Definicja zadań publicznych

Pytanie:

"Jaka jest definicja zadań publicznych? Gdzie można ją znaleźć?"

Odpowiedź prawnika: Definicja zadań publicznych

Nie istnieją przepisy, które definiowałyby pojecie zadań publicznych. Określenie zadań, które należałoby traktować jako zadania o charakterze publicznym można znaleźć w przepisach wielu ustaw. Trudno jest więc wskazać jedną definicję obejmującą swoim zakresem wszystkie togo typu zadania. Jako przykład szeregu zadań publicznych można wskazać listę zadań własnych gminy, do których należą sprawy z zakresu:

 1. ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej, gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, 
 2. wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz, 
 3. lokalnego transportu zbiorowego,  
 4. ochrony zdrowia, 
 5. społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych, 
 6. gminnego budownictwa mieszkaniowego, 
 7. edukacji publicznej, 
 8. kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,  
 9. kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, 
 10. targowisk i hal targowych, 
 11. zieleni gminnej i zadrzewień,  
 12. cmentarzy gminnych, 
 13. porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego,, 
 14. utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, 
 15. polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej, 
 16. wspierania i upowszechniania idei samorządowej,  
 17. promocji gminy,  
 18. współpracy z organizacjami pozarządowymi,  
 19. współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw. 

Jako przykłady instytucji i organów wykonujących zadania publiczne można wskazać Bankowy Fundusz Gwarancyjny, PAN, Państwową Komisję Wyborczą, szereg agencji (Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencja Mienia Wojskowego), Urząd Dozoru Technicznego.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika