jakie dokumenty są potrzebne do rejestracji spółki jawnej?

Pytanie:

"Witam, jakie dokumenty są potrzebne do rejestracji spółki jawnej? "

Odpowiedź prawnika: jakie dokumenty są potrzebne do rejestracji spółki jawnej?

Niniejsza opinia prawna zawiera następujące wzory: 

1. wzór umowy spółki jawnej, 
2. wszystkie formularze niezbędne do zarejestrowania spółki jawnej w KRS, w tym formularze zgłoszenia do Urzędu Statystycznego, ZUS i US wraz z wymaganymi załącznikami - niewypełnione, 
3. Wzory dokumentów, które należy załączyć do wniosku o wpis w KRS z zaznaczeniem, które z nich wymagają sporządzenia w formie aktu notarialnego lub z podpisami notarialnie poświadczonymi, 
4. Informacje o opłatach, jakie należy uiścić od wniosku o wpis spółki do KRS. w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2000 r. nr 94 poz. 1037 ze zm., dalej k.s.h.), ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity: Dz. U. 2013 poz. 1203, dalej u.k.r.s.), poglądy doktryny oraz aktualne orzecznictwo sądów polskich. 

 

1. Wzór umowy spółki jawnej

Umowa spółki jawnej powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności, a zmiana jej postanowień wymaga zgody wszystkich wspólników, chyba że umowa stanowi inaczej. Jeżeli umowa spółki przewiduje wniesienie wkładu w postaci nieruchomości, należy ją wówczas zawrzeć w formie aktu notarialnego. Obligatoryjnie umowa spółki jawnej powinna zawierać: 
1) firmę i siedzibę spółki; 
2) określenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika i ich wartość; 
3) przedmiot działalności spółki; 
4) czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony. Poniżej wzór umowy z uzupełnienie co do danych firmy, danych wspólników, określenia wkładów i ich wartości oraz czasu trwania spółki, jak również o inne dane wskazane na czewono. Wzór umowy również w osobnym pliku („umowa”).

Umowa spółki jawnej 

zawarta w [miejscowość] dnia [data] między [dane osobowe wspólnika] , i [dane osobowe wspólnika], o następującej treści:

§ 1 
[imię i nazwisko wspólnika] i [imię i nazwisko wspólnika] zawiązują spółkę jawną zgodnie z art. 22 i nast. ksh. 
§ 2 
Firma spółki będzie brzmiała: [firma
§ 3 
Siedzibą spółki jest [miejscowość]. 
§ 4 
[imię i nazwisko wspólnika] tytułem wkładu wnosi do spółki [określenie wkładu oraz jego wartości]. [imię i nazwisko wspólnika] tytułem wkładu wnosi do spółki [określenie wkładu oraz jego wartości]. 
§ 5 
Przedmiotem działalności spółki jest [przedmioty działalności zgodnie z PKD]. 
§ 6 
Prawo reprezentowania spółki przysługuje [prawo reprezentacji, np. dla każdego ze wspólników samodzielnie]. 
§ 7 
Spółka zostaje zawarta na czas [wskazanie czasu na jaki zawarto umowę spółki]. Każdy wspólnik ma prawo wypowiedzieć spółkę na sześć miesięcy przed końcem roku obrotowego. 
§ 8 
Rok bilansowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. 
§ 9
Udziały wspólników w majątku spółki, w zyskach i stratach spółki są równe [ewentualnie inne ustalenie udziałów]. 
§ 10 
Wspólnicy zobowiązani są pracować na rzecz spółki przy dołożeniu należytej staranności. Za prace te wspólnikom nie przysługuje wynagrodzenie [ewentualnie np. prawo do pobierania zaliczek z zysków spółki].
§ 11 
Wspólnikom nie wolno zajmować się interesami konkurencyjnymi pod rygorem naprawy wyrządzonej tym szkody. 
§ 12 
W sprawach wewnętrznych spółki wspólnicy decydują w drodze uchwał podejmowanych jednomyślnie. Zatrudnianie pracowników należy do wspólników łącznie. Wypowiedzenia umowy dokonać może każdy ze wspólników z osobna. 
§ 13 
Za zobowiązania spółki wobec osób trzecich wspólnicy odpowiadają całym swoim majątkiem solidarnie ze sobą i spółką. 
§ 14 
Zbycie przez wspólnika udziału lub też praw wynikających z umowy spółki bez zgody pozostałych wspólników albo przybranie sobie bez zgody spółki nowego wspólnika jest wobec spółki bezskuteczne. 
§ 15 
Spółka może zakładać oddziały, filie i zakłady, o czym muszą zadecydować wspólnicy jednomyślnie.
§ 16 
Spółka będzie prowadzić księgowość zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 
§ 17 
Rozwiązanie spółki następuje: a) gdy jednomyślnie wspólnicy postanowią rozwiązać spółkę, b) w przypadku ogłoszenia upadłości spółki, c) gdy rozwiązanie spółki orzeczone będzie wyrokiem sądowym. 
§ 18 
Rozwiązania spółki nie powoduje śmierć któregoś ze wspólników. Na jego miejsce wchodzą spadkobiercy zmarłego. 
§ 19 
Rozwiązanie spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji.[20] Likwidator będzie zawsze jeden. Będzie nim jeden ze wspólników ustanowiony w drodze uchwały wspólników. W toku likwidacji wspólnicy nie mogą być pociągani do żadnych świadczeń na rzecz spółki. 
§ 20 
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej. 
§ 21 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie postanowienia kodeksu spółek handlowych. 
§ 22 
Strony postanawiają, że w przypadku wszelkich sporów wynikających z prowadzenia spółki wspólnicy będą dążyć do ugody. 
§ 23 
Koszty niniejszej umowy ponoszą wspólnicy w częściach równych.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ........................................... [podpisy]
2. Formularze niezbędne do zarejestrowania spółki jawnej w KRS, w tym formularze zgłoszenia do Urzędu Statystycznego, ZUS i US wraz z wymaganymi załącznikami oraz  
 3. Wzory dokumentów, które należy załączyć do wniosku o wpis w KRS z zaznaczeniem, które z nich wymagają sporządzenia w formie aktu notarialnego lub z podpisami notarialnie poświadczonymi,

Każdy wspólnik spółki jawnej ma prawo i obowiązek zgłoszenia spółki do rejestru, ale nie jest konieczne, by zgłoszenia dokonali łącznie wszyscy wspólnicy. W sprawach rejestrowych wyłącznie właściwy do rozpoznania wniosku jest sąd rejonowy właściwy ze względu na siedzibę podmiotu, którego wpis dotyczy (sąd rejestrowy). W celu dokonania rejestracji spółki w KRS należy złożyć następujące formularze: 

1. W1 – formularz podstawowy (w treści formularza należy zaznaczyć właściwe składane formularze dodatkowe w odpowiedniej ilości, jak poniżej);
2. WB - określający dane wspólników (na jednym formularzu jest miejsce na trzech wspólników); 
3. WM - klasyfikujący przedmiot działalności spółki; 
4. WK - wskazujący wspólników uprawnionych do reprezentowania spółki (na jednym formularzu jest miejsce na dwie osoby). Załączamy wzory wymienionych formularzy do wypełnienia - należy złożyć je w jednym egzemplarzu do sądu rejestrowego (w oryginale) z podpisem co najmniej jednego wspólnika. 
Do wniosku należy dołączyć: 
1. umowę spółki – jeden egzemplarz; 
2. list wspólników ze wskazaniem danych osobowych oraz miejsca zamieszkania wraz z adresem – jeden egzemplarz – załączamy wzór „lista wspólników”;
3. lista osób uprawnionych do reprezentacji spółki ze wskazaniem danych osobowych oraz miejsca zamieszkania wraz z adresem, nawet jeżeli są to tylko Ci sami wspólnicy – jeden egzemplarz – załączamy wzór „lista osób uprawnionych do reprezentacji spółki”; 
4. wzory podpisów osób uprawnionych do reprezentacji (poświadczonych u notariusza - należy udać się do notariusza i sporządzić dokument z wzorami podpisów powyższych osób a następnie uzyskać poświadczenie od notariusza; 
5. wypełnione wnioski RG-1, NIP-2 oraz ZUS-ZPA – po jednym egzemplarzu; 
6. dokument potwierdzający uprawnienie do spółki z lokalu lub nieruchomości, w których znajduje się jej siedziba – umowa najmu, użyczenia lub akt własności – w jednym egzemplarzu; 7. potwierdzenie uiszczenia opłat za wpis i ogłoszenie w Monitorze Sądowym I Gospodarczym, chyba że będą one płacone w kasie sądu.
4. Informacje o opłatach, jakie należy uiścić od wniosku o wpis spółki do KRS.
1. opłata od wpisu do rejestru przedsiębiorców – 500 zł; 
2. za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – 100 zł 


 


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika