Kary za brak rekultywacji

Pytanie:

"Przedsiębiorca zakupił teren pod eksploatację kruszywa. Działka, na której planował inwestycję była położona w granicach administracyjnych miasta, a w ewidencji gruntów figurowała jako użytek rolny klasy piątej mineralnej (RV). Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, grunty klasy V można wyłączyć z produkcji rolniczej bez uzyskania decyzji zezwalających na takie wyłączenie. Przedsiębiorca uzyskał koncesję która nakładała na niego obowiązek rekultywacji terenów po zakończeniu eksploatacji (art. 80. ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze). Art. 80. ust. 2 (ustawy PGiG) nakazuje do rekultywacji gruntów stosować przepisy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Po zakończeniu eksploatacji przedsiębiorca zlecił przeklasyfikowanie gruntów z K(kopalnych) na N (nieużytek) (art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne). Decyzja o kierunku i terminie zakończenia rekultywacji nie została jeszcze wydana. Jakimi karami można ukarać przedsiębiorcę za nie wykonanie rekultywacji terenów po eksploatacji złoża (wcześniej RV)?"

Odpowiedź prawnika: Kary za brak rekultywacji

Wydaje się, że w przypadku niewykonania obowiązku rekultywacji terenów zastosowanie znajdą przepisy ustawy Prawo ochrony środowiska. Wskazać należy przede wszystkim na art. 362 poś, który stanowi:

Art. 362.  1. Jeżeli podmiot korzystający ze środowiska negatywnie oddziałuje na środowisko, organ ochrony środowiska może, w drodze decyzji, nałożyć obowiązek: 

1) ograniczenia oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia; 

2) przywrócenia środowiska do stanu właściwego. 

2. W decyzji, o której mowa w ust. 1, organ ochrony środowiska może określić: 

1) zakres ograniczenia oddziaływania na środowisko lub stan, do jakiego ma zostać przywrócone środowisko; 

1a)  czynności zmierzające do ograniczenia oddziaływania na środowisko lub przywrócenia środowiska do stanu właściwego; 

2) termin wykonania obowiązku. 

3.  W przypadku braku możliwości nałożenia obowiązku podjęcia działań, o których mowa w ust. 1, organ ochrony środowiska może zobowiązać podmiot korzystający ze środowiska do uiszczenia na rzecz budżetów właściwych gmin, z zastrzeżeniem ust. 4, kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości szkód wynikłych z naruszenia stanu środowiska. 

4. Jeżeli szkody dotyczą obszaru kilku gmin, organ, o którym mowa w ust. 1, zobowiązuje do wpłaty kwot na rzecz budżetów właściwych gmin proporcjonalnie do wielkości szkód. 

5. Do należności z tytułu obowiązku uiszczenia kwoty pieniężnej, o której mowa w ust. 3, stosuje się przepisy działu III ustawy - Ordynacja podatkowa, z tym że uprawnienia organów podatkowych przysługują organowi ochrony środowiska właściwemu do nałożenia obowiązku. 

6. Przepisy ust. 1 pkt 2 i ust. 3-5 stosuje się odpowiednio do władających powierzchnią ziemi podmiotów korzystających ze środowiska, które nie oddziałują negatywnie na środowisko, jeżeli na zasadach określonych w ustawie są one obowiązane do rekultywacji powierzchni ziemi

W związku z powyższym w przypadku niedokonania rekultywacji, na przedsiębiorcę będzie można nałożyć w drodze decyzji obowiązek przywrócenia środowiska (terenu) do właściwego stanu. Alternatywnie właściwy organ będzie mógł nałożyć obowiązek wpłacania do budżetów gmin kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości szkody wynikłej z niedokonania rekultywacji.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • Michal75 2020-12-14 11:22:35

    Bardzo ciekawy temat. Sam interesują się tym od dosyć dawna i miałem podobną sytuacje. Skorzystałem z usług firmy Haldex, która zajmuje się rekultywacją terenu. Uważam, że mimo wszystko warto dbać o środowisko.


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika