Darowiza na rzecz związku zawodowego

Pytanie:

Do jakiej kwoty może przekazać darowiznę, na rzecz działalności statutowej związku zawodowego, podmiot prowadzący działalność gospodarczą? Podmiot prowadzący działalność gospodarczą chciałby przekazać w formie darowizny pewną kwotę pieniężną na statutową działalności związku zawodowego policjantów. Jakie warunki muszą być spełnione, by darczyńca mógł odpisać tą darowiznę od podatku?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej pdof) stanowi, że od dochodu podatnik podlegający ustawie o pdof może odliczyć kwotę darowizn przekazanych na cele ogólnie ujmując społecznie pożądane wykonywane przez organizacje pożytku publicznego oraz dokonane w celu kultu religijnego. Kwota darowizny może być oczywiście dowolna, przy czym podatnik może odliczyć od dochodu kwotę darowizny w wysokości dokonanej rzeczywiście darowizny, nie więcej jednak niż kwoty stanowiącej 6 % dochodu.

Odliczeniu nie podlegają darowizny poniesione na rzecz:

 • osób fizycznych,

 • osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, prowadzących działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami.

Podatnicy, którzy korzystają z odliczenia darowizn są obowiązani wykazać w zeznaniu kwotę przekazanej darowizny, kwotę dokonanego odliczenia oraz dane pozwalające na identyfikację obdarowanego, w szczególności jego nazwę i adres. W przypadku zwrotu dokonanej darowizny, obdarowany jest obowiązany przekazać urzędowi skarbowemu informację o zwróconej podatnikowi darowiźnie, w terminie miesiąca od dnia dokonania zwrotu. Wysokość poczynionej darowizny musi być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego, a w przypadku darowizny innej niż pieniężna - dokumentem, z którego wynika wartość tej darowizny, oraz oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu.

Darowizna podlega odliczeniu od dochodu, jeżeli nie została zaliczona do kosztów uzyskania przychodów lub nie została odliczona od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Odnośnie podatników będących osobami prawnymi wymagania są takie same. Inna jest natomiast kwota darowizny podlegająca odliczeniu od dochodu. Mianowicie kwota odliczenia nie może przekroczyć 10 % dochodu.

Poza tym podatnik będący osobą fizyczną może przekazać 1-proc. podatku na organizację pożytku publicznego. Sam wybiera organizację, sam oblicza kwotę stanowiącą 1 proc. swojego rocznego podatku. Informacje na ten temat podaje swojemu urzędowi skarbowemu w zeznaniu rocznym. Szczegółowo ten sposób darowizny oraz warunki wymagane do skorzystania z ulgi zostały omówione w poradzie pod tytułem:

Oddaj 1% swojego podatku na cele charytatywne!

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

ZT Zw.Zaw Emerytó

26.1.2017 13:43:0

Re: Darowiza na rzecz związku zawodowego

Ja mam podobny problem,przy czym to mnie chcą wpłacic 1% wpisując w zeznaniu rocznym , tylko nie wiedzą czy mogą .Reprezentuję zz emerytówi i rencistów policji


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 23.8.2018

  Doradztwo zawodowe uregulowane

  Nowe rozporządzenie określa, na czym polega doradztwo zawodowe oraz jakie są jego cele na poszczególnych etapach edukacji.

 • 1.10.2018

  Staże a ZUS

  Uczniowie szkół ponadpodstawowych lub studenci do ukończenia 26 lat, którzy pobierają stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych, na które (...)

 • 18.9.2018

  Umowa zlecenie - Co musisz wiedzieć o umowie zlecenie

  Z tego tekstu dowiesz się, czym umowa zlecenie różni się od umowy o dzieło. Czy zlecenie obejmuje wyłącznie dokonywanie czynności prawnych? Czy w każdym czasie możesz wypowiedzieć umowę (...)

 • 27.9.2017

  Umowa dożywocia - Na czym polega? Jak zawrzeć umowę dożywocia?

  Nasze społeczeństwo starzeje się w tempie podobnym do istniejącego w krajach wysoko rozwiniętych. Każdego roku mniej osób pracuje na emerytury coraz większej rzeszy osób nieaktywnych (...)

 • 7.3.2016

  Jaki wypadek jest wypadkiem przy pracy?

  Wypadkiem przy pracy jest nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą, podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika (...)