e-prawnik.pl Porady prawne

Komisja rewizyjna w stowarzyszeniu

Pytanie:

Jeden z członków komisji rewizyjnej został wybrany na wiceprezesa stowarzyszenia. Czy zmiany w komisji rewizyjnej wymagają odrębnej uchwały? Czy trzeba wypełnić jakiś formularz KRS?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Komisja rewizyjna w stowarzyszeniu

Organ kontrolny (np. komisja rewizyjna), jest obok zarządu jednym z obligatoryjnych organów stowarzyszenia (art.11 ust. 3 ustawy prawo o stowarzyszeniach). Niemniej jednak ustawa niezwykle lakonicznie traktuje tenże organ, toteż jego liczebność, zasady funkcjonowania, zasady powoływania, stosunek do pozostałych organów stowarzyszenia należy do materii statutowej. W zależności więc od zapisów statutu, zmiany w komisji rewizyjnej będą wymagać uchwały lub nie, jeśli statut nie oznacza bezwzględnie liczby członków komisji rewizyjnej, a stwierdza np., iż składa się ona z np. 3 - 5 członków i po wyborze jednego z członków komisji, liczba jej członków nie jest mniejsza niż 3.

Pragniemy jednak wskazać, iż jeśli stowarzyszenie jest organizacją pozarządową, która zamierza uzyskać status organizacji pożytku publicznego, nie jest możliwe połączenie funkcji członka organu kontrolnego (komisji rewizyjnej) ze sprawowaniem funkcji w zarządzie stowarzyszenia - tak ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zgodnie z art. 39 ust. 2 wpisowi do KRS podlega oznaczenie organów nadzoru wraz z ich składem osobowym; art. 53 a ust. 1 stanowi, iż m.in. stowarzyszenia są zobowiązane do zgłaszania do KRS zmian związanych m.in. z informacjami o zmianie składu zarządu oraz organu kontrolnego.

Warto na zakończenie dodać, iż wniosek o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym składa się na urzędowym formularzu (KRS - Z20) stanowiącym załącznik nr 24 do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 grudnia 2000 r. w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania (Dz. U. 2000 r. Nr 118 poz. 1247).

Potrzebujesz porady prawnej?