachunkowemu.
W takiej sytuacji podatnik jest zobowiązany do :

  • w terminie siedmiu dni od dnia zawarcia umowy z biurem rachunkowym zawiadomić o tym naczelnika urzędu skarbowego, któremu zostało złożone zawiadomienie o prowadzeniu księgi, wskazując nazwę i adres biura, miejsce (adres) prowadzenia oraz przechowywania księgi i dowodów związanych z jej prowadzeniem;

  • prowadzić w miejscu wykonywania działalności ewidencję sprzedaży - nie dotyczy to podatników, którzy ewidencjonują obrót przy zastosowaniu kas rejestrujących w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.

Ponadto podatnik jest zobowiązany do zbroszurowania ewidencji sprzedaży prowadzonej w miejscu wykonywania działalności i kolejno ponumerować jej karty. Taka ewidencja powinna zawierać co najmniej: numer kolejny wpisu, datę uzyskania przychodu nieudokumentowanego fakturami, rachunkami oraz kwotę tego przychodu.

Księga oraz dowody, na których podstawie są dokonywane w niej zapisy, musi znajdować się na stałe w miejscu wykonywania działalności lub miejscu wskazanym przez podatnika jako jego siedziba. Jeśli prowadzenie księgi zostało zlecone biuru rachunkowemu, to wówczas księga powinna znajdować się w biurze rachunkowym tym, które podatnik wskazał powiadamiając urząd o powierzeniu swych ksiąg temu biuru.

Zatem księgę przychodów i rozchodów dla spółki cywilnej prowadzi się jedną wspólną. Jedynie w przypadku prowadzenia przedsiębiorstwa wielozakładowego księgi muszą znajdować się w każdym zakładzie. Jednak podatnik może prowadzić jedną księgę w miejscu wskazanym jako jego siedziba, ale pod warunkiem, że w poszczególnych zakładach jest prowadzona co najmniej ewidencja sprzedaży.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika