e-prawnik.pl Porady prawne

Kara za brak dowodu osobistego

Pytanie:

W bieżącym 2007 r. upływa termin wymiany mojego dowodu osobistego wydanego w 1997 r. W USA i niektórych krajach UE (bodajże Wielka Brytania) miliony ludzi nie posiadają dowodu osobistego. Mogą przemieszczać się przez całe Stany bez np. obowiązku meldunkowego. Dokumentem tożsamości jest na ogół prawo jazdy. Podobno w Wielkiej Brytanii, zamiast dowodu tożsamości wystarczy podpis (np. kwitujący mandat wymierzony przez policję drogową. Dla mnie posiadanie dowodu osobistego to dziedzictwo PRL. Podobnie jak obowiązek meldunkowy. Podkreślam, iż istota problemu nie rozbija się o 30 zł. opłaty za wymianę dowodu osobistego. Czy w RP nieposiadanie dowodu osobistego jest związane z konsekwencjami prawnymi? Czy nie wystarczy prawo jazdy, które mam wydane bezterminowo - czyli dożywotnio?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Kara za brak dowodu osobistego

18.1.2007

Zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych, dowód osobisty jest dokumentem:

  • stwierdzającym tożsamość osoby; 
  • poświadczającym obywatelstwo polskie; 
  • uprawniającym obywateli polskich do przekraczania granic państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej oraz państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, których obywatele mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, uznających ten dokument za wystarczający do przekraczania ich granicy.

Prawo jazdy jest natomiast, zgodnie z prawem o ruchu drogowym, dokumentem stwierdzającym uprawnienie do kierowania danym rodzajem pojazdów silnikowych.

Zgodnie z art. 34 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, osoba będąca obywatelem polskim i zamieszkała w Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązana posiadać dowód osobisty:

  1. od ukończenia 18 roku życia; 
  2. od ukończenia 15 roku życia, jeżeli pozostaje w stosunku pracy lub nie zamieszkuje wspólnie z osobami, pod których władzą rodzicielską lub opieką się znajduje, albo nie pozostaje pod władzą rodzicielską lub opieką. 

Z kolei, zgodnie z art. 55 ustawy, kto  uchyla się od obowiązku posiadania lub wymiany dowodu osobistego, podlega karze ograniczenia wolności do 1 miesiąca albo karze grzywny.

Zatem, zgodnie z prawem polskim nie wystarcza posiadanie samego prawa jazdy, a istnieje obowiązek posiadania dowodu osobistego. Brak wypełnienia tego obowiązku, niezależnie, czy oceniać ten obowiązek jako niedostosowany do dzisiejszych realiów, stanowi wykroczenie.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ