e-prawnik.pl Porady prawne

Działalność gospodarcza a uprawnienia emerytalne

Pytanie:

Jestem z zawodu nauczycielką obecnie na wcześniejszej emeryturze. Chciałabym zorganizować bezpłatne kursy przygotowawcze do egzaminów gimnazjalnych i maturalnych dla niezamożnej młodzieży, finansowane z funduszy unijnych. W ten sposób zrealizowałabym swoje marzenia oraz uzyskałabym dodatkowe źródło dochodu do niewielkiej emerytury. O ile wiem w tym celu musiałabym otworzyć działalność gospodarczą lub działalność oświatową. Czy mogę otworzyć działalność gospodarczą lub działalność oświatową bez zawieszenia emerytury?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Działalność gospodarcza a uprawnienia emerytalne

20.6.2011

Ustawa Karta Nauczyciela nie reguluje w pełni problematyki uprawnień emerytalnych nauczycieli i odsyła w tej kwestii, zgodnie z art. 86 Karty, do przepisów ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (dalej u.e.r.). Zgodnie z przepisami tej ustawy, w niektórych wypadkach świadczenia wypłacane z tytułu tzw. wcześniejszej emerytury ulegają zmniejszeniu lub zawieszeniu, jeśli osoba uprawniona do wcześniejszej emerytury osiąga z innych tytułów przychody. Jednocześnie należy zauważyć, że przepisów o zawieszeniu lub zmniejszeniu świadczeń emerytalnych nie stosuje się, zgodnie z art. 103 ust. 2 u.e.r., do emerytów, którzy ukończyli 60 lat (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni), chyba że w dalszym ciągu pozostają w stosunku pracy z pracodawcą, na rzecz którego świadczyli pracę bezpośrednio przed dniem nabycia prawa do emerytury (art. 103a u.e.r.). Tym samym z chwilą osiągnięcia wieku emerytalnego, tj. 60 lat, może Pani co do zasady bez żadnych ograniczeń dodatkowo pracować.

Zgodnie z art. 104 ust. 1 u.e.r. prawo do emerytury lub renty ulega zawieszeniu lub świadczenia te ulegają zmniejszeniu w przypadku, gdy uprawniony z tytułu emerytury osiąga przychody z działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego. Za taką działalność uważa się m.in. prowadzenie pozarolniczej działalności (art. 104 ust. 2 u.e.r.).

Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych precyzyjnie określa, kiedy prawo do emerytury ulega zawieszeniu, a kiedy następuje zmniejszenie wypłacanych świadczeń emerytalnych. Pierwszą sytuację reguluje ust. 7 art. 104 u.e.r., który stanowi: Prawo do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba, ulega zawieszeniu w razie osiągania przychodu w kwocie wyższej niż 130 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

Drugą sytuację normuje natomiast ust. 8 art. 104 u.e.r. Wskazany przepis stanowi: W razie osiągania przychodu w kwocie przekraczającej 70 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, nie wyżej jednak niż 130% tej kwoty, świadczenie ulega zmniejszeniu o kwotę przekroczenia, nie większą jednak niż kwota maksymalnego zmniejszenia obowiązująca w dniu 31 grudnia 1998 r. w wysokości 24 % kwoty bazowej.

Kwota bazowa, zgodnie z art. 19 u.e.r., wynosi 100 % przeciętnego wynagrodzenia pomniejszonego o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenia społeczne, określone w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, w poprzednim roku kalendarzowym. Obecnie wynosi ona 2822,66 zł (zob. komunikat Prezesa GUS z dnia 9 lutego 2011 r., M.P. z 2011 Nr 11 poz. 121).

W świetle komunikatu Prezesa ZUS z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za I kwartał 2011 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent, od dnia 1 czerwca 2011 r. kwota przychodu odpowiadająca 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za I kwartał 2011 r. wynosi 2426,50 zł, natomiast kwota odpowiadająca 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za I kwartał 2011 r. wynosi 4506,30 zł. 

W związku z powyższym, jeżeli Pani przychód z prowadzenia działalności gospodarczej przekroczy powyższe progi, to Pani emerytura zostanie zawieszona lub wypłacane z jej tytułu świadczenia ulegną odpowiedniemu zmniejszeniu. Sam fakt jednak podjęcia prowadzenia działalności gospodarczej nie obliguje Panią do zawieszenia prawa do emerytury.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ