e-prawnik.pl Porady prawne

jakie dokumenty są potrzebne do rejestracji spółki jawnej?

Pytanie:

Witam, jakie dokumenty są potrzebne do rejestracji spółki jawnej?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: jakie dokumenty są potrzebne do rejestracji spółki jawnej?

15.6.2015

Niniejsza opinia prawna zawiera następujące wzory: 

1. wzór umowy spółki jawnej,  2. wszystkie formularze niezbędne do zarejestrowania spółki jawnej w KRS, w tym formularze zgłoszenia do Urzędu Statystycznego, ZUS i US wraz z wymaganymi załącznikami - niewypełnione,  3. Wzory dokumentów, które należy załączyć do wniosku o wpis w KRS z zaznaczeniem, które z nich wymagają sporządzenia w formie aktu notarialnego lub z podpisami notarialnie poświadczonymi,  4. Informacje o opłatach, jakie należy uiścić od wniosku o wpis spółki do KRS. w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2000 r. nr 94 poz. 1037 ze zm., dalej k.s.h.), ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity: Dz. U. 2013 poz. 1203, dalej u.k.r.s.), poglądy doktryny oraz aktualne orzecznictwo sądów polskich. 

1. Wzór umowy spółki jawnej

Umowa spółki jawnej powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności, a zmiana jej postanowień wymaga zgody wszystkich wspólników, chyba że umowa stanowi inaczej. Jeżeli umowa spółki przewiduje wniesienie wkładu w postaci nieruchomości, należy ją wówczas zawrzeć w formie aktu notarialnego. Obligatoryjnie umowa spółki jawnej powinna zawierać:  1) firmę i siedzibę spółki;  2) określenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika i ich wartość;  3) przedmiot działalności spółki;  4) czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony. Poniżej wzór umowy z uzupełnienie co do danych firmy, danych wspólników, określenia wkładów i ich wartości oraz czasu trwania spółki, jak również o inne dane wskazane na czewono. Wzór umowy również w osobnym pliku („umowa”).

Umowa spółki jawnej 

zawarta w [miejscowość] dnia [data] między [dane osobowe wspólnika] , i [dane osobowe wspólnika], o następującej treści:

§ 1  [imię i nazwisko wspólnika] i [imię i nazwisko wspólnika] zawiązują spółkę jawną zgodnie z art. 22 i nast. ksh.  § 2  Firma spółki będzie brzmiała: [firma]  § 3  Siedzibą spółki jest [miejscowość].  § 4  [imię i nazwisko wspólnika] tytułem wkładu wnosi do spółki [określenie wkładu oraz jego wartości]. [imię i nazwisko wspólnika] tytułem wkładu wnosi do spółki [określenie wkładu oraz jego wartości].  § 5  Przedmiotem działalności spółki jest [przedmioty działalności zgodnie z PKD].  § 6  Prawo reprezentowania spółki przysługuje [prawo reprezentacji, np. dla każdego ze wspólników samodzielnie].  § 7  Spółka zostaje zawarta na czas [wskazanie czasu na jaki zawarto umowę spółki]. Każdy wspólnik ma prawo wypowiedzieć spółkę na sześć miesięcy przed końcem roku obrotowego.  § 8  Rok bilansowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.  § 9 Udziały wspólników w majątku spółki, w zyskach i stratach spółki są równe [ewentualnie inne ustalenie udziałów].  § 10  Wspólnicy zobowiązani są pracować na rzecz spółki przy dołożeniu należytej staranności. Za prace te wspólnikom nie przysługuje wynagrodzenie [ewentualnie np. prawo do pobierania zaliczek z zysków spółki]. § 11  Wspólnikom nie wolno zajmować się interesami konkurencyjnymi pod rygorem naprawy wyrządzonej tym szkody.  § 12  W sprawach wewnętrznych spółki wspólnicy decydują w drodze uchwał podejmowanych jednomyślnie. Zatrudnianie pracowników należy do wspólników łącznie. Wypowiedzenia umowy dokonać może każdy ze wspólników z osobna.  § 13  Za zobowiązania spółki wobec osób trzecich wspólnicy odpowiadają całym swoim majątkiem solidarnie ze sobą i spółką.  § 14  Zbycie przez wspólnika udziału lub też praw wynikających z umowy spółki bez zgody pozostałych wspólników albo przybranie sobie bez zgody spółki nowego wspólnika jest wobec spółki bezskuteczne.  § 15  Spółka może zakładać oddziały, filie i zakłady, o czym muszą zadecydować wspólnicy jednomyślnie. § 16  Spółka będzie prowadzić księgowość zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.  § 17  Rozwiązanie spółki następuje: a) gdy jednomyślnie wspólnicy postanowią rozwiązać spółkę, b) w przypadku ogłoszenia upadłości spółki, c) gdy rozwiązanie spółki orzeczone będzie wyrokiem sądowym.  § 18  Rozwiązania spółki nie powoduje śmierć któregoś ze wspólników. Na jego miejsce wchodzą spadkobiercy zmarłego.  § 19  Rozwiązanie spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji.[20] Likwidator będzie zawsze jeden. Będzie nim jeden ze wspólników ustanowiony w drodze uchwały wspólników. W toku likwidacji wspólnicy nie mogą być pociągani do żadnych świadczeń na rzecz spółki.  § 20  Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej.  § 21  W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie postanowienia kodeksu spółek handlowych.  § 22  Strony postanawiają, że w przypadku wszelkich sporów wynikających z prowadzenia spółki wspólnicy będą dążyć do ugody.  § 23  Koszty niniejszej umowy ponoszą wspólnicy w częściach równych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ........................................... [podpisy] 2. Formularze niezbędne do zarejestrowania spółki jawnej w KRS, w tym formularze zgłoszenia do Urzędu Statystycznego, ZUS i US wraz z wymaganymi załącznikami oraz    3. Wzory dokumentów, które należy załączyć do wniosku o wpis w KRS z zaznaczeniem, które z nich wymagają sporządzenia w formie aktu notarialnego lub z podpisami notarialnie poświadczonymi,

Każdy wspólnik spółki jawnej ma prawo i obowiązek zgłoszenia spółki do rejestru, ale nie jest konieczne, by zgłoszenia dokonali łącznie wszyscy wspólnicy. W sprawach rejestrowych wyłącznie właściwy do rozpoznania wniosku jest sąd rejonowy właściwy ze względu na siedzibę podmiotu, którego wpis dotyczy (sąd rejestrowy). W celu dokonania rejestracji spółki w KRS należy złożyć następujące formularze:  1. W1 – formularz podstawowy (w treści formularza należy zaznaczyć właściwe składane formularze dodatkowe w odpowiedniej ilości, jak poniżej); 2. WB - określający dane wspólników (na jednym formularzu jest miejsce na trzech wspólników);  3. WM - klasyfikujący przedmiot działalności spółki;  4. WK - wskazujący wspólników uprawnionych do reprezentowania spółki (na jednym formularzu jest miejsce na dwie osoby). Załączamy wzory wymienionych formularzy do wypełnienia - należy złożyć je w jednym egzemplarzu do sądu rejestrowego (w oryginale) z podpisem co najmniej jednego wspólnika.  Do wniosku należy dołączyć:  1. umowę spółki – jeden egzemplarz;  2. list wspólników ze wskazaniem danych osobowych oraz miejsca zamieszkania wraz z adresem – jeden egzemplarz – załączamy wzór „lista wspólników”; 3. lista osób uprawnionych do reprezentacji spółki ze wskazaniem danych osobowych oraz miejsca zamieszkania wraz z adresem, nawet jeżeli są to tylko Ci sami wspólnicy – jeden egzemplarz – załączamy wzór „lista osób uprawnionych do reprezentacji spółki”;  4. wzory podpisów osób uprawnionych do reprezentacji (poświadczonych u notariusza - należy udać się do notariusza i sporządzić dokument z wzorami podpisów powyższych osób a następnie uzyskać poświadczenie od notariusza;  5. wypełnione wnioski RG-1, NIP-2 oraz ZUS-ZPA – po jednym egzemplarzu;  6. dokument potwierdzający uprawnienie do spółki z lokalu lub nieruchomości, w których znajduje się jej siedziba – umowa najmu, użyczenia lub akt własności – w jednym egzemplarzu; 7. potwierdzenie uiszczenia opłat za wpis i ogłoszenie w Monitorze Sądowym I Gospodarczym, chyba że będą one płacone w kasie sądu. 4. Informacje o opłatach, jakie należy uiścić od wniosku o wpis spółki do KRS. 1. opłata od wpisu do rejestru przedsiębiorców – 500 zł;  2. za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – 100 zł 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ