Działanie w celu osiągnięcia korzyści

Pytanie:

Czy niemożność racjonalnego i wiarygodnego wytłumaczenia przez dłużnika jego niewypłacalności wobec mnóstwa wierzycieli może dać wystarczającą podstawę do skutecznego oskarżenia o oszustwo? Myślę, że pewnie tak, proszę ewentualnie, jeśli to możliwe, o przytoczenie odpowiedniego art. kodeksu karnego (oprócz oczywiście samego 286 par. 1 kodeksu karnego), który to reguluje. Uściślając, chodzi mi o sytuację, gdy dłużnik "nakupował" z odroczonym terminem płatności towaru od wielu kontrahentów łącznie np. na setki tysięcy zł., a wobec komornika okazuje się niewypłacalny. Czyli nasuwa się podstawowe pytanie - jak może wytłumaczyć swoją niewypłacalność, gdzie ten towar ma?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Art. 286 kodeksu karnego stanowi, że kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Przedmiotem czynu jest mienie w szerokim tego słowa znaczeniu, czyli rzeczy ruchome, nieruchomości i wszelkie prawa majątkowe. W dyspozycji tego przepisu mieści również się zabór towaru, bez uiszczenia zapłaty za niego. Rozporządzeniem będzie każdy akt powodujący zmianę w majątku osoby pokrzywdzonej, a więc zarówno akt o skutkach rzeczowych (np. zbycie rzeczy), jak i obligacyjnych (np. zwolnienie z długu). Transakcja taka musi być jednocześnie niekorzystna, co może polegać na poniesieniu rzeczywistego uszczerbku na majątku lub na przyjęciu zobowiązań majątkowych. Powstanie szkody w mieniu nie jest koniecznym warunkiem do przyjęcia, że doszło do tak pojmowanego niekorzystnego rozporządzenia.

Przestępstwo to może być popełnione tylko w zamiarze bezpośrednim, przesądza o tym znamię czasownikowe żąda.

Zgodnie z orzeczeniem Sądu Apelacyjnego w Gdańsku działanie sprawcy polegające na zakupie towaru z zobowiązaniem się do zapłaty zań w późniejszym, umownie określonym terminie, przy zaistnieniu już w momencie tego zakupu zamiaru niedotrzymania uzgodnionego terminu zapłaty i odłożenia go na czas bliżej nieokreślony oraz uzależnienia go od ewentualnego powodzenia inwestycji dokonanych z pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży przedmiotowego towaru, jest w istocie doprowadzeniem kontrahenta do niekorzystnego rozporządzenia mieniem za pomocą wprowadzenia go w błąd, a tym samym wyczerpuje znamiona przestępstwa oszustwa.

Na tle ustawowej definicji zagarnięcia mienia zaznacza się istotna różnica między kradzieżą i przywłaszczeniem a oszustwem. O ile bowiem kradzież i przywłaszczenie zawsze prowadzą do przysporzenia korzyści majątkowej sprawcy lub komu innemu, o tyle w przypadku przestępstwa oszustwa osiągnięcie korzyści nie musi nastąpić, lecz wystarczające jest, by sprawca działał w celu osiągnięcia takiej korzyści.

Pamiętać należy i o drugiej stronie medalu, to znaczy z uwagi na brak pieniędzy w obrocie gospodarczym, powszechną praktyką były transakcje z odroczonym terminem płatności, dzięki czemu osoby nie posiadające większej ilości gotówki mogły sprzedawać zakupiony towar i potem za niego zapłacić. Wielu nieuczciwych przedsiębiorców wykorzystywało to, aby wyłudzić towar. Nie można jednak z góry zakładać, że każdy kto dokonywał takich transakcji, miał zamiar oszukania kontrahenta. Ten zamiar powinien ustalić organ ścigania (prokuratura, policja), a gdy zawiadamiający się z tym nie zgodzi może to zaskarżyć zażaleniem do prokuratora nadrzędnego - gdy ten się nie zgodzi to przesyła sprawę do Sądu.

Reasumując przestępstwo oszustwa zachodzi, gdy sprawca działa w celu osiągnięcia korzyści. Ten cel musi zostać wykazany, aby można było sprawcy przypisać, że popełnił przestępstwo. Z samych okoliczności sprawy może wynikać, że sprawca działa w tymże właśnie celu np. notoryczność działania mimo już istniejącej niewypłacalności.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (2)

e-prawnik.pl

9.1.2014 0:22:31

Re: Działanie w celu osiągnięcia korzyści

Proszę dokładnie opisać swoją sytuację tutaj: e-prawnik.pl/zamow-opinie/. W ciągu kilku godzin prześlemy wycenę porady. Sama wycena jest bezpłatna i nie zobowiązuje do zamówienia porady.

leszek

9.1.2014 0:16:58

Re: Działanie w celu osiągnięcia korzyści

Czy renciste który dorabia do renty/ druki RMUA dostarczano do zus miesiąc w m-c.i przekroczył limity zarobków a zus nie reagował przez 6 lat,gdy się obudził podał mnie do sądu karnego o wyłudzenie renty-czyn z art.286p.1kk w zw.z art.12 kk z ządanim zwrotu jej za 6 lat.Czy jest to możliwe/złamanie ustawy o rentach-3 letni okres dochodzenia /

Pokaż wszystkie komentarze (2)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: