Darowizna wyłącznie dla syna, nie dla żony

Pytanie:

Pragniemy przekazać synowi darowiznę pieniężną w pewnej wysokości na budowę domu. Syn ma rodzinę. Syn z synową planują wziąć kredyt na budowę domu. Chcieliśmy pewną kwotę pieniężną przekazać dla syna. W jakiej formie przekazać darowiznę, aby w razie rozwodu syn miał możliwość odzyskania tej darowizny?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Z zasady darowizna dokonana na rzecz jednego z małżonków, pomiędzy którymi zachodzi ustawowy system wspólności majątkowej małżeńskiej wchodzi w skład majątku odrębnego tego z małżonków, któremu została ona przekazana. Jednakże darczyńca może postanowić, iż wejdzie ona w skład majątku wspólnego małżonków – w takim przypadku konieczne jest wyraźne wskazanie w umowie darowizny, iż wolą darczyńcy jest aby darowizna weszła w skład majątku wspólnego małżonków.

Przedstawiona sytuacja utrudnia nieco możliwość odzyskania darowizny przez Państwa syna na wypadek ewentualnego rozwodu. Wprawdzie dokonując darowizny sumy pieniężnej (bez wskazywania, iż wolą Państwa jest, aby weszła ona w skład majątku małżonków) wejdzie ona w skład majątku odrębnego syna, przeznaczenie darowanej sumy pieniężnej na budowę domu w czasie trwania wspólności majątkowej małżeńskiej spowoduje, iż pośrednio wejdzie ona w skład majątku wspólnego małżonków. Syn bowiem dokona nakładu na majątek wspólny z majątku osobistego, a więc pieniędzy, które zostały mu darowane.

Prawo przewiduje jednak pewną możliwość odzyskania nakładów na majątek wspólny na wypadek rozwodu małżonków. Zgodnie z przepisem art. 45 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:

§ 1. Każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty, z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych na przedmioty majątkowe przynoszące dochód. Może żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczynił ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny. Nie można żądać zwrotu wydatków i nakładów zużytych w celu zaspokojenia potrzeb rodziny, chyba że zwiększyły wartość majątku w chwili ustania wspólności.
§ 2. Zwrotu dokonuje się przy podziale majątku wspólnego, jednakże sąd może nakazać wcześniejszy zwrot, jeżeli wymaga tego dobro rodziny.
§ 3. Przepisy powyższe stosuje się odpowiednio w wypadku, gdy dług jednego z małżonków został zaspokojony z majątku wspólnego.
Jak więc wynika z powyższego, w przypadku ewentualnego rozwodu i późniejszego podziału majątku wspólnego małżonków, Państwa syn będzie mógł dochodzić nakładów jaki poczynił z majątku osobistego (sumy pieniężne) na majątek wspólny. Pośrednio będzie więc mógł odzyskać wkład w majątek wspólny. Wskutek podziału majątku, przykładowo, synowi może zostać przyznany dom bądź też była żona może zostać zobowiązana do dokonania spłat.  

W zakresie formy dokonania darowizny, nie ma przeszkód aby suma pieniężna została przekazana na rachunek bankowy syna z zaznaczeniem, iż jest to darowizna. Wobec tego, iż w związku z nowelizacją ustawy o podatku od spadków i darowizn od dnia 1 stycznia 2007 roku zwolnione od podatku są darowizny dokonane na rzecz osób najbliższych jedynym wymogiem będzie obowiązek poinformowania naczelnika urzędu skarbowego o dokonanej czynności (deklaracja SD-Z1).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: