Hipoteka na nieruchomości dłużnika w upadłości

Pytanie:

Czy możliwe jest ustanowienie hipoteki na nieruchomości dłużnika, który ma zatwierdzony prawomocnie układ? Co jest podstawą wpisu hipoteki i jakie dokumenty należy złożyć do wniosku o wpis hipoteki, jaka to ma być hipoteka (przymusowa czy zwykła)?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Aby odpowiedzieć na to pytanie należy nakreślić przynajmniej w ogólności jakie skutki wywiera postępowanie układowe oraz samo zawarcie układu. W toku postępowania układowego obowiązują ograniczenia dłużnika co do zarządzania i rozporządzania majątkiem (wynikają one albo z samych przepisów, albo z osobnych zarządzeń sądu). Wszystkie te ograniczenia przestają obowiązywać z dniem uprawomocnienia się postanowienia zatwierdzającego układ. Z opisu stanu faktycznego wynika, iż z taką sytuacją mamy tu do czynienia - układ został już zatwierdzony. Z dniem uprawomocnienia się postanowienia zatwierdzającego układ, dłużnik odzyskuje całkowitą zdolność zarządzania i rozrządzania swoim majątkiem. Nic więc nie stoi na przeszkodzie, by ustanowić hipotekę na nieruchomości dłużika (zakładając, iż dłużnik zdaje sobie sprawę, jakie konsekwencje poniesie, jeżeli nie dotrzyma postanowień układu, a czynności tej - ustanowieniehipoteki =- dokona z pokrzywdzeniem swoich wierzycieli). Zakładamy, iż chodzi o hipotekę ustanowioną na rzecz innej osoby niż wierzyciel spośród wierzycieli układowych. Obciążenie nieruchomości hipoteką dokonuje się w celu zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności. Na jej mocy wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości bez względu na to, czyją stała się własnością, i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela nieruchomości. W opisanym przypadku z całą pewnością chodzi o ustanowienie hipoteki zwykłej, gdyż hipotekę przymusową stosuje się w ściśle określonych prawem przypadkach. O tym, jak ustanowić hipotekę więcej w poradzie Co to jest hipoteka i jak ją ustanowić?

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Patrowicz

2.11.2013 15:23:1

Re: Hipoteka na nieruchomości dłużnika w upadłości

Mariusz PATROWICZ


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY