e-prawnik.pl Porady prawne

Elementy składowe wniosku, zgłaszającego wierzytelność w postępowaniu upadłościowym

Pytanie:

Jakie elementy powinien zawierać wniosek, w którym zgłaszana jest wierzytelność w postępowaniu upadłościowym?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Elementy składowe wniosku, zgłaszającego wierzytelność w postępowaniu upadłościowym

18.7.2011

Wniosek powinien zawierać:

1. Wskazanie zgłaszającego wierzytelność.

2. Wskazanie upadłego.

3. Dochodzoną wierzytelność należy wymienić z rozbiciem na należność główną, odsetki za okres przed ogłoszeniem upadłości oraz odsetki za okres ostatniego roku przed ogłoszeniem upadłości od dnia wymagalności do dnia ogłoszenia upadłości oraz odsetki za okres poprzedzający ostatni rok przed ogłoszeniem upadłości od dnia wymagalności. W zgłoszeniu należy też podać inne należności uboczne- np. kary umowne, koszty związane z dochodzeniem należności głównej (w szczególności koszty postępowania, w tym koszty egzekucji, jeśli ta się toczyła).  Należność odsetkowa powinna być wskazana kwotowo, w konkretnej wysokości, a nie w postaci stopy procentowej, czy wskazania, że chodzi o odsetki ustawowe.

4.  Kategorie, do których poszczególne wierzytelności należą.

5. Zamieścić wzmiankę, czy wierzytelności te zostały zabezpieczone.

6. Stan prawny- wskazać należy, na jakim etapie znajduje się dochodzenie przez należności od dłużnika- jeżeli co do wierzytelności toczy się postępowanie sądowe lub administracyjne.

7. Do zgłoszenia wierzytelności należy dołączyć oryginał lub poświadczony (przez notariusza lub radcę prawnego lub adwokata, będącego pełnomocnikiem wierzyciela) odpis dokumentu.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ