Jak odzyskać pieniądze za wymianę okien?

Pytanie:

"Przez trzy lata wynajmowałam mieszkanie. Przez rok czasu negocjowałam z właścicielem mieszkania o wymianę okien, które dość że były stare, to jeszcze nieszczelne. W końcu poszłam z nim na ugodę, że ja wymienię okna na swój koszt, On natomiast odda mi pieniądze z chwilą kiedy będę się wyprowadzać. Najemca nie dotrzymał słowa i nie oddał mi pieniędzy (za dwa okna wydałam 2500 złotych). Niestety nie spisałam z nim żadnej umowy, wszystko było załatwiane na słowo. Jakie mam szansę odzyskać moje pieniądze? "

Odpowiedź prawnika: Jak odzyskać pieniądze za wymianę okien?

Niniejsza opinia prawna została sporządzona w oparciu o ustawę z dnia 23 kwietnia

1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).

Wzięty został również pod uwagę aktualny stan orzecznictwa polskich sądów

powszechnych oraz wskazania doktryny w zakresie istotnym dla treści tej opinii.

Rozważając niniejszy stan faktyczny w pierwszej kolejności należy wskazać na dwa

przepisy z kodeksu cywilnego regulujące ciążący na wynajmującym obowiązek utrzymania

wynajmowanej rzeczy w dobrym stanie oraz jej naprawy.

Mianowicie art. 662 § 1 mówi, iż wynajmujący powinien wydać najemcy rzecz w

stanie przydatnym do umówionego użytku i utrzymywać ją w takim stanie przez czas trwania

najmu.

Jak czytamy w publikacji „Komentarz do niektórych przepisów ustawy - Kodeks

cywilny, Ochrona praw lokatorów i najem lokali mieszkalnych”, autor: Bończak-Kucharczyk

E., opublikowanej w ABC 2011, artykuł 662 § 1 kodeksu cywilnego dotyczy obowiązku

wynajmującego, jakim jest oddanie najemcy rzeczy do używania, przy czym stanowi, że

przedmiot najmu powinien być wydany najemcy w stanie przydatnym do umówionego

użytku (tj. wykorzystywania przedmiotu najmu zgodnie z określonym w umowie celem lub

przeznaczeniem rzeczy wynajmowanej). Ponadto przepis ten nakłada na wynajmującego

obowiązek utrzymywania rzeczy wynajmowanej w stanie nadającym się do umówionego

użytku przez cały czas trwania umowy najmu.

Roszczenia najemcy lokalu o zwrot nakładów koniecznych, które zgodnie z art. 662 §

1 i art. 663 kodeksu cywilnego obciążają wynajmującego, przedawniają się po upływie roku

od dnia zwrotu rzeczy. Upływ rocznego terminu nie przeszkadza jednak dochodzeniu

odszkodowania za szkodę poniesioną na skutek nienależytego wykonania przez

wynajmującego obowiązku wydania rzeczy najemcy w stanie przydatnym do umówionego

użytku – tak wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 16 stycznia 1991 r., sygnatura akt I CR

776/90, OSP 1992, z. 5, poz. 108.

Obowiązek utrzymywania rzeczy w stanie przydatnym do umówionego użytku przez

cały czas trwania umowy najmu obejmuje dokonywanie napraw, remontów i ponoszenie

nakładów na przedmiot najmu – z wyjątkiem tych, które obciążają najemcę (drobne nakłady

połączone ze zwykłym używaniem rzeczy). W ramach tego obowiązku wynajmujący ma

także wymienić zużyte, zniszczone lub uszkodzone elementy przedmiotu najmu (dotyczy to

również przynależności) – por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 marca 1997 r., sygnatura

akt II CKN 25/97, LEX nr 56808.

Nieprzydatna do umówionego użytku jest rzecz dotknięta wadą prawną lub fizyczną.

Ponadto, jak wyjaśnił Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z dnia 7 października 1992 r., sygnatura akt I ACr 498/92, OSA 1993, z. 6, poz. 38: „Wydanie przez wynajmującego

przedmiotu najmu w stanie stwarzającym niebezpieczeństwo dla najemcy lub innych osób

upoważnionych (zaproszonych) przez najemcę do pobytu w wynajętym lokalu uzasadnia

odpowiedzialność wynajmującego za niezapewnienie bezpieczeństwa tym osobom".

Natomiast art. 663 kodeksu cywilnego ma brzmienie: jeżeli w czasie trwania najmu

rzecz wymaga napraw, które obciążają wynajmującego, a bez których rzecz nie jest przydatna

do umówionego użytku, najemca może wyznaczyć wynajmującemu odpowiedni termin do

wykonania napraw. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu najemca może

dokonać koniecznych napraw na koszt wynajmującego.

W powołanym powyżej komentarzu znajdujemy wyjaśnienie tego przepisu. Określa

on po pierwsze charakter napraw koniecznych – są to takie naprawy, bez których rzecz nie

jest przydatna do umówionego użytku i które obciążają wynajmującego, gdyż to na nim

spoczywa obowiązek wydania najemcy przedmiotu najmu w stanie przydatnym do

umówionego użytku i utrzymywania go w takim stanie przez cały czas trwania najmu. Należy

jednak przypomnieć, że obowiązek ten ma charakter względny, strony mogą bowiem w

umowie najmu zawrzeć inne postanowienia na ten temat.

umowie najmu zawrzeć inne postanowienia na ten temat.

Zgodnie z omawianym przepisem, jeżeli podczas trwania najmu przedmiot najmu

wymaga napraw obciążających wynajmującego, bez których nie jest przydatny do

umówionego użytku, to najemca może mu wyznaczyć odpowiedni termin do wykonania

napraw, a po bezskutecznym upływie tego terminu może sam dokonać niezbędnych napraw

na koszt wynajmującego. Z tak sformułowanego przepisu wynika po pierwsze, że nie dotyczy

on sytuacji w chwili wydawania najemcy przedmiotu najmu (jeśli wtedy rzecz nie nadaje się

do umówionego użytku), ale dotyczy sytuacji, kiedy w okresie najmu rzecz stała się

(niezależnie od przyczyny) niezdatna do umówionego użytku. Po drugie, komentowany

przepis nakazuje, by termin wyznaczony wynajmującemu na dokonanie naprawy był

odpowiedni. Powinien on być więc zależny od rodzaju naprawy i istniejących możliwości

technicznych, ale też organizacyjnych. W zasadzie najemca nie powinien dochodzić od

wynajmującego wykonania naprawy w terminie nieodpowiednim.Po trzecie, z omawianego

przepisu wynika, że jeśli to najemca ma wykonać naprawę (zamiast wynajmującego), choć na

jego koszt, to najpierw najemca sam pokryje koszt naprawy (jako zleceniodawca lub ewentualnie wykonawca zakupujący materiały itd.), a dopiero później będzie dochodził

zwrotu poniesionych wydatków od wynajmującego.

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 19 marca 1975 r., sygnatura akt III CZP 13/75,

OSNC 1976, nr 2, poz. 25, uznał, iż najemca, który na podstawie art. 663 kodeksu cywilnego

dokonał niezbędnych napraw na koszt wynajmującego, może potrącić swoją wierzytelność z

tego tytułu z wierzytelnością wynajmującego.

Jeżeli najemca dokona koniecznych napraw przedmiotu najmu bez wyznaczenia

wynajmującemu terminu na ich wykonanie, może on ewentualnie dochodzić od

wynajmującego zwrotu nakładów na podstawie przepisów o prowadzeniu cudzych spraw bez

zlecenia (zob. art. 752 i następne kodeksu cywilnego). Takie zachowanie naraża jednak

najemcę na zarzut, że wynajmujący wykonałby naprawę taniej lub bardziej celowo – tak

orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 28 lutego 1959 r., sygnatura akt IV CR 425/58, OSP

1960, z. 12, poz. 326.

Przepis art. 663 kodeksu cywilnego ma zastosowanie także do najmu lokali, ale – jak

wyjaśnił Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 29 czerwca 2005 r., sygnatura akt V CK 751/04,

Monitor Prawniczy 2005, nr 17, poz. 828 – sąd ma obowiązek dokonać oceny, jaki charakter

miały poniesione przez najemcę lokalu nakłady.

Wnioski

Reasumując powyższe rozważanie prawne należy uznać, iż w sytuacji, kiedy

wynajmujący nie chce dobrowolnie zwrócić Pani równowartości poniesionych przez Panią

nakładów koniecznych na lokal w postaci zapłaty za wymianę okien, celowym rozwiązaniem

byłoby złożenie do sądu cywilnego stosownego pozwu o zapłatę przeciwko wynajmującemu.

Jeżeli wada w postaci nieszczelnych okien istniała od początku trwania umowy – podstawą

powództwa będzie art. 662 § 1 kodeksu cywilnego, natomiast jeżeli powstała ona w trakcie

trwania umowy – art. 663 kodeksu cywilnego. Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika