e-prawnik.pl Porady prawne

Dalszy tytuł wykonawczy

Pytanie:

Mam tytułu wykonawczy przeciwko dłużnikowi, jednak ów tytuł spoczywa już wraz ze wnioskiem egzekucyjnym u komornika. A właśnie dowiedziałem się, że dłużnik ma nieruchomość położoną w innym rewirze komorniczym. Do tej nieruchomości można będzie wznowić egzekucję dopiero za kila miesięcy, więc chciałbym dokonać wpisu hipoteki przymusowej na podstawie tytułu wykonawczego, którym dysponuję. Jak wspomniałem jednak, oryginał tego tytułu jest u komornika, trwa postępowanie egzekucyjne. Czy muszę wystąpić w takiej sytuacji do sądu o odpis tytułu wykonawczego, aby wysłać ten tytuł z wnioskiem o wpis do hipoteki? Czy może jest jakieś inne rozwiązanie, jednak takie, abym nie musiał wycofywać wniosku egzekucyjnego?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Dalszy tytuł wykonawczy

27.9.2007

Jak Pan słusznie zauważył, komornik sądowy zwraca tytuł wykonawczy dopiero po zakończeniu postępowania egzekucyjnego i tylko, gdy świadczenie objęte tytułem nie zostało zaspokojone całkowicie. W przeciwnym razie tytuł wykonawczy pozostaje w aktach komorniczych (art. 816 k.p.c.).

Z uwagi na fakt, iż hipoteka przymusowa może zostać wpisana tylko na podstawie oryginału tytułu wykonawczego, nie zaś jego odpisu poświadczonego za zgodność przez notariusza (Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 8 grudnia 2005 roku, sygn. akt III CZP 101/05), jedynym wyjściem jest wystąpienie do sądu, który wydał pierwszy tytuł wykonawczy o wydanie dalszego tytułu. Sąd wydaje dalszy tytuł w razie potrzeby prowadzenia egzekucji na rzecz kilku osób lub przeciwko kilku osobom albo z kilku składowych części majątku tego samego dłużnika, oznaczając cel, do którego dalszy tytuł ma służyć, i jego liczbę porządkową (art. 793 k.p.c.). W tym przypadku zaistniałaby ostatnia ze wskazanych sytuacji, tj. chęć prowadzenia egzekucji z kilku składowych części majątku.

We wniosku należy wskazać:

  • strony (wierzyciel i dłużnik), sygnaturę akt sprawy, w której został wydany pierwszy tytuł,
  • osnowę wniosku - tj. żądanie wydania dalszego tytułu wykonawczego ze wskazaniem celu, do którego jest on niezbędny,
  • uzasadnienie - wskazanie argumentów przemawiających za koniecznością wydania dalszego tytułu - chęć prowadzenia egzekucji z nieruchomości oraz chęć zabezpieczenia się na wskazanej nieruchomości,
  • do wniosku należy dołączyć kopię wniosku egzekucyjnego - jako dowód prowadzenia egzekucji, przy użyciu pierwszego tytułu wykonawczego oraz dokumenty potwierdzające, iż dłużnik posiada nieruchomość,
  • wniosek powinien zawierać także: wymienienie załączników oraz podpis osoby składającej.

Od wniosku należy uiścić opłatę kancelaryjną w wysokości 6 zł (za każdą stronę dokumentu) - za wydanie, na podstawie akt, tytułu wykonawczego.

Na końcu należy nadmienić, iż wierzyciel może dokonać wyboru komornika, który prowadzić będzie egzekucję z nieruchomości, spośród komorników działających przy sądzie, w którego okręgu nieruchomość jest położona, nawet jeżeli nieruchomość nie jest położona w jego rewirze (art. 921 k.p.c.). Jeżeli zatem komornik prowadzący obecnie egzekucję, działa w okręgu tego samego sądu rejonowego, w którym położona jest nieruchomość dłużnika, może on także prowadzić egzekucję z nieruchomości.

W związku z powyższym proponujemy zapoznać się ze wzorem wniosku o wydanie dalszego tytułu wykonawczego, znajdującego się na stronie naszego serwisu.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ