e-prawnik.pl Porady prawne

Dyżur medyczny a odszkodowanie za zwolnienie

Pytanie:

Dyrektor publicznego ZOZ rozwiązał za wypowiedzeniem umowę o pracę na czas określony z ordynatorem jednego z oddziałów szpitala (do końca umowy pozostawało jeszcze 4 lata). Ordynator uważa, iż rozwiązanie umowy było niezgodne z prawem i przed sądem domaga się odszkodowania. Ordynator dotychczas otrzymywał zmienne wynagrodzenie, gdyż oprócz podstawowej stawki i stałych dodatków również dyżurował i w zależności od ilości dyżurów były to różne kwoty w każdym miesiącu. W jaki sposób powinno zostać wyliczona wysokość ewentualnego odszkodowania? Czy mają to być 3 podstawowe pensje, czy np. średnia z trzech miesięcy?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Dyżur medyczny a odszkodowanie za zwolnienie

9.1.2008

Stosownie do przepisu art. 50 § 3 i 4 Kodeksu pracy, jeżeli wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy nastąpiło z naruszeniem przepisów o wypowiadaniu tych umów, pracownikowi przysługuje (wyłącznie) odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za czas, do upływu którego umowa miała trwać, nie więcej jednak niż za 3 miesiące.

Sposób obliczania wysokości odszkodowania reguluje Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U.1996 Nr 62 poz. 289 ze zm.). W § 2 ust. 1 pkt 2 stanowi ono, iż w celu obliczenia odszkodowania przysługującego pracownikowi w związku z rozwiązaniem umowy o pracę z naruszeniem przepisów prawa pracy (m.in. art. 50 § 4 Kodeksu pracy) stosuje się zasady obowiązujące przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop. Należy zatem stosować przepisy Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop. § 14 tegoż rozporządzenia stanowi, iż Ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy ustala się stosując zasady obowiązujące przy obliczaniu wynagrodzenia urlopowego (z pewnymi modyfikacjami).

Problemy może wywołać wynagrodzenie za dyżury. Jest to zmienny składnik wynagrodzenia, który nie został przez w/w wymienione rozporządzenie "urlopowe" wyłączony z wynagrodzenia urlopowego. Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Zdrowia z 2 listopada 2006 r., MZ-BP-P-0620-1428-2MC/06 należy je uwzględnić w podstawie wymiaru wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy w następujący sposób: wypłacone w okresie trzech miesięcy poprzedzających miesiąc urlopu (w opisanym przypadku – rozwiązania stosunku pracy) wynagrodzenie za dyżury medyczne powinno być podzielone przez sumę godzin pracy i godzin dyżurów pełnionych w tym okresie. Tak obliczone wynagrodzenie za jedną godzinę pracy należy pomnożyć przez liczbę godzin, jaką zgodnie z rozkładem czasu pracy pracownik by przepracował, gdyby w tym czasie nie korzystał z urlopu (w opisanym przypadku – przez trzy miesiące, za które należy się odszkodowanie) i kwotę tę dodać do stałych składników wynagrodzenia za miesiąc, w którym pracownik korzystał z urlopu (w opisanym przypadku – trzy miesiące).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ