Egzekucja z unijnych dopłat dla rolników

Pytanie:

Rolnik otrzymuje dopłaty obszarowe z tytułu posiadanej ziemi. W tym celu posiada rachunek bankowy, na który kwota dopłaty jest przekazywana z Agencji. Przeciwko rolnikowi jest prowadzona egzekucja i został zajęty rachunek bankowy, na który wpłyną dopłaty obszarowe. Jedynym sposobem wypłaty dopłat jest przelanie ich na rachunek bankowy. Czy w związku z tym komornik może dokonać zajęcia środków, które wpłyną na rachunek jako dopłaty? Czy też te dopłaty nie podlegają zajęciu nawet, jeżeli znajdują się na rachunku? Czy bank może przekazać kwoty dopłaty do komornika, czy też powinien odmówić ich przekazania gdyż nie podlegają one zajęciu jako dopłaty czyli dotacje? Czy w przypadku przekazania przez bank tych kwot komornikowi rolnik może domagać się od banku pomimo tego wypłaty kwot otrzymanych dopłat-dotacji?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 11c ustawy o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, należności ustalane w drodze decyzji administracyjnej lub wierzytelności wynikające z umów cywilnoprawnych z tytułów płatności określonych w odrębnych przepisach, realizowanych przez Agencję ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz środków krajowych przeznaczonych na ich współfinansowanie, nie podlegają zajęciu na podstawie przepisów ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Przepis ten, zakładając, w założeniu, że ustawodawcy chodziło o ochronę otrzymywanych przez rolników dotacji przed egzekucją,  byłby nieudolnie sformułowany, mówi on bowiem nie o wyłączeniu kwot uzyskanych z dotacji od egzekucji (tak jak przepisy kpc dotyczące, np. sum przyznanych przez Skarb Państwa na specjalne cele, które nie podlegają egzekucji), lecz jedynie o zakazie zajmowania wierzytelności z tytułu dopłat. W tym miejscu należy jednak podnieść, że zgodnie z informacjami płynącymi z  Ministerstwa Sprawiedliwości, wprowadzenie art. 11c nie miało uniemożliwiać komornikowi zajęcie pieniędzy, znajdujących się na rachunku bankowym rolnika, pochodzących z dopłat, lecz zapewnić, zgodnie z założeniami rozporządzenia unijnego, przekazanie przez Agencję środków pochodzących z dopłat na rachunek rolnika.

Zakaz zajęcia wierzytelności oznacza, że komornik nie może się domagać, by dana wierzytelność wpłynęła bezpośrednio do niego. Jednakże, z chwilą wpływu pieniędzy z dotacji na rachunek bankowy rolnika, przestaje on mieć wierzytelność dotyczącą dopłaty, a zaczyna mieć wierzytelność w stosunku do banku o wypłatę kwot zgromadzonych na tym rachunku. Wypłacie takiej stoi jednak na przeszkodzie zakaz wypłat wynikający z komorniczego zajęcia środków zgromadzonych na rachunku bankowym dłużnika. Na wypłatę taką nie pozwalają również przepisy dotyczące egzekucji z rachunków bankowych, które w art. 890 § 2 kpc wskazują jakich kwot nie dotyczy zakaz wypłat z zajętego rachunku bankowego. Wśród kwot, których nie dotyczy zajęcie rachunku bankowego nie ma kwot otrzymanych w ramach dotacji. W literaturze przedmiotu wskazuje się, że przepisy dotyczące wyłączenia czy ograniczeń egzekucji należy traktować jako wyjątek od zasady, a przepisów ograniczających czy tez wyłączających egzekucje nie należy traktować rozszerzająco. W związku z powyższym omawiany na wstępie przepis nie chroni rolnika przez egzekucją z rachunku bankowego, na który wpłynęła już kwota uzyskana z dopłaty.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Anna

24.4.2015 13:44:22

Re: Egzekucja z unijnych dopłat dla rolników

?Ze względu na niejasny stan normatywny, ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie ustawy z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw i która dotyczy wyłączenia spod egzekucji środków otrzymanych z dopłaty unijnej. Nowela ma zresztą szersze znaczenie i obejmuje wszystkich beneficjentów, nie tylko rolników? tak piszą na poradnik.wfirma.pl


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 6.3.2013

  Dopłaty w spółce z o.o.

  Kodeks spółek handlowych przewiduje możliwość ustanowienia w umowie spółki z o.o. obowiązku wspólników do wniesienia dopłat do spółki. W doktrynie podkreśla się, że jest to element osobowy (...)

 • 31.3.2017

  Zmiany w ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

  Nowelizacja ma na celu zmianę sposobu wyliczania wysokości dopłat z budżetu państwa do składek ubezpieczenia, aby zapewnić jak największej grupie producentów rolnych dostęp do ubezpieczeń (...)

 • 29.9.2018

  Więcej rolników będzie mogło ubezpieczyć swoje uprawy od suszy

  Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich wraz z projektem uchwały Rady Ministrów w sprawie udzielenia zgody na (...)

 • 10.6.2018

  „Mieszkanie na start” - nowy pomysł rządu!

  Od początku 2019 roku ma ruszyć system dopłat do czynszu dla pierwszych najemców nowych mieszkań i mieszkań w budynkach poddanych rewitalizacji w ramach współpracy inwestorów (...)

 • 22.7.2018

  Dopłaty do czynszu już w przyszłym roku

  Od 2019 roku ruszy system dopłat do czynszu dla pierwszych najemców nowo wybudowanych mieszkań i mieszkań w budynkach poddanych rewitalizacji w ramach współpracy inwestorów z gminami. (...)