Egzekucja na podstawie aktu notarialnego

Pytanie:

Posiadam tytuł egzekucyjny nadany aktowi notarialnemu przez sąd. Czy komornik będzie mógł zlicytować przedmiotową nieruchomość (gospodarstwo rolne)? Czy też nadal istnieją prawne przeszkody tej formy egzekucji, umożliwiające dłużnikowi skuteczne się jej przeciwstawienie i dalej granie wierzycielowi na przysłowiowym nosie!

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Do wszczęcia egzekucji prowadzonej przez komornika sądowego konieczny jest tytuł wykonawczy. Tytułem wykonawczym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Z kolei tytułem egzekucyjnym może być: 1) orzeczenie sądu prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu, jak również ugoda zawarta przed sądem; 2) wyrok sądu polubownego lub ugoda zawarta przed takim sądem; 3) inne orzeczenia, ugody i akty, które z mocy ustawy podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej; 4) akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej lub uiszczenia innych rzeczy zamiennych, ilościowo w akcie oznaczonych, albo też obowiązek wydania rzeczy indywidualnie oznaczonej, gdy termin zapłaty, uiszczenia lub wydania jest w akcie wskazany. 5) akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej do wysokości w akcie wprost określonej albo oznaczonej za pomocą klauzuli waloryzacyjnej, gdy akt określa warunki, które upoważniają wierzyciela do prowadzenia przeciwko dłużnikowi egzekucji na podstawie tego aktu o całość lub część roszczenia, jak również termin, do którego wierzyciel może wystąpić o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności. W związku z powyższym, jeżeli wierzyciel posiada tytuł wykonawczy o którym mowa powyżej, możliwe staje się wszczęcie postępowania egzekucyjnego przeciwko osobie dłużnika. Jeżeli więc w posiadaniu wierzyciela znajduje się akt notarialny zaopatrzony przez sąd w klauzulę wykonalności, wierzyciel ten może złożyć do komornika wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego. We wniosku tym należy wskazać tytuł wykonawczy oraz sposób egzekucji (czy egzekucja z ruchomości, wynagrodzenia za płacę, z oznaczonej nieruchomości).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY