Dostęp ubezpieczyciela do informacji medycznej

Pytanie:

"Miałam wypadek. Ubezpieczyciel zażądał ode mnie jednocześnie dostarczenia pełnej dokumentacji medycznej przebiegu leczenia oraz oświadczenia, że wyrażam zgodę na zasięganie informacji o moim zdrowiu i przetwarzanie ich poprzez ubezpieczyciela w zakresie niezbędnym do likwidacji szkody. Czy skoro mam dostarczyć pełną dokumentację medyczną, to muszę także dostarczyć to oświadczenie? Czy to nie jest dublowanie się działań? Czy do ustalenia wysokości odszkodowania mogę dostarczyć kopie czy od razu powinnam przekazać dokumenty ze szpitala z pieczątką za zgodność? "

Odpowiedź prawnika: Dostęp ubezpieczyciela do informacji medycznej

Kwestie dostępu zakładu ubezpieczeń do informacji medycznej regulują art. 22 i 23 ustawy o działalności ubezpieczeniowej. zgodnie z tymi przepisami ubezpieczyciel  może uzyskać odpłatnie od podmiotów, o których mowa w art. 4 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej (np. szpital, przychodnia itp.), które udzielały świadczeń zdrowotnych ubezpieczonemu lub osobie na rzecz której ma zostać zawarta umowa ubezpieczenia, informacje o okolicznościach związanych z oceną ryzyka ubezpieczeniowego i weryfikacją podanych przez tę osobę danych o jej stanie zdrowia, ustaleniem prawa tej osoby do świadczenia z zawartej umowy ubezpieczenia i wysokością tego świadczenia, a także informacje o przyczynie śmierci ubezpieczonego, z wyłączeniem wyników badań genetycznych.  Z żądaniem przekazania tych informacji występuje lekarz upoważniony przez zakład ubezpieczeń. 

Wystąpienie zakładu ubezpieczeń o informację medyczną wymaga pisemnej zgody ubezpieczonego lub osoby na rzecz której ma zostać zawarta umowa ubezpieczenia albo jej przedstawiciela ustawowego. 

Zakłady opieki zdrowotnej są obowiązane przekazać posiadane informacje, o stanie zdrowia ubezpieczonego lub osoby na rzecz której ma zostać zawarta umowa ubezpieczenia, zakładowi ubezpieczeń, który o te informacje występuje, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty otrzymania wystąpienia zakładu ubezpieczeń o przekazanie informacji. 

Także inny zakład ubezpieczeń może, za pisemną zgodą osoby, której dane dotyczą albo jej przedstawiciela ustawowego, na pisemne żądanie innego zakładu ubezpieczeń, udostępnić temu zakładowi ubezpieczeń przetwarzane przez siebie dane osobowe, w zakresie potrzebnym do oceny ryzyka ubezpieczeniowego i weryfikacji danych podanych przez ubezpieczającego lub ubezpieczonego lub osobę na rzecz której ma zostać zawarta umowa ubezpieczenia, ustalenia prawa ubezpieczonego do świadczenia z zawartej umowy ubezpieczenia i wysokości tego świadczenia, a także do udzielenia posiadanych przez siebie informacji o przyczynie śmierci ubezpieczonego lub informacji niezbędnych do ustalenia prawa uprawnionego do odszkodowania z tytułu umowy ubezpieczenia i jego wysokości. 

Powyższe regulacja znajduje odpowiednie zastosowanie do pozyskiwania danych osoby zgłaszającej roszczenie z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Udostępnianie danych może dotyczyć informacji niezbędnych zakładowi ubezpieczeń do ustalenia prawa tej osoby do odszkodowania lub świadczenia, a także określenia jego wysokości.

Przepisy nie przewidują natomiast po Pani stronie wyraźnego obowiązku dostarczenia przez Panią ubezpieczycielowi tych dokumentów (ubezpieczyciel po wyrażeniu przez Panią zgody może to zrobić samodzielnie co wiąże się dla niego oczywiście z określonymi kosztami) . Być może jednak dostarczenie przez Panią dokumentacji przyspieszyłoby sprawę.  Oczywiście może też Pani nie wyrazić zgody na dostęp ubezpieczyciela do informacji medycznej. Nie wyrażenie tej zgody może jednak (co jest bardzo prawdopodobne) skutkować odmową wypłaty odszkodowania i będzie Pani zmuszona odchodzić swych praw w sądzie. Co do poświadczenia za zgodność z oryginałem, to nie jest ono wymagane przez przepisy. Jednak dostarczenie takich dokumentów zmniejszy ryzyko ich ewentualnego podważania przez zakład ubezpieczeń.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika