Fałszywe oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Pytanie:

Jakiego rodzaju odpowiedzialność grozi osobie, która złożyła fałszywe oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w postępowaniu przed sądem administracyjnym?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Takiego rodzaju postępowanie jest przestępstwem z przepisu art. 233 Kodeksu karnego. Jak wskazuje wspomniany przepis Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.


W tej kwestii wypowiadał się także Naczelny Sąd Administracyjny:

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 maja 2009 r. II OSK 680/2008

 

TEZA

Od dnia 11 lipca 2003 r., tj. wejścia w życie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane i zmianie niektórych ustaw (Dz. U. 2003 r. Nr 80 poz. 718) obowiązuje regulacja prawna, zgodnie którą zamiast dotychczasowego wykazania się prawem do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, przewidziane jest złożenie oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Oświadczenie to jest składane pod rygorem odpowiedzialności karnej (art. 233 k.k.). Organ administracji nie ma, co do zasady, kompetencji do tego by badać prawdziwość złożonego oświadczenia w tym przedmiocie. Gdy organ nabierze wątpliwości do oświadczenia powinien zwrócić się do organów ścigania by zbadały prawdziwość oświadczenia w kontekście odpowiedzialności karnej za fałszywe oświadczenie.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 3.7.2009

  Jak uzyskać pozwolenie na budowę?

  Pozwolenie na budowę jest decyzją administracyjną, na podstawie której można rozpocząć roboty budowlane. Zanim jednak wniesie się wniosek o wydanie pozwolenia na budowę należy uzyskać (...)

 • 22.6.2012

  Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego

  Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wymaga zgłoszenia właściwego organu. Co to jest zmiana sposobu użytkowania? Czy w razie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego (...)

 • 9.5.2018

  Procedury budowlane

  Co do zasady roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę. Prawo budowlane zawiera jednak katalog inwestycji, które można realizować na podstawie (...)

 • 19.2.2008

  Na jakich warunkach następuje zwrot VAT za materiały budowlane?

  Aby mieć prawo do omawianego zwrotu, osoby fizyczne muszą spełniać także następujące warunki: poniesione wydatki mają udokumentowane fakturami VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów (...)

 • 5.3.2019

  Łatwiejsza legalizacja „starych” samowoli budowlanych?

  MIiR pracuje nad nowelizacją prawa budowlanego. Część zmian dotyczy „starych” samowoli budowlanych. MIiR chce wprowadzić prostą procedurą dla samowoli nie zagrażających bezpieczeństwu, (...)